Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Pojasnilo številka 20

Komisija za preprečevanje korupcije ni pooblaščena za razlago Zakona o javnih uslužbencih.

Na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, v nadaljevanju ZPKor) in 13. členom Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 105/04) je Komisija za preprečevanje korupcije v zadevi omejitve opravljanja dejavnosti javnih uslužbencev na podlagi zaprosila občine Ribnica na seji dne 22.3.2005 sprejela naslednje

Pojasnilo številka 20

  • Komisija za preprečevanje korupcije ni pooblaščena za razlago Zakona o javnih uslužbencih.

Obrazložitev

Občina Ribnica je na Komisijo za preprečevanje korupcije naslovila vlogo, v kateri prosi za pojasnilo, ali smeta osebi, ki v občinski upravi opravljata delo referenta za okolje in prostor ter komunalne zadeve, opravljati tudi dela kot samostojna podjetnika.

Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju Komisija) opravlja naloge in izvaja pooblastila, ki jih določa ZPKor. Po 18. členu ZPKor daje Komisija načelna mnenja in pojasnila o nezdružljivosti, darilih in drugih vprašanjih, povezanih z vsebino tega zakona. Določbe ZPKor na področju nezdružljivosti ter omejitev glede opravljanja pridobitne dejavnosti in poslovanja se uporabljajo za osebe s statusom funkcionarja in določene individualne poslovodne organe, ki jih zakon izenačuje s funkcionarji.

Vprašanje, ki ga je na Komisijo naslovila občina Ribnica, se nanaša na nezdružljivost oziroma omejitve opravljanja drugih dejavnosti oseb v občinski upravi s statusom javnih uslužbencev, česar pa ZPKor ne ureja.

Omejitve opravljanja drugih dejavnosti in konflikt interesov ureja Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02, 23/05, v nadaljevanju ZJU) v 100. členu. Po navedeni zakonski določbi je uradnik dolžan o svoji dodatni dejavnosti obvestiti predstojnika organa in ravnati v skladu z njegovimi navodili.

Opravljanje dejavnosti, ki povzroča konflikt interesov in je v nasprotju s 1. odstavkom 100. člena ZJU, prepove uradniku predstojnik.

Po 173. členu ZJU opravlja nadzor in skrbi za pravilno izvajanje tega zakona ministrstvo, pristojno za javno upravo, medtem ko Komisija daje pojasnila, povezana z vsebino Zakona o preprečevanju korupcije.

Drago Kos

Predsednik

Pojasnilo številka 20
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar