Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Pojasnilo številka 43

Poslovni subjekt, katerega lastnik je občinski svetnik, lahko odda poslovne prostore v najem javnemu zavodu.

Komisija za preprečevanje korupcije je na podlagi 18.člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni lisi RS, št.2/04, v nadaljevanju ZPKor) in 13.člena Poslovnika komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št.105/00) v zadevi omejitve poslovanja pri oddaji poslovnih prostorov na podlagi vloge občine Komenda na seji dne 31.5.2005 sprejela naslednje

Pojasnilo številka 43

  • Poslovni subjekt, katerega lastnik je občinski svetnik, lahko odda poslovne prostore v najem javnemu zavodu.

Obrazložitev

Občina Komenda je Komisijo za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju Komisija) zaprosila za mnenje ali poslovni subjekt, katerega 50% lastnik je občinski svetnik, 50% pa njegov zakonski partner, v smislu ZPKor lahko odda v najem poslovni prostor javnemu zavodu, ki ima sedež v drugi občini.

Po 1. odstavku 28. člena ZPKor naročniki, ki poslujejo po predpisih o javnih naročilih, ne smejo prek javnih naročil poslovati s poslovnimi subjekti, v katerih je funkcionar oziroma njegov družinski član posredno ali neposredno imetnik poslovnega deleža, delnic oziroma drugih pravic, na podlagi katerih je udeležen pri upravljanju oziroma kapitalu poslovnega subjekta v višini več kot 20%. Izjema so naročila male vrednosti, če je ocenjena vrednost posamičnega ali mesečnega naročila manjša od ene dvanajstine vrednosti, določene v zakonu o izvrševanju državnega proračuna.

Iz navedene določbe izhaja, da se omejitev poslovanja med javnimi naročniki in poslovnimi subjekti iz 28. člena ZPKor nanaša na poslovanje prek javnih naročil. Predmet javnih naročil po Zakonu o javnih naročilih (Uradni list RS, št.39/00, 102/00, 2/04, v nadaljevanju ZJN-1) so nabava blaga, oddaja gradenj in naročanje storitev. 94. člen ZJN-1 določa storitve, za katere se zakon ne uporablja. Po 2. alinei 1. odstavka 94. člena se zakon ne uporablja za nakup ali najem zemljišča, že zgrajenih stavb ali drugih nepremičnin ali pravic, ki so z njimi povezane. Iz navedene določbe sledi, da so iz javnih naročil izvzeti posli, katerih predmet je predvsem nakup in najem nepremičnine ali posli, katerih predmet je pravica, povezana z nepremičninami.

Glede na to, da so iz javnih naročil, za katera veljajo omejitve poslovanja po 1. odstavku 28. člena ZPKor, izvzeti posli najema nepremičnin in pravice, povezane z nepremičninami, poslovni subjekt, katerega večinski lastnik je občinski svetnik, lahko brez omejitev odda poslovni prostor javnemu zavodu.

Drago Kos

Predsednik

Pojasnilo številka 43
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar