Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Pojasnilo številka 42

Sredstva subvencij države ali občine na področju kmetijstva, kot so subvencije za osemenjevanje govejih plemenic ter za kurativo in zdravljenje, ki štejejo med državne pomoči, lahko pridobivajo le kmetije in kmetijska gospodarstva, ostali poslovni subjekti iz 28. člena ZPKor pa niso upravičeni do državnih pomoči.

Komisija za preprečevanje korupcije je na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št.2/04, v nadaljevanju ZPKor) in 13. člena Poslovnika komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št.105/04), v zadevi dodeljevanja državne pomoči na podlagi vloge občine Dol pri Ljubljani na seji dne 31.5.2005 sprejela naslednje

Pojasnilo številka 42

  • Sredstva subvencij države ali občine na področju kmetijstva, kot so subvencije za osemenjevanje govejih plemenic ter za kurativo in zdravljenje, ki štejejo med državne pomoči, lahko pridobivajo le kmetije in kmetijska gospodarstva, ostali poslovni subjekti iz 28. člena ZPKor pa niso upravičeni do državnih pomoči.

Obrazložitev

Občina Dol pri Ljubljani je zaprosila Komisijo za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju Komisija) za pojasnilo, kako ravnati v primeru dodeljevanja subvencij na področju kmetijstva. V vlogi navaja, da je občina doslej sredstva subvencij za osemenjevanje govejih plemenic ter za kurativo in zdravljenje nakazovala poslovnemu subjektu Veterinarska ambulanta Ljubljana, Družba za veterinarstvo in storitve d.o.o., ki je na seznamu poslovnih subjektov po 28. členu ZPKor. Navedena družba je po pridobitvi sredstev subvencije zmanjšala za stroške teh storitev kmetom.

Po 30. členu ZPKor do državnih pomoči niso upravičeni poslovni subjekti iz 28. člena ZPKor. Poslovni subjekti iz 28.člena, ki niso upravičeni do državnih pomoči so tisti, v katerih je funkcionar oziroma njegov družinski član posredno ali neposredno imetnik poslovnega deleža v višini več kot 20% in tisti, v katerih je posameznik ali njegov družinski član, ki je član nadzornega organa ali organa upravljanja naročnika hkrati član poslovodnega organa poslovnega subjekta ali imetnik poslovnega deleža v višini več kot 20%.

Med poslovne subjekte, ki lahko pridobivajo državne pomoči, štejejo kmetijska gospodarstva in kmetije. Komisija je v zvezi s tem sprejela načelno mnenje, v katerem se je opredelila, da kmetijska gospodarstva in kmetije, katerih nosilec je funkcionar, ne štejejo med poslovne subjekte, za katere velja prepoved dodeljevanja državnih pomoči. Pri tej opredelitvi je izhajala iz poteka zakonodajnega postopka, v katerem je zakonodajalec z amandmajem besedila predloga zakona izključil prepoved pridobivanja državnih pomoči kmetijskim gospodarstvom in kmetijam ter v obrazložitvi med drugim navedel: “Kmetu pripada subvencija, ne glede na to ali je predsednik republike, občinski svetnik ali navaden državljan.”

Izhajajoč iz navedenih zakonskih omejitev poslovanja Komisija meni, da je subvencije na področju kmetijstva možno dodeljevati le kmetom in kmetijskim gospodarstvom in ne poslovnim subjektom, ki so na seznamu poslovnih subjektov po 1., 2. in 3. odstavku 28. člena ZPKor, torej tudi ne Veterinarski ambulanti Ljubljana.

Drago Kos

Predsednik

Pojasnilo številka 42
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar