Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Day: 22. 03. 2005

Pojasnilo številka 19

Zadruga šteje med poslovne subjekte, za katere velja omejitev poslovanja prek javnih naročil v smislu 1. odstavka 28. člena Zakona o preprečevanju korupcije, če je občinski svetnik kot funkcionar v njej imetnik poslovnega deleža, na podlagi katerega je udeležen pri upravljanju oziroma kapitalu v višini več kot 20%. Član občinskega sveta kot nepoklicni funkcionar lahko[…]

Pojasnilo številka 18

Občina in drugi naročniki, ki poslujejo po predpisih o javnih naročilih, brez dovoljenja Komisije za preprečevanje korupcije ne smejo poslovati prek javnih naročil z gospodarsko družbo, katere 100% lastnica je občinska svetnica, razen v primeru naročila male vrednosti, če je ocenjena vrednost posamičnega ali mesečnega naročila manjša od ene dvanajstine vrednosti, določene z zakonom o[…]

Pojasnilo številka 17

Funkciji poklicnega župana in članstvo v skupščini javnega podjetja, katerega ustanoviteljice so občine, sta medsebojno združljivi. Funkciji nepoklicnega župana občine in članstvo v skupščini javnega podjetja sta medsebojno združljivi le, če ima javno podjetje oblikovan organ, ki nadzoruje vodenje poslov javnega podjetja.

Pojasnilo številka 15

Funkciji sodnika kot poklicnega funkcionarja in člana nadzornega sveta javnega podjetja sta medsebojno nezdružljivi. Nezdružljivost velja tudi v primeru, ko sodnika v nadzorni svet javnega podjetja kot svojega predstavnika izvoli oziroma imenuje organ lokalne skupnosti.

Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar