Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Pojasnilo številka 45

Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju Komisija) je v smislu 5. odstavka 28. člena ZPKor pristojna, da dovoli naročnikom, ki poslujejo po predpisih o javnih naročilih, poslovanje s poslovnimi subjekti iz 1. odstavka 28. člena, če ugotovi, da funkcionar ne more vplivati na sprejem odločitve o oddaji javnega naročila, iz česar izhaja, da Komisija lahko dovoli le posamično izjemo od načelne prepovedi poslovanja. Dovoljenje o poslovanju je upravni akt (odločba), ki ga izda Komisija za posamično javno naročilo na podlagi zaprosila naročnika in po ugotovitvi dejstev, da funkcionar ne more vplivati na sprejem odločitve o oddaji javnega naročila.

Komisija za preprečevanje korupcije je na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, v nadaljevanju ZPKor) in 13. člena Poslovnika komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št.105/04) v zadevi omejitve poslovanja po ZPKor na podlagi vloge občine Trzin na seji dne 31.5.2005 sprejela naslednje

Pojasnilo številka 45

  • Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju Komisija) je v smislu 5. odstavka 28. člena ZPKor pristojna, da dovoli naročnikom, ki poslujejo po predpisih o javnih naročilih, poslovanje s poslovnimi subjekti iz 1. odstavka 28. člena, če ugotovi, da funkcionar ne more vplivati na sprejem odločitve o oddaji javnega naročila, iz česar izhaja, da Komisija lahko dovoli le posamično izjemo od načelne prepovedi poslovanja.
  • Dovoljenje o poslovanju je upravni akt (odločba), ki ga izda Komisija za posamično javno naročilo na podlagi zaprosila naročnika in po ugotovitvi dejstev, da funkcionar ne more vplivati na sprejem odločitve o oddaji javnega naročila.

Obrazložitev

Občina Trzin je Komisijo zaprosila za pojasnilo, iz katerega bi bilo razvidno, da gospodarske družbe v lasti občinskih funkcionarjev ali občinski funkcionarji kot s.p. lahko poslujejo z naročniki iz 1., 2.in 3. odstavka 28. člena ZPKor, ki delujejo na območjih oddaljenih občin oziroma na ravni države ali, da Komisija izda potrdilo, ki natančneje opredeli na katerih področjih, na katerem območju in pod kakšnimi pogoji lahko poluje taka gospodarska družba ali podjetnik.

Na podlagi 1. odstavka 28. člena ZPKor je naročnikom, ki poslujejo po predpisih o javnih naročilih, prepovedano poslovanje prek javnih naročil s poslovnimi subjekti, v katerih je funkcionar ali njegov družinski član imetnik pravic, na podlagi katerih je udeležen pri upravljanju oziroma kapitalu poslovnega subjekta več kot 20%. V to prepoved ne štejejo naročila male vrednosti, če je njihova vrednost pod zakonsko določeno vrednostjo iz 1. odstavka 28. člena.

Zakonodajalec je v 5. odstavku 28. člena predvidel možnost izjeme od načelne prepovedi. Izjemo lahko dovoli Komisija naročnikom pri konkretnem javnem naročilu, če ugotovi, da funkcionar ne more vplivati na sprejem odločitve o oddaji javnega naročila. Glede na to, da se v postopku odloča o pravici, obveznosti ali pravni koristi pravne ali fizične osebe, je dovoljenje upravni akt, ki ga izda Komisija naročnikom v obliki odločbe in na podlagi izvedenega upravnega ugotovitvenega postopka. Upravičene stranke v postopku so naročniki in le-ti lahko vložijo zahtevek za izdajo dovoljenja. Komisija mora o zahtevku odločiti pred končanjem postopka o oddaji javnega naročila oziroma pred izbiro najugodnejšega ponudnika, kar pomeni, da se dovoljenje izda le za konkretno javno naročilo po tem, ko so znani ponudniki, ki kandidirajo na javno naročilo.

Komisija ob tem še dodatno pojasnjuje, da za razlago zakonskih norm ni pristojna. Za avtentično razlago zakona je po Poslovniku državnega zbora (Uradni list RS, št. 35/02) pristojen Državni zbor, predlog za sprejem avtentične razlage pa lahko poda vsak predlagatelj, ki lahko predlaga zakon.

Drago Kos

Predsednik

Pojasnilo številka 45
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar