Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Pojasnilo številka 53

Gospodarski subjekti, opredeljeni v prvem odstavku 28. člena ZPKor, niso upravičeni do državnih pomoči. Edina izjema so pomoči v zvezi z odpravo posledic, povzročenih z naravnimi nesrečami ali izrednimi dogodki. Poslovanje naročnikov, ki poslujejo po predpisih o javnih naročilih, je na podlagi 28. člena ZPKor omejeno le pri poslovanju prek javnih naročil.

Na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, v nadaljevanju: ZPKor) in 13. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 105/04) je Komisija za preprečevanje korupcije na pobudo Občina Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož v zadevi mnenj v povezavi z izvajanjem ZPKor na seji dne 14.6.2005 sprejela naslednje

Pojasnilo številka 53

  • Gospodarski subjekti, opredeljeni v prvem odstavku 28. člena ZPKor, niso upravičeni do državnih pomoči. Edina izjema so pomoči v zvezi z odpravo posledic, povzročenih z naravnimi nesrečami ali izrednimi dogodki.
  • Poslovanje naročnikov, ki poslujejo po predpisih o javnih naročilih, je na podlagi 28. člena ZPKor omejeno le pri poslovanju prek javnih naročil.

Obrazložitev

Komisija za preprečevanje korupcije je dne 7.6.2005 prejela dopis občine Ormož, v katerem občina prosi za mnenje v zvezi z izvajanjem ZPKor. V okviru dopisa je bilo Komisiji postavljenih več vprašanj, ki bodo v nadaljevanju obravnavana po točkah.

Občina Ormož je na podlagi Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Ormož objavila razpis za dodelitev sredstev za pospeševanje zaposlovanja za leto 2005. Sredstva za pospeševanje zaposlovanja se na podlagi razpisa dodeljujejo kot nepovratna finančna pomoč.

Občina Ormož veže del sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodasrstva v občini Ormož na podlagi Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Ormož pri banki, ki nudi najugodnejše pogoje za kreditiranje malega gospodarstva. Občina je skupaj z izbrano banko objavila razpis dolgoročnih posojil pod ugodnejšimi pogoji za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Ormož za leto 2005.

Ad 1 in 2

V obeh navedenih primerih gre za dodeljevanje pomoči pod določenimi pogoji in na podlagi razpisa. Pod pojmom državne pomoči po ZPKor Komisija v prvi vrsti razume državne pomoči kot so opredeljene v Zakonu o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99). Državne pomoči so izdatki in zmanjšani prejemki države oziroma občine, ki pomenijo korist za prejemnika pomoči in mu tako zagotavljajo prednost pred konkurenti in so namenjeni za financiranje in sofinanciranje programov v institucionalnih enotah, ki se ukvarjajo s tržno proizvodnjo blaga in storitev.

V poglavju o omejitvah poslovanja ZPKor v prvem odstavku 28. člena določa, da naročniki, ki poslujejo po predpisih o javnih naročilih, ne smejo poslovati s poslovnimi subjekti, v katerih je funkcionar oziroma njegov družinski član posredno ali neposredno imetnik poslovnega deleža, delnic ali drugih pravic, na podlagi katerih je udeležen pri upravljanju oziroma kapitalu poslovnega subjekta v višini več kot 20% prek javnih naročil. Na podlagi 30. člena ZPKor ti poslovni subjekti tudi niso upravičeni do državnih pomoči. Dikcija “upravičeni” je zavajujoča, saj zakonodajalec ni želel opraviti vnaprejšnje presoje o upravičenosti oziroma neupravičenosti subjektov do državnih pomoči. Poleg tega se ta presoja opravlja v konkretnih postopkih na podlagi materialnih predpisov. Smiselno gre za prepoved dodelitve državne pomoči subjektu, za katerega veljajo omejitve poslovanja na podlagi prvega odstavka 28. člena ZPKor.

V drugem odstavku 30. člena ZPKor je določena izjema. Tudi tem subjektom je moč dodeliti državno pomoč, če je le-ta v zvezi z odpravo posledic, povzročenih z naravnimi nesrečami ali izrednimi dogodki. Kot izjema je torej določena odprava posledic višje sile in izrednih dogodkov. V obeh primerih glede na opisano stanje te zakonske izjeme ni moč uporabiti.

Drugih izjem ZPKor ne predvideva. Zakonodajalec prepovedi ni omejil glede na to, ali gre za funkcionarja ali družinskega člana, poklicnega ali nepoklicnega funkcionarja, funkcionarja na državni oziroma lokalni ravni, ali za subjekt, za katerega se omenjeno poglavje uporablja na podlagi 3. člena ZPKor. Prav tako za primer dodeljevanja državnih pomoči ni predvidena posamična izjema, ki bi jo na podlagi zakonskega pooblastila mogla podeliti oziroma dovoliti Komisija, kot je to, na primer, določeno v petem odstavku 28. člena ZPKor.

Glede na navedeno mora občina upoštevati določbo 30. člena ZPKor in poslovnim subjektom, opredeljenim v prvem odstavku 28. člena, ne sme dodeliti pomoči. Komisija dodaja le še to, da teh subjektov ni moč izključiti iz postopka oziroma jim odvzeti možnosti, da se prijavijo na razpis. Do trenutka odločitve o dodelitvi pomoči so namreč še možne spremembe v lastniški strukturi družbe, poleg tega pa za takšno ravnanje ni pravne podlage.

  • Občina Ormož je leta 2002 skupaj s petimi družbami ustanovila družbo, v kateri ima občina 55% delež, drugi družbeniki pa vsak po 9%. Družbeniki so se odločili za povečanje osnovnega kapitala družbe z vključitvijo novih družbenikov. Med potencialnimi novimi družbeniki so tudi gospodarski subjekti, opredeljeni v prvem odstavku 28. člena ZPKor.

Ad 3

Omejitve poslovanja iz prvega odstavka 28. člena ZPKor veljajo le, če so izpolnjeni vsi zakonski pogoji, med drugim tudi poslovanje prek javnih naročil. V primeru povečanja kapitala družbe deluje občina kot družbenik (de iure gestionis), vendar mora tudi v tem primeru delovati transparentno, v skladu z zakonodajo in brez omejevanja konkurence oziroma dajanja neupravičene prednosti subjektom, v katerih imajo delež občinski funkcionarji ali njihovi družinski člani.

Ker se prepoved poslovanja s subjekti iz prvega odstavka 28. člena ZPKor nanaša na poslovanje prek javnih naročil, na podlagi 28. člena ZPKor ni omejitev za izvedbo povečanja osnovnega kapitala družbe.

Drago Kos

Predsednik

Pojasnilo številka 53
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar