Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Pojasnilo številka 18

Občina in drugi naročniki, ki poslujejo po predpisih o javnih naročilih, brez dovoljenja Komisije za preprečevanje korupcije ne smejo poslovati prek javnih naročil z gospodarsko družbo, katere 100% lastnica je občinska svetnica, razen v primeru naročila male vrednosti, če je ocenjena vrednost posamičnega ali mesečnega naročila manjša od ene dvanajstine vrednosti, določene z zakonom o izvrševanju državnega proračuna, kar po sedaj veljavnem Zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2004 in 2005 (Uradni list RS, št.130/03) znaša 833.000 tolarjev za blago in storitve ter 1.666.000 tolarjev za gradnje.

Na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, v nadaljevanju ZPKor) in 13. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št.105/04) je Komisija za preprečevanje korupcije v zadevi omejitve poslovanja občinske svetnice na podlagi zaprosila občine Postojna na seji dne 22.3.2005 sprejela naslednje

Pojasnilo številka 18

  • Občina in drugi naročniki, ki poslujejo po predpisih o javnih naročilih, brez dovoljenja Komisije za preprečevanje korupcije ne smejo poslovati prek javnih naročil z gospodarsko družbo, katere 100% lastnica je občinska svetnica, razen v primeru naročila male vrednosti, če je ocenjena vrednost posamičnega ali mesečnega naročila manjša od ene dvanajstine vrednosti, določene z zakonom o izvrševanju državnega proračuna, kar po sedaj veljavnem Zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2004 in 2005 (Uradni list RS, št.130/03) znaša 833.000 tolarjev za blago in storitve ter 1.666.000 tolarjev za gradnje.

Obrazložitev

Občina Postojna je Komisiji za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija) posredovala vlogo občinske svetnice, ki prosi za pojasnilo ali kot nepoklicna svetnica ter direktorica in 100% lastnica gospodarske družbe lahko pridobiva dela za družbo prek javnih razpisov in v kakšnem obsegu.

ZPKor v 28. členu določa omejitev poslovanja naročnikov po predpisih o javnih naročilih s poslovnimi subjekti, v katerih je udeležen funkcionar ali njegov družinski član. Po 1. odstavku 28. člena ne smejo prek javnih naročil poslovati naročniki, ki poslujejo po predpisih o javnih naročilih, s poslovnimi subjekti, v katerih je funkcionar oziroma njegov družinski član posredno ali neposredno imetnik poslovnega deleža, delnic oziroma drugih pravic, na podlagi katerih je udeležen pri upravljanju poslovnega subjekta v višini več kot 20%. Izjema od navedene omejitve so naročila male vrednosti, če je ocenjena vrednost posamičnega ali mesečnega naročila manjša od ene dvanajstine vrednosti, določene z zakonom o izvrševanju državnega proračuna.

Zakon o izvrševanju proračuna za leti 2004 in 2005 (Uradni list RS, št.130/03) določa najvišje vrednosti, do katerih se javno naročilo lahko odda po pravilih za oddajo naročil male vrednosti, ki znašajo za oddajo blaga in storitev 10 milijonov tolarjev, za gradnje pa 20 milijonov tolarjev. Izhajajoč iz navedenih vrednosti, znaša vrednost ene dvanajstine naročila 833.000 tolarjev za oddajo blaga in storitev ter 1.666.000 tolarjev za gradnje.

Občinski svetnik ima v smislu 34.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 103/03) status funkcionarja samoupravne lokalne skupnosti, zato zanj veljajo določbe ZPKor v celoti.

Iz opisanih zakonskih podlag izhaja, da veljajo za občinske svetnike, ki so udeleženi v poslovnem subjektu s poslovnim deležem v višini več kot 20% tudi določbe ZPKor, ki omejujejo poslovanje naročnikov po predpisih o javnih naročilih s poslovnimi subjekti, v katerih je udeležen funkcionar.

Glede na to, da je občinska svetnica lastnica gospodarske družbe in ima v njej 100% poslovni delež, ta družba brez dovoljenja Komisije za preprečevanje korupcije (ki ga ta izda na podlagi 5. odstavka 28. člena ZPKor) ne sme poslovati z občino in ne z drugimi naročniki, ki poslujejo po predpisih o javnih naročilih. Izjema so naročila male vrednosti, če je posamična ali mesečna vrednost javnega naročila manjša od 833.000 tolarjev za oddajo blaga in storitev oziroma 1.666.000 tolarjev za gradnje.

Drago Kos

Predsednik

Pojasnilo številka 18
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar