Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Zaupniki

Kaj se zgodi v primeru, če se je zaupnik trudil nerazkriti identitete, a je do razkritja vseeno prišlo? Je zaupnik odgovoren?

Uvodoma poudarjamo, da je za razkritje identitete odgovorna tista oseba, ki se je seznanila z identiteto in jo razkrila. ZZPri določa prepoved razkritja identitete in zaupnost v 6. členu, pri čemer velja sledeče: Nihče ne sme razkriti identitete prijavitelja brez njegovega izrecnega soglasja nikomur, razen zaupniku in organu za zunanjo prijavo. To velja tudi za[…]

Ali je tudi zunanji ponudnik storitve sprejemanja prijav lahko zaupnik?

Ne, zaupnik je lahko v skladu s 4. členom ZZPri ena ali več zaupanja vrednih oseb, ki so zaposlene pri zaupniku, medtem ko si lahko zavezanci iz zasebnega sektorja z manj kot 250 zaposlenimi delijo sredstva za prejemanje prijav in preiskave prijavljenih kršitev. Zunanji ponudnik storitve prejemanja prijav je torej lahko zgolj in samo subjekt[…]

Kot kaže, prejmeta zaupnik in poslovodstvo enako poročilo. Z vidika varstva osebnih podatkov, varovanja poslovne skrivnosti idr. ni razumno, da se prijavitelju razkrijejo vse ugotovljene podrobnosti in predlogi ukrepov, ki niso nujno še tudi realizirani, npr. v primeru delovnopravnih postopkov. Drži?

V skladu z ZZPri zaupnik: ob upoštevanju zaščite identitete prijavitelja z ugotovitvami iz poročila seznani vodstvo zavezanca (vodstvo torej prejme anonimizirane ugotovitve postopka), ob koncu obravnave prijave, najpozneje pa v treh mesecih od prejema prijave, prijavitelja obvesti o utemeljenosti prijave, predlaganih in izvedenih ukrepih, izidu postopka oziroma o stanju postopka z notranjo prijavo, če postopki[…]

Kaj, če ravnatelj pritiska na zaupnika?

Zaupnik obravnava prijavo skrbno, zaupno in samostojno in pri tem ni vezan na navodila v posamezni zadevi. Če zaupnik pri svojem delu zazna nepravilnosti s strani ravnatelja, lahko tudi sam postane prijavitelj po določbi prvega odstavka 5. člena ZZPri in poda prijavo organu za zunanjo prijavo, ki so taksativno našteti v 14. členu ZZPri.

Vezano na kaznivo dejanje, ali je zaupnik, če iz vsebine prijave izhaja sum storitve kaznivega dejanja, zavezan podati ovadbo? Po 145. členu ZKP so namreč dolžne naznaniti kazniva dejanja tudi vse organizacije z javnimi pooblastili.

Da, na podlagi 145. člena Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 176/21 – uradno prečiščeno besedilo, 96/22 – odl. US in 2/23 – odl. US; ZKP) so vsi državni organi in organizacije z javnimi pooblastili dolžni naznaniti kazniva dejanja, za katera se storilec preganja po uradni dolžnosti, če so o njih obveščeni, ali[…]

Na koga se lahko zaupnik obrne v primeru nejasnosti pri reševanju prijave?

Zaupnik je pri reševanju prijav samostojen, pri tem pa se lahko ob upoštevanju in spoštovanju varovanja identitete prijavitelja obrne za pomoč na katero koli osebo, za katero oceni, da mu lahko pomaga. Zaupnik ukrene, kar je treba za prenehanje kršitve. Če za prenehanje kršitve ali odpravo posledic kršitve ni pristojen, s prijavo in predlogi ukrepov[…]

Kako naj bo sistem notranje prijave nastavljen, ali je zaupnik tisti, ki mora poskrbeti za odpravo ugotovljenih kršitev, ali je to obveznost strokovnih služb ali vodstva?

Zaupnik ukrene, kar je treba za prenehanje kršitve. Če za prenehanje kršitve ali odpravo posledic kršitve ni pristojen, s prijavo in predlogi ukrepov seznani osebe ali notranje organizacijske enote, ki so odgovorne za odpravo kršitve. Zaupnik konča obravnavo prijave v treh mesecih od njenega prejema s poročilom, v katerem navede, ali in iz katerih razlogov[…]

Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar