Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Pojasnilo številka 29

Sredstva, namenjena za spodbujanje investicij v malih, srednjih in velikih podjetjih ter sredstva za spodbujanje investicij v razvoj človeških virov v podjetjih, ki jih dodeljuje Agencija Republike Slovenije za regionalni razvoj na podlagi postopkov, predpisanih s Pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št.108/04), štejejo med državne pomoči, do katerih po 30.členu ZPKor niso upravičeni subjekti iz 28.člena ZPKor.

Komisija za preprečevanje korupcije je na podlagi 18.člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št.2/04, v nadaljevanju ZPKor) in 13.člena Poslovnika komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št.105/04) v zadevi dodeljevanja državnih pomoči na podlagi vloge Agencije Republike Slovenije za regionalni razvoj na seji dne 31.5.2005 sprejela naslednje

Pojasnilo številka 29

  • Sredstva, namenjena za spodbujanje investicij v malih, srednjih in velikih podjetjih ter sredstva za spodbujanje investicij v razvoj človeških virov v podjetjih, ki jih dodeljuje Agencija Republike Slovenije za regionalni razvoj na podlagi postopkov, predpisanih s Pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št.108/04), štejejo med državne pomoči, do katerih po 30.členu ZPKor niso upravičeni subjekti iz 28.člena ZPKor.

Obrazložitev

Agencija Republike Slovenije za regionalni razvoj, Ljubljana, je Komisijo za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju Komisija) zaprosila za pojasnilo ali je dolžna spoštovati seznam poslovnih subjektov iz 28.člena ZPKor pri dodeljevanju sredstev za spodbujanje investicij v malih, srednjih in velikih podjetjih ter za spodbujanje investicij v razvoj človeških virov v podjetjih glede na to, da vodijo postopek po Pravilniku o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije.

Sredstva, namenjena spodbujanju investicij v malih, srednjih in velikih podjetjih in sredstva za spodbujanje investicij v razvoj človeških virov v podjetjih, ki jih dodeljuje Agencija Republike Slovenije za regionalni razvoj, štejejo med državne pomoči v smislu 3.člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.79/99, 124/00, 79/01, 30/02- ZJF). ZJF v 15.točki 3.člena določa, da so državne pomoči izdatki in zmanjšani prejemki države oziroma občine, ki pomenijo korist za prejemnika pomoči in mu tako zagotavljajo prednost pred konkurenti in so namenjeni za financiranje in sofinanciranje programov v institucionalnih enotah, ki se ukvarjajo s tržno proizvodnjo blaga in storitev. Po 53.členu ZJF se sredstva subvencij, posojil in drugih oblik državnih pomoči dodelijo na podlagi predhodno izvedenega javnega razpisa, pod pogoji in po postopku, ki ga predpiše minister, pristojen za finance. Minister za finance je tako v Pravilniku o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije določil postopek za dodelitev sredstev subvencij, posojil in drugih oblik sofinanciranj iz državnega proračuna.

ZPKor v 30.členu določa, da poslovni subjekti iz 28.člena tega zakona niso upravičeni do državnih pomoči, pri čemer so izvzete državne pomoči v zvezi z odpravo posledic, povzročenih z naravnimi nesrečami ali izrednimi dogodki.

Poslovni subjekti iz 28.člena ZPKor, ki niso upravičeni do državnih pomoči so tisti, v katerih je funkcionar oziroma njegov družinski član posredno ali neposredno imetnik poslovnega deleža, delnic oziroma drugih pravic, na podlagi katerih je udeležen pri upravljanju oziroma kapitalu v višini več kot 20% in tisti, v katerih je posameznik ali njegov družinski član, ki je član organa upravljanja naročnika hkrati član poslovodnega organa poslovnega subjekta ali imetnik poslovnega deleža, delnic oziroma drugih pravic, na podlagi katerih je udeležen pri upravljanju poslovnega subjekta v višini več kot 20%.

Ob upoštevanju navedenih zakonskih opredelitev, je Agencija Republike Slovenije za regionalni razvoj pri dodeljevanju državnih pomoči dolžna upoštevati 30.člen ZPKor, po katerem poslovni subjekti iz 28.člena ZPKor niso upravičeni do državnih pomoči.

Drago Kos

Predsednik

Pojasnilo številka 29
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar