Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Pojasnilo številka 40

Omejitve poslovanja iz prvega odstavka 28. člena ZPKor veljajo le, če so izpolnjeni vsi zakonski pogoji, med drugim tudi poslovanje prek javnih naročil.

Na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, v nadaljevanju: ZPKor) in 13. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 105/04) je Komisija za preprečevanje korupcije na pobudo Tolminskega muzeja, Mestni trg 4, 5220 Tolmin, v zadevi izdaje dovoljenja v povezavi z 28. členom ZPKor na seji dne 24.5.2005 sprejela naslednje

Pojasnilo številka 40

  • Omejitve poslovanja iz prvega odstavka 28. člena ZPKor veljajo le, če so izpolnjeni vsi zakonski pogoji, med drugim tudi poslovanje prek javnih naročil.

Obrazložitev

Komisija za preprečevanje korupcije je dne 12. 5. 2005 prejela dopis Tolminskega muzeja s prošnjo za izdajo dovoljenja na podlagi petega odstavka 28. člena ZPKor.

Tolminski muzej v skladu z uredbo o muzejski mreži in na osnovi dogovora z Občino Kobarid, lastnico zbirke Simona Gregorčiča, skrbi za muzejsko zbirko na Vrsnem. Pogoj za obratovanje zbirke so lastne sanitarije, ki jih le-ta nima. Za potrebe zbirke so na razpolago sanitarije podjetja Grom. Stroški uporabe sanitarij za obiskovalce in skrbniške službe znašajo 133.500 SIT mesečno in jih Tolminski muzej plačuje na osnovi dogovora s financerjem, to je Občino Kobarid. Podjetje Grom d.o.o. je uvrščeno na Seznam poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi določb ZPKor naročniki iz prvega, drugega in tretjega odstavka ZPKor ne smejo poslovati (Uradni list RS, št. 43/05, v nadaljevanju: seznam), zaradi česar Tolminski muzej prosi za izdajo dovoljenja po petem odstavku 28. člena ZPKor.

V poglavju o omejitvah poslovanja ZPKor v prvem odstavku 28. člena določa, da naročniki, ki poslujejo po predpisih o javnih naročilih, ne smejo poslovati s poslovnimi subjekti, v katerih je funkcionar oziroma njegov družinski član posredno ali neposredno imetnik poslovnega deleža, delnic ali drugih pravic, na podlagi katerih je udeležen pri upravljanju oziroma kapitalu poslovnega subjekta v višini več kot 20% prek javnih naročil.

Prepoved se nanaša na naročnike, ki poslujejo po predpisih o javnih naročilih in preko javnih naročil. Da prepoved velja, morata biti izpolnjena oba pogoja. Iz dopisa Tolminskega muzeja ni moč razbrati ali je bilo podjetje Grom izbrano na podlagi postopka o oddaji javnega naročila niti tega, kdaj je bila sklenjena pogodba o poslovnem sodelovanju. Če bi šlo za javno naročilo in bi bili izpolnjeni vsi ostali pogoji za veljavnost prepovedi po prvem odstavku ZPKor, bi v konkretnem primeru veljala zakonska izjema na podlagi istega odstavka. Vrednost mesečnega oziroma posamičnega naročila namreč ne presega ene dvanajstine vrednosti, določene v 20. členu Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2004 in 2005 (Uradni list RS, št. 130/03 – ZIPRS 0405), to je 833,333.00 SIT.

Komisija se v pravilnost izbire ponudnika na podlagi drugih materialnih predpisov – in ne ZPKor – ni spuščala.

Glede na navedeno po prvem odstavku 28. člena ZPKor ni ovir za opisano poslovanje Tolminskega muzeja z družbo Grom, podjetje za trgovino, turizem, gostinstvo in proizvodnjo, d.o.o., Vrsno 27a, Kobarid.

Drago Kos

Predsednik

Pojasnilo številka 40
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar