Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Lobisti

Kako je s poročanjem lobističnih stikov poslancev Evropskega parlamenta? Na primer: ko so v stiku s tujimi lobisti, glede na to, da jim po pravilih Evropskega parlamenta ni treba ničesar prijaviti? Je treba prijaviti le stike z lobisti, registriranimi v Republiki Sloveniji?

Izhajajoč iz ZIntPK (14. in 16. točka 4. člena ZIntPK) in Zakona o javnih uslužbencih (6. člen), med državne organe ne spada Evropski parlament. To pomeni, da poslanci Evropskega parlamenta iz Republike Slovenije ne sodijo med funkcionarje, ki bi bili dolžni poročati Komisiji o lobističnih stikih, kot to določajo določbe ZIntPK, ki se nanašajo na[…]

Ali je potrebno, da v primeru, ko hoče npr. nogometni klub vplivati na vsebino ali postopek sprejemanja predpisov in drugih splošnih aktov preko člana občinskega sveta, za ta namen najame lobista, da to opravi v njegovem imenu, ali pa sme nogometni klub direktno izvajati lobiranje?

V tem primeru nogometnemu klubu (društvo) kot interesni organizaciji, ki želi lobirati oziroma vplivati na vsebino predpisov pri občinskih svetnikih, ne bi bilo potrebno najeti lobista, ampak bi to lahko storil zakoniti zastopnik nogometnega kluba. V skladu z ZIntPK je namreč lobist tudi oseba (kateri se po ZIntPK ni potrebno vpisati v register lobistov), ki[…]

Sem predsednik društva in nisem vpisan v register lobistov. Ali lahko lobiram v interesu društva?

ZIntPK določa izjeme od registracije pred dejanji lobiranja, in sicer se nekaterim osebam ni potrebno vpisati v register lobistov, pa vendarle so (neregistrirani) lobisti oziroma te osebe lahko zakonito lobirajo. Gre za primere, ko ti lobirajo za interesno organizacijo, v kateri so zaposleni. Enako velja za zakonite zastopnike ali izvoljene predstavnike interesnih organizacij. To pomeni,[…]

Kakšne so lahko sankcije za lobiranca, ki ne upošteva določil ZIntPK?

Komisija kot prekrškovni organ lahko posamezniku izreče sankcije od 400 do 1.200 EUR v primeru: ko lobiranec ne izdela zapisa o lobiranju, – ko lobiranec v 8 dneh ne dopolni zapisa lobiranja, ko lobiranec ne odkloni stika z lobistom, ki ni vpisan v register lobistov ali stika, pri katerem bi nastalo nasprotje interesov, ko lobiranec[…]

Katere so dolžnosti lobirancev?

Lobiranci lahko privolijo v stike z lobistom šele po tem, ko so preverili, ali je lobist vpisan v register lobistov, razen izjem, ki jih določa ZIntPK. Lobiranec je dolžan ob stiku z lobistom ugotoviti status lobista, ker je od tega podatka v nadaljevanju odvisno ugotavljanje dovoljenosti lobiranja. Lobiranec ima dolžnost zahtevati od lobista, da se[…]

Ali lahko Komisija lobista izbriše iz registra?

Komisija lobista lahko izbriše iz registra, če: ugotovi, da so podatki in dokazila, na podlagi katerih je bil vpisan v register, lažni, je bil lobist zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, v Republiki Sloveniji pravnomočno obsojen na več kot šest mesecev zapora, ugotovi, da lobist ne izpolnjuje več pogojev za vpis[…]

Kako pogosto morajo lobisti Komisiji poročati o svojem delu in kaj poročajo?

Lobist, ki je vpisan v register lobistov, mora Komisiji pisno poročati o svojem delu, in sicer: do 31. januarja tekočega leta za preteklo leto, najkasneje v 30 dneh po prenehanju veljavnosti registracije. V poročilu mora lobist navesti naslednje podatke: davčno številko, podatke o interesnih organizacijah, za katere je lobiral, podatke o višini plačila, ki ga[…]

Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar