Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Month: maj 2005

Pojasnilo številka 46

V primerih subvencij v okviru aktivne politike zaposlovanja, namenjenih konkretnim brezposelnim osebam, ne gre za državno pomoč v smislu 30. člena ZPKor, saj je dejanski prejemnik pomoči brezposelna oseba in ne pravni subjekt iz 28. člena ZPKor.

Pojasnilo številka 45

Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju Komisija) je v smislu 5. odstavka 28. člena ZPKor pristojna, da dovoli naročnikom, ki poslujejo po predpisih o javnih naročilih, poslovanje s poslovnimi subjekti iz 1. odstavka 28. člena, če ugotovi, da funkcionar ne more vplivati na sprejem odločitve o oddaji javnega naročila, iz česar izhaja, da Komisija lahko[…]

Pojasnilo številka 44

Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija) na podlagi 5.odstavka 28.člena ZPKor lahko dovoli naročnikom, ki poslujejo po predpisih o javnih naročilih, poslovanje prek javnih naročil z gospodarsko družbo, v kateri je občinski svetnik imetnik poslovnega deleža nad 20%, če ugotovi, da občinski svetnik ne more vplivati na sprejem odločitve o oddaji javnega naročila. Dovoljenje[…]

Pojasnilo številka 42

Sredstva subvencij države ali občine na področju kmetijstva, kot so subvencije za osemenjevanje govejih plemenic ter za kurativo in zdravljenje, ki štejejo med državne pomoči, lahko pridobivajo le kmetije in kmetijska gospodarstva, ostali poslovni subjekti iz 28. člena ZPKor pa niso upravičeni do državnih pomoči.

Pojasnilo številka 41

Do državnih pomoči v smislu 30. člena ZPKor niso upravičeni poslovni subjekti, v katerih je občinski svetnik ali njegov družinski član imetnik poslovnega deleža v višini več kot 20%. Med te poslovne subjekte štejejo tudi samostojni podjetniki.

Pojasnilo številka 29

Sredstva, namenjena za spodbujanje investicij v malih, srednjih in velikih podjetjih ter sredstva za spodbujanje investicij v razvoj človeških virov v podjetjih, ki jih dodeljuje Agencija Republike Slovenije za regionalni razvoj na podlagi postopkov, predpisanih s Pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št.108/04), štejejo med državne pomoči, do katerih po[…]

Načelno mnenje številka 18

Načelno mnenje št.1 z dne 13.10.2004 se spremeni tako, da se glasi: Državne pomoči so izdatki in zmanjšani prejemki države oziroma občine, ki pomenijo korist za prejemnika pomoči in mu zagotavljajo prednost pred konkurenti in so namenjeni za financiranje in sofinanciranje programov v institucionalnih enotah, ki se ukvarjajo s tržno proizvodnjo blaga in storitev.

Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar