Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Katere podatke o premoženjskem stanju je potrebno sporočiti Komisiji? (vpr. 59)

Katere podatke mora zavezanec sporočiti Komisiji, določa 42. člen ZIntPK.

Zavezanec mora na obrazcu za prijavo stanja navesti naslednje osebne podatke (ob pričetku opravljanja funkcije):

 • osebno ime, EMŠO,
 • naslov stalnega prebivališča,
 • davčno številko,
 • podatke o funkciji oziroma delu, ki ga opravlja in na podlagi katerega ima status zavezanca,
 • podatke o funkciji ali delu, ki ga je opravljal neposredno, preden je postal zavezanec, in
 • podatke o drugih funkcijah oziroma dejavnostih, ki jih opravlja.

(2) Zavezanec mora na obrazcu za prijavo premoženjskega stanja navesti naslednje podatke o premoženju v Republiki Sloveniji in tujini:

 • podatke o nepremičninah: vrsta, velikost, leto izgradnje, katastrska občina, lastniški delež, parcelna številka, številka stavbe in številka posameznega dela stavbe,
 • podatke o pravicah na nepremičninah in drugih premoženjskih pravicah,
 • podatke o premičninah, če vrednost posamezne premičnine presega 10.000 eurov,
 • podatke o denarnih sredstvih pri bankah, hranilnicah in hranilno – kreditnih službah, če skupna vrednost sredstev na računih presega 10.000 eurov,
 • podatke o skupni vrednosti gotovine, če ta presega 10.000 eurov,
 • podatke o lastništvu oziroma deležih, delnicah, katerih skupna vrednost presega 10.000 eurov, in upravljavskih pravicah v gospodarski družbi ali drugem subjektu zasebnega prava z navedbo firme pravne osebe ali naziva subjekta ter podatke o vrstah in vrednosti vrednostnih papirjev, če njihova skupna vrednost presega 10.000 eurov,
 • podatke o dolgovih, obveznostih oziroma prevzetih jamstvih in danih posojilih, katerih vrednost presega 10.000 eurov, in
 • druge podatke v zvezi s premoženjskim stanjem, ki jih zavezanec želi sporočiti ali jih določa ta zakon.
Katere podatke o premoženjskem stanju je potrebno sporočiti Komisiji? (vpr. 59)
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar