Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Ali imamo lahko sprejet en interni akt na nivoju matične (krovne) družbe. s tem da v njem omenimo, da velja za vsa hčerinska podjetja, oziroma ali mora tak akt sprejeti vsako hčerinsko podjetje?

Category: Zasebni sektor

Na podlagi ZZPri mora vsak zavezanec* (štirinajsti odstavek 9. člena ZZPri) sprejeti in imeti svoj notranji akt, v katerem opiše notranjo pot za prijavo in opredeliti zlasti:

  1. zaupnika, po potrebi pa tudi administrativno osebje oziroma informacijsko podprt način prejema in evidentiranja prijav in morebitnega zunanjega ponudnika storitve prejemanja prijav;
  2. elektronski naslov, telefonsko številko ali druge kontaktne podatke za prejem prijav;
  3. postopek prejema notranje prijave in njene obravnave;
  4. ukrepe za preprečitev dostopa nepooblaščenim osebam do informacij o prijavitelju in drugih vsebin iz evidence prijav;
  5. obveščanje notranjih organizacijskih enot, odgovornih za odpravo kršitve, način seznanitve vodstva o obravnavi prijave;
  6. način informiranja zaposlenih in drugih oseb v delovnem okolju zavezanca o vsebinah iz petnajstega odstavka tega člena.

* Zavezanci v zasebnem sektorju so:

  • zavezanci za vzpostavitev notranje poti za prijavo so subjekti s 50 ali več zaposlenimi,
  • notranje poti za prijavo vzpostavijo tudi subjekti z manj kot 50 zaposlenimi, vendar najmanj desetimi zaposlenimi, če svojo glavno registrirano dejavnost opravljajo na področju zdravstva ali na področjih zbiranja, prečiščevanja in distribucije vode, ravnanja z odplakami, zbiranja in odvoza odpadkov ter ravnanja z njimi, pridobivanja sekundarnih surovin ter na področjih saniranja okolja in drugega ravnanja z odpadki,otranje poti za prijavo vzpostavijo tudi subjekti v zasebnem sektorju z manj kot 50 zaposlenimi, če tako določajo drugi zakoni, s katerimi se prenašajo akti Evropske unije ali neposredno veljavni predpisi Evropske unije iz delov I B. in II Priloge Direktive 2019/1937/EU.
Ali imamo lahko sprejet en interni akt na nivoju matične (krovne) družbe. s tem da v njem omenimo, da velja za vsa hčerinska podjetja, oziroma ali mora tak akt sprejeti vsako hčerinsko podjetje?
Ali imamo lahko sprejet en interni akt na nivoju matične (krovne) družbe. s tem da v njem omenimo, da velja za vsa hčerinska podjetja, oziroma ali mora tak akt sprejeti vsako hčerinsko podjetje?
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar