Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

FAQs

Kaj se zgodi v primeru, če se je zaupnik trudil nerazkriti identitete, a je do razkritja vseeno prišlo? Je zaupnik odgovoren?

Uvodoma poudarjamo, da je za razkritje identitete odgovorna tista oseba, ki se je seznanila z identiteto in jo razkrila. ZZPri določa prepoved razkritja identitete in zaupnost v 6. členu, pri čemer velja sledeče: Nihče ne sme razkriti identitete prijavitelja brez njegovega izrecnega soglasja nikomur, razen zaupniku in organu za zunanjo prijavo. To velja tudi za[…]

Ali imamo lahko sprejet en interni akt na nivoju matične (krovne) družbe. s tem da v njem omenimo, da velja za vsa hčerinska podjetja, oziroma ali mora tak akt sprejeti vsako hčerinsko podjetje?

Na podlagi ZZPri mora vsak zavezanec* (štirinajsti odstavek 9. člena ZZPri) sprejeti in imeti svoj notranji akt, v katerem opiše notranjo pot za prijavo in opredeliti zlasti: zaupnika, po potrebi pa tudi administrativno osebje oziroma informacijsko podprt način prejema in evidentiranja prijav in morebitnega zunanjega ponudnika storitve prejemanja prijav; elektronski naslov, telefonsko številko ali druge[…]

Ali je tudi zunanji ponudnik storitve sprejemanja prijav lahko zaupnik?

Ne, zaupnik je lahko v skladu s 4. členom ZZPri ena ali več zaupanja vrednih oseb, ki so zaposlene pri zaupniku, medtem ko si lahko zavezanci iz zasebnega sektorja z manj kot 250 zaposlenimi delijo sredstva za prejemanje prijav in preiskave prijavljenih kršitev. Zunanji ponudnik storitve prejemanja prijav je torej lahko zgolj in samo subjekt[…]

Ali je lahko poleg zaupnika v podjetju imenovana tudi komisija, ki zaupniku pomaga? So lahko člani te komisije zaposleni pri matični (krovni) družbi? Ali je lahko eden od zaupnikov zaposlen pri matični (krovni) družbi? So kakršne koli omejitve v zvezi s tem?

Po določbah ZZPri si lahko podjetja, ki imajo do 250 zaposlenih in imajo skupne sisteme, delijo naloge. Zaupniku pri podjetju je lahko v pomoč zaupnik, ki deluje na ravni matične (krovne) družbe, a ga je treba vpisati v interni akt zavezanca. Pri tem velja, kot to določa prvi odstavek 12. člena ZZPri, da zaupnik obravnava[…]

Ali je treba vsakič, ko se spremeni zaupnik ali dopolni administrativno osebje, spremeniti tudi notranji akt? Ali lahko poslovodstvo imenuje zaupnika s sklepom, z internim aktom pa se uredi zgolj postopek?

Zakonodajalec ni predvidel obligatorne obličnosti akta, s katerim oziroma na kakšen način bi se imenoval zaupnik, pomembno je le, da ga vsak zavezanec ima in da so vse informacije (akt in zaupnik) ustrezno objavljene in dostopne potencialnim prijaviteljem. Na zavezancu je tako, kako bo imenoval zaupnika – z internim aktom, s sklepom, z odločbo ipd.[…]

Kot kaže, prejmeta zaupnik in poslovodstvo enako poročilo. Z vidika varstva osebnih podatkov, varovanja poslovne skrivnosti idr. ni razumno, da se prijavitelju razkrijejo vse ugotovljene podrobnosti in predlogi ukrepov, ki niso nujno še tudi realizirani, npr. v primeru delovnopravnih postopkov. Drži?

V skladu z ZZPri zaupnik: ob upoštevanju zaščite identitete prijavitelja z ugotovitvami iz poročila seznani vodstvo zavezanca (vodstvo torej prejme anonimizirane ugotovitve postopka), ob koncu obravnave prijave, najpozneje pa v treh mesecih od prejema prijave, prijavitelja obvesti o utemeljenosti prijave, predlaganih in izvedenih ukrepih, izidu postopka oziroma o stanju postopka z notranjo prijavo, če postopki[…]

Smo podjetje s približno 250 zaposlenimi in imamo redno in pogosto fluktuacijo delovne sile. Ali je treba določiti nek presečni datum glede števila zaposlenih oziroma neko povprečno število zaposlenih ipd., saj je to pomembno zaradi ne/vzpostavitve sistema zaščite prijaviteljev?

Uvodoma poudarjamo, da so zavezanci, ki imajo obveznost vzpostavitve sistema zaščite prijaviteljev, subjekti v javnem in zasebnem sektorju s 50 ali več zaposlenimi. Zakonodajalec v tem primeru ni določil nekega presečnega datuma (bodisi prvi delovni dan koledarskega leta ali dan pričetka veljavnosti ZZPri glede števila zaposlenih. Zakonodajalec je v 33. členu ZZPri zgolj predpisal, da[…]

Smo skupina 8 povezanih podjetij, ki ima skupne strokovne službe (kadrovske, pravniške, računovodske, interno revizijo ipd.), locirane zgolj v eni družbi. Ali imamo lahko skupnega zaupnika?

Vsak samostojen subjekt, ki ima svojo davčno številko in ki izpolnjuje pogoje, da je zavezanec, mora imeti svojega zaupnika. Zavezanci v zasebnem sektorju so na podlagi 9. člena ZZPri: – subjekti s 50 ali več zaposlenimi, – subjekti z manj kot 50 zaposlenimi, vendar najmanj desetimi zaposlenimi, če svojo glavno registrirano dejavnost opravljajo na področju[…]

Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar