Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Pojasnilo številka 16

Funkciji člana občinskega sveta in direktorja javnega zavoda, katerega ustanoviteljica je občina, sta medsebojno združljivi. Član občinskega sveta kot nepoklicni funkcionar lahko opravlja delo tajnika športne zveze.

ZPKor) in 13. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št.105/04) je Komisija za preprečevanje korupcije v zadevi nezdružljivosti funkcij na podlagi zaprosila občine Postojna, na seji dne 22.3.2005 sprejela naslednje

Pojasnilo številka 16

  • Funkciji člana občinskega sveta in direktorja javnega zavoda, katerega ustanoviteljica je občina, sta medsebojno združljivi.
  • Član občinskega sveta kot nepoklicni funkcionar lahko opravlja delo tajnika športne zveze.

Obrazložitev

Občina Postojna je zaprosila Komisijo za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju Komisija) za pojasnila v zvezi z nezdružljivostjo funkcije člana občinskega sveta in direktorja javnega zavoda ter med članom občinskega sveta in tajnikom športne zveze.

ZPKor v 21. členu določa, da nepoklicni funkcionar ne sme opravljati dejavnosti upravljanja ali zastopanja v javnem zavodu, javnem podjetju, javnem skladu ali javni agenciji, če po svoji funkciji opravlja nadzor nad njihovim delom. Nezdružljivost funkcije občinskega svetnika z drugimi dejavnostmi ureja tudi Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 51/02, v nadaljevanju ZLS) ZLS v 37.b členu določa, da funkcija člana občinskega sveta ni združljiva s funkcijo župana, članstvom v nadzornem odboru, z delom v občinski upravi, s funkcijo načelnika upravne enote in vodje notranje organizacijske enote v upravni enoti ter z drugimi funkcijami, za katere tako določa zakon.

Za primer nezdružljivosti funkcije člana občinskega sveta in direktorja javnega zavoda se uporablja 21. člen ZPKor, po katerem sta funkciji nezdružljivi le, če občinski svetnik opravlja nadzor nad delom javnega zavoda. Pristojnosti občinskega sveta opredeljuje 29. člen ZLS, ki med nadzorne funkcije sveta šteje nadzor nad delom župana, podžupana in občinske uprave glede izvrševanja odločitev občinskega sveta.

Izhajajoč iz 29. člena ZLS, po katerem člani občinskega sveta ne opravljajo nadzora nad delom javnega zavoda, Komisija meni, da sta funkciji člana občinskega sveta in direktorja javnega zavoda medsebojno združljivi.

Tako ZLS kot tudi ZPKor ne omejujeta nepoklicnim funkcionarjem opravljanja dela v pravnih osebah zasebnega prava (kar je športna zveza), zaradi česar sta funkcija občinskega svetnika in opravljanje dela tajnika v športni zvezi medsebojno združljivi.

Drago Kos

Predsednik

Pojasnilo številka 16
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar