Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Ob okrogli obletnici UNCAC: od Slovenije do Atlante o izobraževanju mladih kot osnovi preprečevanja korupcije

Preteklo soboto, 9. decembra, je skoraj 200 držav celega sveta obeležilo Mednarodni dan boja proti korupciji, ki zaznamuje obletnico podpisa Konvencije Združenih narodov proti korupciji (UNCAC). Letošnje obeležje je še posebno svečano, saj od podpisa UNCAC mineva že 20 let.

Prispevek je del spletnega novičnika Komisije, ki naročnike vsak mesec obvešča o našem delu ter ostalih aktualnih informacijah s področja našega delovanja in pristojnosti. Na VESTniK se lahko prijavite na tej spletni povezavi.

Kaj in zakaj je UNCAC?

Namen tega edinega pravno zavezujočega multilateralnega protikorupcijskega instrumenta je preprečevanje in kriminalizacija korupcije, spodbujanje mednarodnega sodelovanja na predmetnem področju ter tehnična pomoč in izmenjava informacij med državami pogodbenicami. UNCAC je v dveh desetletjih postal praktično globalno univerzalen dokument, saj ga je podpisalo že 190 držav. Med njimi, seveda, tudi Republika Slovenija, ki je listino ratificirala februarja, deponirala pa aprila 2008 .

Na letošnjem zasedanju pozornost mladim

»Rojstni dan« UNCAC vsako leto, letos že desetič, obeležimo tudi na Komisiji za preprečevanje korupcije (Komisija) s tednom aktivnosti, namenjenih ozaveščanju in vključevanju širše javnosti v učinkovitejšo preprečevanje korupcije. Priložnost izkoristimo za bolj zgoščen razmislek in opomnik, da je preprečevanje korupcije dolžnost in naloga vseh – tako institucij za preprečevanje in boj proti korupciji, državnih organov, mednarodnih in nevladnih organizacij ter slehernega posameznika, saj je brez njegovega odločnega odklonilnega odnosa do korupcije vse drugo zaman. V znamenju rasti pomena preventivne funkcije Komisije smo prvotno ime obeležbe Mednarodnega dneva boja proti korupciji s Tedna boja proti korupciji lansko leto spremenili v Teden preprečevanja korupcije.

Poleg nacionalnih obeležij pa se tokrat osrednji dogodki v luči okrogle obletnice odvijajo v Združenih državah Amerike, v Atlanti, kjer od ponedeljka, 11. decembra 2023, do petka, 15. decembra 2023, poteka deseto zasedanje Konference držav pogodbenic UNCAC (CoSP10)

CoSP UNCAC je bila ustanovljena v skladu s 63. členom UNCAC in podpira države pogodbenice pri njihovem izvajanju konvencije ter daje smernice politike Urada Združenih narodov za droge in kriminal (UNODC) za izvajanje aktivnosti na področju preprečevanja korupcije in boja proti korupciji. CoSP UNCAC se sicer odvija vsake dve leti (naslednja bo decembra 2025) ter sprejema resolucije in sklepe kot usmeritve za nadaljevanje svojega mandata. Zadnja, na kateri sta bila sprejeta dva sklepa in sedem resolucij, je potekala decembra 2021 v Egiptu z več kot 2100 udeleženci iz 155 držav. Osrednja tema letošnjega 10. zasedanja je odgovornost, konferenca pa se osredotoča tudi na ostale ključne elemente konvencije, kot so pregled izvajanja konvencije, odvzem premoženja nezakonitega izvora, preprečevanje korupcije, tehnična pomoč in mednarodno sodelovanje.

Enega od posebnih spremljevalnih dogodkov zasedanja na temo protikorupcijskega izobraževanja in opolnomočenja mladih z naslovom »Izobraževanje mladih in družbe za spodbujanje kulture integritete« v četrtek, 14. decembra 2023, soorganizira tudi Slovenija. Na dogodku bo svetnica za preventivo na Komisiji Barbara Fürst skupaj s predstavnico Zavoda RS za šolstvo mag. Klavdijo Šipuš predstavila skupni pilotni projekt Krepitev integritete učencev v osnovnih šolah, ki temelji na zavedanju pomembnosti vloge izobraževalnega sistema pri krepitvi integritete v družbi. Projekt predstavlja prvi korak h krepitvi integritete otrok in mladostnikov skozi celotno vertikalo izobraževalnega sistema, kar sicer zasleduje krovni dolgoročni projekt Komisije Integriteta: skupni cilj generacij.

V okviru dolgoročno naravnanega projekta Integriteta: skupni cilj generacij Komisija naslavlja vprašanje pomena etike in integritete na različnih ravneh izobraževalnega sistema in vloge, ki jo ima slednji pri krepitvi integritete v družbi. 

Pilotni projekt Krepitev integritete učencev v osnovnih šolah, ki ga od leta 2021 skupaj koordinirata Komisija za preprečevanje korupcije in Zavod RS za šolstvo, je korak k umeščanju integritete v vzgojno-izobraževalne programe in ustanove. 

*Do danes se je v projekt vključilo že 15 šol in 2 vrtca iz vse Slovenije. 
*Geografsko so sodelovale šole od koroške Mute prek Selnice ob Dravi in Kočevja do Brezovice pri Ljubljani in Tolmina
*V njem je v šolskem letu 2022/2023 sodelovalo 85 strokovnih delavcev (vzgojiteljev, učiteljev, svetovalnih delavcev in ravnateljev), ki so izvedli več kot 200 dejavnosti.

Bianca Kopp, GRACE: "Delo z mladostniki in zanje še nikoli ni bilo tako pomembno."

Da se ukrepanje proti korupciji začne z njenim preprečevanjem in z ustvarjanjem kulture integritete, ki korupcije ne dopušča, je bistveno prepričanje oziroma osnova omenjenemu slovenskemu projektu. To pa je tudi rdeča nit mednarodnega projekta GRACE (Global Resource for Anti-Corruption Education and Youth Empowerment), ki je projekt še enega soorganizatorja jutrišnjega dogodka v Atlanti – Urada Združenih narodov za droge in kriminal (UNODC). Za VESTniK decembra 2023 smo se o pobudi GRACE pogovarjali z njeno koordinatorko Bianco Kopp.

Bianca Kopp, koordinatorka projekta GRACE
Lahko za začetek našim bralcem predstavite sebe in pobudo GRACE?

Moje ime je Bianca Kopp in koordiniram pobudo GRACE pri UNODC. V Združenih narodih sem na različnih položajih že od leta 2010 in z veseljem usklajujem naš protikorupcijski izobraževalni portfelj, saj je izobraževanje ključnega pomena za krepitev preprečevanja kriminala, vključno s korupcijo. 

Cilj pobude GRACE je spodbujati kulturo integritete po vsem svetu s pristopom celotne družbe k preprečevanju korupcije in boju proti njej s ciljem, da bi naslednje generacije postale etični voditelji prihodnosti.

Kako so države (vključno s šolami, vrtci in posamezniki) vključene v pobudo?

GRACE podpira države pogodbenice pri izvajanju 13. člena UNCAC, pri čemer poudarja pomen izobraževanja o boju proti korupciji, integriteti in etiki. GRACE spodbuja ključno vlogo izobraževanja in opolnomočenja mladih pri preprečevanju in odpravljanju korupcije na vseh ravneh. Tesno sodelujemo s pedagogi, akademskimi krogi, ustanovami terciarnega izobraževanja, mednarodnimi organizacijami, protikorupcijskimi organi, ministrstvi za izobraževanje in drugimi ključnimi zainteresiranimi stranmi, da bi spodbujali praktično usmerjeno in interdisciplinarno izobraževanje o boju proti korupciji, integriteti in etiki ter raziskave in usposabljanje mladih. Podpiramo države pri njihovih prizadevanjih za spodbujanje izobraževanja o boju proti korupciji, etiki in integriteti, med drugim z organizacijo delavnic za izobraževalce, razvojem orodij za izobraževalce, ki slednjim pomagajo pri poučevanju, in zagotavljanjem dodatne tehnične pomoči na tem področju.

V ospredje programov boja proti korupciji in njenega preprečevanja vedno bolj prihaja zavedanje potenciala, ki ga imajo za reševanje izzivov, ki jih korupcija predstavlja družbi, prav mladi. Politična deklaracija, sprejeta na posebnem zasedanju Generalne skupščine ZN proti korupciji junija 2021, postavlja protikorupcijsko izobraževanje in usposabljanje v središče celostnega in multidisciplinarnega pristopa za spodbujanje transparentnosti, odgovornosti, integritete in kulture zavračanja korupcije. Protikorupcijskemu izobraževanju pripoznava pozicijo osnove za preprečevanje korupcije in boj proti njej, s čimer osrednjo vlogo priznava prav mladim kot nosilcem sprememb pri ustvarjanju ozračja netolerantnosti do korupcije na vseh ravneh družbe.

S kakšnimi izzivi ste se ali se še soočate pri izvajanju svojih programov?

Ugotavljamo, da vse več držav daje prednost protikorupcijskemu izobraževanju ter izobraževanju o integriteti in etiki, vendar hkrati ne vedo, kako začeti proces ali kako pridobiti podporo ključnih deležnikov. UNODC lahko s svojo pobudo GRACE državam pomaga ne le pri začetku nacionalnega procesa, temveč smo razvili tudi orodja za izobraževalce na vseh ravneh izobraževanja, ki jih je mogoče zlahka prilagoditi nacionalnim razmeram. To izobraževalcem olajša vključevanje izobraževanja o boju proti korupciji, integriteti in etiki v tekoče projekte. Drug izziv je, kako dokazati in izmeriti učinkovitost protikorupcijskega izobraževanja in njegov učinek. Izvedli smo več študij in raziskav, ki kažejo, da je protikorupcijsko izobraževanje na univerzitetni ravni učinkovito, ko gre za spremembo vedenja, vendar bi bilo v prihodnosti koristno opraviti še več raziskav, da bi ugotovili, kaj bi lahko še storili za povečanje učinkovitosti izobraževalnih programov.

Kakšno vlogo lahko imajo otroci in mladi pri preprečevanju korupcije? Kakšen je njihov prispevek k prizadevanjem na tem področju?

Delo z otroki in mladimi ter za njih še nikoli ni bilo tako pomembno. UNODC v okviru pobude GRACE izvaja številne dejavnosti za mlade in v sodelovanju z njimi, kot so »hekatoni« kodiranja za integriteto (Coding4Integrity), uporaba forumov za izobraževanje, vključevanje in opolnomočenje mladih, da postanejo borci proti korupciji, ter zagotavljanje platforme za udeležbo mladih na različnih konferencah in razpravah. Od začetka projekta GRACE smo v naše protikorupcijske dejavnosti vključili na stotine mladih. Še en dober primer krepitve vloge mladih je ustanovitev svetovalnega odbora za integriteto YouthLED. Ta odbor združuje 25 mladih iz 25 različnih držav po vsem svetu.

Podpiramo tudi delo učiteljev, ki neposredno delajo z otroki, saj je ključnega pomena, da se otroci že v zgodnjem otroštvu naučijo, zakaj so vrednote, kot so poštenost, integriteta in toleranca, pomembne. Pred kratkim smo izvedli otroško konferenco »Mladi voditelji, velik vpliv: mladi varuhi integritete« in bili navdušeni nad tem, kako močni so bili otroci pri kritičnem presojanju neetičnega vedenja in kako dobro razumejo, kaj pomeni integriteta – ravnati tako, kot je prav, tudi, ko nihče ne gleda.

Kdaj in kako se bodo po vašem mnenju učinki Varuhov integritete poznali v širši družbi? Kakšen je dejanski rezultat projekta?

Uspešno preprečevanje korupcije in boj proti njej zahtevata temeljno spremembo vedenja, tj. ničelno toleranco do korupcije. Naslednja generacija voditeljev, oblikovalcev politik, poslovnežev in drugih vplivnežev mora postati močan varuh integritete in odkrito zavračati korupcijo. Takšna sprememba bo seveda zahtevala čas in potrpežljivost, a upanje lahko najdemo v mladih pobudnikih sprememb, ki sodelujejo z UNODC in uspešno spreminjajo svoje skupnosti.

UNODC 14. decembra soorganizira poseben dogodek o protikorupcijskem izobraževanju. Lahko poveste več o njem?

UNODC skupaj z Evropsko komisijo in več državami z vsega sveta, vključno s Slovenijo, organizira poseben dogodek z naslovom »Izobraževanje mladih in družbe za spodbujanje kulture integritete«, katerega namen je izmenjava znanj o tem, kaj države počnejo za spodbujanje izobraževanja o boju proti korupciji, etiki in integriteti, o izzivih, s katerimi se soočajo, ter o dobrih praksah in zgodbah o uspehu. Poleg tega bodo nekateri razpravljavci navedli primere, kako mlade smiselno vključiti v protikorupcijska prizadevanja. Ideja, na kateri temelji ta dogodek, je, da nikomur ni treba na novo izumljati tople vode, ko gre za spodbujanje izobraževanja o boju proti korupciji, etiki in integriteti, temveč se je treba učiti drug od drugega in razumeti, kaj je mogoče storiti, kaj deluje ter katera orodja in viri že obstajajo. UNODC zagotavlja to platformo, da bi državam olajšal izvajanje protikorupcijskega izobraževanja in s tem okrepil kulturo integritete.

Družba, v kateri je integriteta visoko cenjena osebna vrednota, koruptivna ravnanja pa nesprejemljiva, je glavni dolgoročni cilj Komisije za preprečevanje korupcije. Neintegritetna in koruptivna praksa delovanja pa se, preden doseže globalno razsežnost, vedno začne pri posamezniku, prav zato je vsak od nas tisti, ki lahko odločilno prispeva k zdravi in integritetni družbi. To stori vsakič znova, ko se odloči za etično ravnanje. Pot k pokončni družbi se torej začne pri pokončnem posamezniku. Temelj za krepitev integritetne družbe so tako poleg družine predvsem vrtci in šole, v katerih mladi preživijo večino svojega časa. Ozaveščanje in izobraževanje za boj proti korupciji in krepitev integritete skozi učni proces sta ključnega pomena za zdravo, integritetno družbo.

Ob okrogli obletnici UNCAC: od Slovenije do Atlante o izobraževanju mladih kot osnovi preprečevanja korupcije
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar