Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Pojasnilo številka 15

Funkciji sodnika kot poklicnega funkcionarja in člana nadzornega sveta javnega podjetja sta medsebojno nezdružljivi. Nezdružljivost velja tudi v primeru, ko sodnika v nadzorni svet javnega podjetja kot svojega predstavnika izvoli oziroma imenuje organ lokalne skupnosti.

Na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št.2/04, v nadaljevanju ZPKor) in 13. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št.105/04) je Komisija za preprečevanje korupcije v zadevi nezdružljivosti funkcij na podlagi zaprosila g. Mihaela Kersnika, občina Kranjska Gora, na seji dne 22.3.2005 sprejela naslednje

Pojasnilo številka 15

  • Funkciji sodnika kot poklicnega funkcionarja in člana nadzornega sveta javnega podjetja sta medsebojno nezdružljivi.
  • Nezdružljivost velja tudi v primeru, ko sodnika v nadzorni svet javnega podjetja kot svojega predstavnika izvoli oziroma imenuje organ lokalne skupnosti.

Obrazložitev

Gospod Mihael Kersnik, sodnik Okrožnega sodišča v Kranju, je zaprosil Komisijo za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju Komisija) za mnenje ali je glede na določbo 2. odstavka 20.člena ZPKor kot sodnik lahko član nadzornega sveta javnega podjetja Komunala Kranjska Gora, v katerega je bil izvoljen kot predstavnik občine s strani občinskega sveta.

V 2. odstavku 20. člena ZPKor je določeno, da je poklicni funkcionar kot predstavnik organa lahko član sveta javnega zavoda ali javne agencije oziroma član nadzornega sveta javnega podjetja, javnega sklada ali gospodarske družbe, v kateri je država ali lokalna skupnost imetnik poslovnega deleža, delnic oziroma drugih pravic, na podlagi katerih je udeležena pri upravljanju ali kapitalu. Po 31. členu ZPKor se določbe III. poglavja, med katere sodi tudi določba 20. člena, ne uporabljajo glede vprašanj, ki so za določene funkcionarje z zakonom drugače urejena.

Za vprašanja o nezdružljivosti funkcij sodnikov z drugimi dejavnostmi velja Zakon o sodniški službi (Uradni list RS, št. 19/94, 8/96, 24/98, 48/01, 67/02, v nadaljevanju ZSS), ki to vprašanje ureja na drugačen način. Po 2.odstavku 41. člena ZSS sodnik ne sme opravljati poslovodskih poslov in ne sme biti član upravnega ali nadzornega odbora gospodarske družbe ali druge pravne osebe, ki se ukvarja s pridobitno dejavnostjo. Po 1.odstavku 42. člena ZSS sodnik tudi ne sme sprejemati nobene zaposlitve ali dela, ki bi ga oviralo pri opravljanju službe ali nasprotovalo ugledu sodniške službe oziroma vzbujalo vtis, da pri opravljanju svoje službe ni nepristranski.

V smislu Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, ZGJS) je položaj javnega podjetja izenačen s položajem gospodarske družbe in se zanj uporabljajo predpisi, ki urejajo gospodarske družbe.

Izhajajoč iz 31. člena ZPKor, po katerem se za sodnike glede nezdružljivostjo funkcije ne uporabljajo določbe 2.odstavka 20. člena ZPKor, temveč določbe ZSS, iz določb 41. člena ZSS pa izhaja eksplicitna prepoved opravljanja sodniške funkcije in članstva v nadzornih odborih gospodarskih družb, Komisija meni, da sta funkciji sodnika in člana nadzornega sveta nezdružljivi, ne glede na to, kateri organ sodnika izvoli v nadzorni svet.

Drago Kos

Predsednik

Pojasnilo številka 15
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar