Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Pojasnilo številka 19

Zadruga šteje med poslovne subjekte, za katere velja omejitev poslovanja prek javnih naročil v smislu 1. odstavka 28. člena Zakona o preprečevanju korupcije, če je občinski svetnik kot funkcionar v njej imetnik poslovnega deleža, na podlagi katerega je udeležen pri upravljanju oziroma kapitalu v višini več kot 20%. Član občinskega sveta kot nepoklicni funkcionar lahko opravlja funkcijo direktorja zadruge, kar pomeni, da sta navedeni funkciji medsebojno združljivi.

Na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št.2/04, v nadaljevanju ZPKor) in 13. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št.105/04) je Komisija za preprečevanje korupcije v zadevi omejitve poslovanja in nezdružljivosti funkcij na podlagi zaprosila člana občinskega sveta občine Gornja Radgona, g. Kurbus Milana, na seji dne 22.3.2005 sprejela naslednje

Pojasnilo številka 19

  • Zadruga šteje med poslovne subjekte, za katere velja omejitev poslovanja prek javnih naročil v smislu 1. odstavka 28. člena Zakona o preprečevanju korupcije, če je občinski svetnik kot funkcionar v njej imetnik poslovnega deleža, na podlagi katerega je udeležen pri upravljanju oziroma kapitalu v višini več kot 20%.
  • Član občinskega sveta kot nepoklicni funkcionar lahko opravlja funkcijo direktorja zadruge, kar pomeni, da sta navedeni funkciji medsebojno združljivi.

Obrazložitev

Član občinskega sveta občine Gornja Radgona g.Milan Kurbus je Komisijo za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju Komisija) zaprosil za pojasnili v zvezi z omejitvijo poslovanja in nezdružljivostjo funkcij. Komisijo sprašuje, ali zadruga spada med poslovne subjekte oziroma ustanovitveni kapital spada med poslovni delež, ki je po ZPKor omejen na 20%, in ali kot član občinskega sveta lahko opravlja funkcijo direktorja zadruge.

Ad 1

Zakon o zadrugah (Uradni list RS, št.13/92, 31/00, v nadaljevanju ZZad) določa, da je zadruga organizacija vnaprej nedoločenega števila članov, ki ima namen pospeševati gospodarske koristi svojih članov ter temelji na prostovoljnem pristopu, svobodnem izstopu, enakopravnem sodelovanju in upravljanju članov.

Zadruga pridobi z vpisom akta o ustanovitvi v sodni register pravno in poslovno sposobnost. Premoženje zadruge po 34. členu ZZad sestavljajo stvari, pravice in denar. Viri zadružnega premoženja so deleži članov in drugi viri, ki jih je zadruga pridobila. Vsak član mora vpisati in vplačati najmanj en delež.

Iz navedenih zakonskih določil izhaja, da ima zadruga status pravne osebe oziroma poslovnega subjekta, v katerem je premoženje, ki ga sestavljajo stvari, pravice in denar, razdeljeno na deleže, katerih imetniki so člani zadruge. Višina osnovnega kapitala za zadruge zakonsko ni predpisana.

ZPKor v 1.odstavku 28. člena omejuje poslovanje prek javnih naročil med naročniki in poslovnimi subjekti, v katerih je funkcionar imetnik poslovnega deleža, delnic oziroma drugih pravic, na podlagi katerih je udeležen pri upravljanju oziroma kapitalu v višini več kot 20%.

V primeru poslovanja zadruge, v kateri je njen član občinski svetnik in občine, je omejitev podana, če je član zadruge imetnik deleža, na podlagi katerega je udeležen pri upravljanju oziroma kapitalu v višini več kot 20%.

Ad 2

Po 2.odstavku 37.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 51/02, v nadaljevanju ZLS) funkcija člana občinskega sveta ni združljiva s funkcijo župana, članstvom v nadzornem odboru in z delom v občinski upravi ter z drugimi funkcijami, za katere tako določa zakon. ZPKor opredeljuje nezdružljivost funkcij za nepoklicne funkcionarje v 21. členu, po katerem nepoklicni funkcionar ne sme opravljati dejavnosti upravljanja ali zastopanja v javnem zavodu, javnem podjetju, javnem skladu ali javni agenciji, če po svoji funkciji opravlja nadzor nad njihovim delom.

Glede na to, da zastopanje zadruge, ki je zasebnopravni subjekt, po omenjeni zakonodaji za nepoklicnega funkcionarja ni omejeno, sta funkciji občinskega svetnika in direktorja zadruge medsebojno združljivi, kar pomeni, da član občinskega sveta lahko opravlja funkcijo direktorja zadruge.

Drago Kos

Predsednik

Pojasnilo številka 19
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar