Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Pojasnilo številka 47

Naročila male vrednosti, pri katerih je vrednost posamičnega ali mesečnega naročila manjša od ene dvanajstine vrednosti, določene z zakonom o izvrševanju državnega proračuna, kar predstavlja 833.000 tolarjev za naročanje blaga in storitev ter 1.666.000 tolarjev za gradnje, so izvzeta iz omejitev poslovanja po 1. odstavku 28. člena ZPKor. Za pogodbe o oddaji javnega naročila, ki so bile sklenjene pred uveljavitvijo zakona, to je pred 30.1.2004, prepovedi poslovanja po ZPKor ne veljajo. Izločanje poslovnega subjekta kot ponudnika iz postopkov javnega naročanja pred končanjem postopka o oddaji javnega naročila oziroma pred ugotovitvijo najugodnejšega oziroma najprimernejšega ponudnika zgolj zato, ker je na seznamu poslovnih subjektov iz 28. člena ZPKor, je nedopustno.

Komisija za preprečevanje korupcije je na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št.2/04, v nadaljevanju ZPKor) in 13. člena Poslovnika komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št.105/04) v zadevi omejitve poslovanja pri naročilih male vrednosti na podlagi zaprosila Hermes d.o.o., Krško na seji dne 14.6.2005 sprejela naslednje

Pojasnilo številka 47

  • Naročila male vrednosti, pri katerih je vrednost posamičnega ali mesečnega naročila manjša od ene dvanajstine vrednosti, določene z zakonom o izvrševanju državnega proračuna, kar predstavlja 833.000 tolarjev za naročanje blaga in storitev ter 1.666.000 tolarjev za gradnje, so izvzeta iz omejitev poslovanja po 1. odstavku 28. člena ZPKor.
  • Za pogodbe o oddaji javnega naročila, ki so bile sklenjene pred uveljavitvijo zakona, to je pred 30.1.2004, prepovedi poslovanja po ZPKor ne veljajo.
  • Izločanje poslovnega subjekta kot ponudnika iz postopkov javnega naročanja pred končanjem postopka o oddaji javnega naročila oziroma pred ugotovitvijo najugodnejšega oziroma najprimernejšega ponudnika zgolj zato, ker je na seznamu poslovnih subjektov iz 28. člena ZPKor, je nedopustno.

Obrazložitev

Direktor poslovnega subjekta Hermes d.o.o., Krško mag. Miran Stanko je Komisijo za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju Komisija) zaprosil za pojasnila v zvezi z omejitvijo poslovanja v naročilih male vrednosti in postopkom izločanja ponudnikov, ki so na seznamu poslovnih subjektov po 28. členu ZPKor. Komisiji je predložil tudi Pogodbo o vzdrževanju programske opreme štev. 27/2001 z dne 18.6.2001 in prosil za pojasnilo ali za predloženo pogodbo velja zakonska omejitev. V vlogi navaja, da občina Krško že v postopku javnega naročanja izloča ponudnike, ki so na seznamu poslovnih subjektov po 28.členu ZPKor, ne da bi uporabila možnost, da zaprosi Komisijo za dovoljenje po 5. odstavku 28. člena ZPKor.

1. odstavek 28. člena ZPKor določa omejitve poslovanja prek javnih naročil, iz katerih izvzema naročila male vrednosti, če je ocenjena vrednost posamičnega ali mesečnega naročila manjša od ene dvanajstine vrednosti, določene z zakonom o izvrševanju državnega proračuna, po katerem znaša dvanajstina vrednosti za naročanje blaga in storitev 833.000 tolarjev, za gradnje pa 1.666.000 tolarjev. Glede na to, da so naročila male vrednosti izvzeta iz omejitve poslovanja, poslovni subjekti iz 1. odstavka 28. člena ZPKor lahko poslujejo v naročilih male vrednosti z javnimi naročniki, iz česar sledi, da so pogodbe o oddaji javnega naročila v vrednosti, manjši od ene dvanajstine naročila male vrednosti, veljavne.

Pogodba o oddaji javnega naročila, sklenjena v nasprotju z 28. členom ZPKor je po 4. odstavku istega člena ZPKor nična. Navedena zakonska omejitev poslovanja je začela veljati z uveljavitvijo ZPKor, to je 30.1.2004, kar pomeni, da za pogodbe o oddaji javnega naročila, sklenjene pred uveljavitvijo zakona, omejitev ne velja, zato je Pogodba o vzdrževanju programske opreme štev. 27/2001 z dne 8.6.2001 veljavna. Pogodbeni stranki lahko na podlagi ZPKor skleneta novo pogodbo ali aneks k obstoječi pogodbi brez omejitev, če posamično ali mesečno naročilo za opravljanje storitev ne presega 833.000 tolarjev.

Naročnik, ki posluje po predpisih o javnih naročilih, nima zakonske podlage, da že v postopku javnega naročanja izloči ponudnika, ki je na seznamu subjektov iz 28. člena ZPKor. Poleg tega lahko na lastninskem ali kadrovskem področju do sprejema konkretne odločitve o izboru ponudnika pride do sprememb, zaradi katerih bi omejitve po 28. členu ZPKor nehale veljati. Naročnik je dolžan voditi postopek javnega naročanja v skladu s predpisi o javnih naročilih, ugotoviti najugodnejšega oziroma najprimernejšega ponudnika ter v trenutku odločitve o izbiri ponudnika preveriti ali za poslovni subjekt še velja prepoved poslovanja po 28. členu ZPKor. V smislu 5. odstavka 28. člena ZPKor ima namreč naročnik možnost zaprositi Komisijo za izdajo dovoljenja o oddaji javnega naročila. Komisija lahko dovoli javnim naročnikom poslovanje s poslovnim subjektom iz 1. odstavka 28. člena, če ugotovi, da funkcionar ne more vplivati na sprejem odločitve o oddaji javnega naročila. Komisija mora odločiti pred končanjem postopka o oddaji javnega naročila oziroma pred izbiro najugodnejšega oziroma najprimernejšega ponudnika. To pomeni, da je ključni trenutek za izločitev pravnih oseb zaradi omejitev po 28. členu ZPKor samo izbira ponudnika in ne postopki pred njo.

Drago Kos

Predsednik

Pojasnilo številka 47
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar