Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Pojasnilo številka 44

Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija) na podlagi 5.odstavka 28.člena ZPKor lahko dovoli naročnikom, ki poslujejo po predpisih o javnih naročilih, poslovanje prek javnih naročil z gospodarsko družbo, v kateri je občinski svetnik imetnik poslovnega deleža nad 20%, če ugotovi, da občinski svetnik ne more vplivati na sprejem odločitve o oddaji javnega naročila. Dovoljenje o poslovanju je upravni akt (odločba), ki ga izda Komisija za posamično javno naročilo na podlagi zaprosila naročnika in po ugotovitvi dejstev, da funkcionar ne more vplivati na sprejem odločitve o oddaji javnega naročila.

Komisija za preprečevanje korupcije je na podlagi 18.člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št.2/04,v nadaljevanju ZPKor) in 13.člena Poslovnika komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št.105/04) v zadevi vloge Planing biro Kranj, d.o.o., Kranj za dovolitev poslovanja prek javnih naročil, na seji dne 31.5.2005 sprejela naslednje

Pojasnilo številka 44

  • Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija) na podlagi 5.odstavka 28.člena ZPKor lahko dovoli naročnikom, ki poslujejo po predpisih o javnih naročilih, poslovanje prek javnih naročil z gospodarsko družbo, v kateri je občinski svetnik imetnik poslovnega deleža nad 20%, če ugotovi, da občinski svetnik ne more vplivati na sprejem odločitve o oddaji javnega naročila.
  • Dovoljenje o poslovanju je upravni akt (odločba), ki ga izda Komisija za posamično javno naročilo na podlagi zaprosila naročnika in po ugotovitvi dejstev, da funkcionar ne more vplivati na sprejem odločitve o oddaji javnega naročila.

Obrazložitev

Gospodarska družba Planing biro Kranj, d.o.o., Kranj je Komisijo zaprosila za izdajo dovoljenja v smislu 5. odstavka 28. člena ZPKor, s katerim bi dovolila poslovanje z ostalimi naročniki, ki poslujejo po predpisih o javnih naročilih, razen z občino Naklo. V vlogi prosilka navaja, da je Planing biro Kranj, d.o.o. na seznamu poslovnih subjektov, ki ne smejo poslovati z javnimi naročniki, ker je občinski svetnik in podžupan občine Naklo 25% solastnik družbe.Družba meni, da njen solastnik, ki je funkcionar v občini Naklo, ne more vplivati na sprejem odločitve v ostalih lokalnih skupnostih, niti v državnih organih, zato prosi, da se mu izda dovoljenje.

Po 1. odstavku 28. člena ZPKor ne smejo prek javnih naročil poslovati naročniki, ki poslujejo po predpisih o javnih naročilih s poslovnimi subjekti, v katerih je funkcionar oziroma njegov družinski član posredno ali neposredno imetnik poslovnega deleža, delnic oziroma drugih pravic, na podlagi katerih je udeležen pri upravljanju poslovnega subjekta v višini več kot 20%. Izjema od navedene omejitve so naročila male vrednosti, če je ocenjena vrednost posamičnega ali mesečnega naročila manjša od ene dvanajstine vrednosti, določene z zakonom o izvrševanju državnega proračuna, ki po sedaj veljavnem zakonu znaša 833.000 tolarjev za oddajo blaga in storitev ter 1.666.000 tolarjev za gradnje.

5. odstavek 28. člena ZPKor določa, da Komisija lahko dovoli naročnikom, ki poslujejo po predpisih o javnih naročilih, poslovanje s poslovnimi subjekti iz 1. odstavka 28. člena, če ugotovi,da funkcionar ne more vplivati na sprejem odločitve o oddaji javnega naročila. Komisija mora odločiti pred končanjem postopka o oddaji javnega naročila oziroma pred izbiro najugodnejšega oziroma najprimernejšega ponudnika.

Iz 5. odstavka 28. člena ZPKor izhaja, da Komisija v določenih primerih, ko ugotovi, da funkcionar ne more vplivati na odločitev o oddaji javnega naročila, lahko izda dovoljenje naročnikom, ki poslujejo po predpisih o javnih naročilih. Glede na to, da se v postopku odloča o pravici, obveznosti in pravni koristi pravne ali fizične osebe, je dovoljenje upravni akt, ki se ga izda naročnikom v obliki odločbe in na podlagi izvedenega upravnega dokaznega postopka. Upravičene stranke v postopku so naročniki in le-ti lahko vložijo zahtevek za izdajo dovoljenja. Komisija mora o zahtevku odločiti pred končanjem postopka o oddaji javnega naročila oziroma pred izbiro najugodnejšega ponudnika, kar pomeni, da se dovoljenje izda le za konkretno javno naročilo po tem, ko so pozvani ali znani ponudniki, ki kandidirajo na javno naročilo.

Drago Kos

Predsednik

Pojasnilo številka 44
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar