Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Pojasnilo številka 41

Do državnih pomoči v smislu 30. člena ZPKor niso upravičeni poslovni subjekti, v katerih je občinski svetnik ali njegov družinski član imetnik poslovnega deleža v višini več kot 20%. Med te poslovne subjekte štejejo tudi samostojni podjetniki.

Komisija za preprečevanje korupcije je na podlagi 18.člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št.2/04, v nadaljevanju ZPKor) in 13.člena Poslovnika komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št.105/04) v zadevi dodeljevanja državnih pomoči na podlagi vloge občine Sevnica na seji dne 31.5.2005 sprejela naslednje

Pojasnilo številka 41

  • Do državnih pomoči v smislu 30. člena ZPKor niso upravičeni poslovni subjekti, v katerih je občinski svetnik ali njegov družinski član imetnik poslovnega deleža v višini več kot 20%. Med te poslovne subjekte štejejo tudi samostojni podjetniki.

Obrazložitev

Občina Sevnica je zaprosila Komisijo za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju Komisija) za pojasnilo, ali je dovoljeno dajati državno pomoč podjetjem, v katerem je občinski svetnik več kot 20% lastnik in samostojnim podjetnikom, ki so se javili na javni razpis in so hkrati člani občinskega sveta.

30. člen ZPKor določa, da poslovni subjekti iz 28.člena tega zakona niso upravičeni do državnih pomoči. Navedena prepoved ne velja za državne pomoči v zvezi z odpravo posledic, povzročenih z naravnimi nesrečami ali izrednimi dogodki.

Poslovni subjekti iz 28. člena ZPKor, ki niso upravičeni do državnih pomoči so tisti,

  • v katerih je funkcionar oziroma njegov družinski član posredno ali neposredno imetnik poslovnega deleža, delnic oziroma drugih pravic, na podlagi katerih je udeležen pri upravljanju oziroma kapitalu v višini več kot 20% in tisti,
  • v katerih je posameznik ali njegov družinski član, ki je član organa upravljanja naročnika hkrati član poslovodnega organa poslovnega subjekta ali imetnik poslovnega deleža, delnic oziroma drugih pravic, na podlagi katerih je udeležen pri upravljanju poslovnega subjekta v višini več kot 20%.

Samostojni podjetnik ima v smislu določb Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93 do 139/04) status poslovnega subjekta, fizična oseba kot njegov nosilec pa je v tem poslovnem subjektu udeležena v višini 100% deleža pri upravljanju. V primeru, da je občinski svetnik samostojni podjetnik, je kot poslovni subjekt omejen pri poslovanju z javnimi naročniki.

Iz navedenih zakonskih opredelitev izhaja, da poslovni subjekti iz 28.člena ZPKor, med katere štejejo tudi samostojni podjetniki, niso upravičeni do državnih pomoči.

Drago Kos

Predsednik

Pojasnilo številka 41
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar