Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Pojasnilo številka 78

Funkciji nepoklicnega podžupana občine in ravnatelja javnega zavoda, katerega ustanoviteljica je občina, sta medsebojno združljivi le v primeru, da med podžupanove naloge ne spada nadzor nad delom javnih zavodov.

Na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, v nadaljevanju ZPKor) in 13. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št.105/04) je Komisija za preprečevanje korupcije v zadevi nezdružljivosti funkcij na pobudo občine Gornji Grad na seji dne 13.9.2005 sprejela naslednje

Pojasnilo številka 78

  • Funkciji nepoklicnega podžupana občine in ravnatelja javnega zavoda, katerega ustanoviteljica je občina, sta medsebojno združljivi le v primeru, da med podžupanove naloge ne spada nadzor nad delom javnih zavodov.

Obrazložitev

Občina Gornji Grad je zaprosila Komisijo za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju Komisija) za pojasnilo ali sta funkciji nepoklicnega podžupana občine in ravnatelja osnovne šole medsebojno združljivi.

Po 21. členu ZPKor nepoklicni funkcionar ne sme opravljati dejavnosti upravljanja ali zastopanja v javnem zavodu, javnem podjetju, javnem skladu ali javni agenciji, če po svoji funkciji opravlja nadzor nad njihovim delom.

Na podlagi 33a. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št72/93 do 72/05, v nadaljevanju ZLS) podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere ga župan pooblasti. Razen tega podžupan nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti. Če ima občina več podžupanov, nadomešča župana tisti podžupan, ki ga določi župan.

Po določbah 71. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.79/99 do 30/02) opravlja nadzor nad poslovanjem javnih zavodov za finance pristojen organ občinske uprave, 49. člen ZLS pa določa, da občinsko upravo usmerja in nadzira župan. Iz navedenih zakonskih opredelitev izhaja, da župan občine opravlja preko nadzora občinske uprave tudi nadzor nad delom javnih zavodov, katerih ustanovitelj je občina.

Občina ima lahko več podžupanov. V primeru, da ima le enega podžupana, ta nadomešča župana v njegovi odsotnosti ali zadržanosti in v primeru predčasnega prenehanja mandata župana opravlja funkcijo župana do razpisa nadomestnih volitev. Skladno s 33a. členom ZLS župan lahko podžupana pooblasti za opravljanje nadzorstvenih nalog nad delom javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je občina. Glede na dikcijo 21. člena ZPKor, bi v obeh primerih, v primeru posebnega pooblastila župana za opravljanje nadzorstvenih nalog in v primeru njegovega nadomeščanja, lahko prišlo do nedovoljenega združevanja funkcij pri podžupanu, ki bi bil istočasno tudi ravnatelj osnovne šole.

Iz navedenih zakonskih opredelitev izhaja, da je funkcija nepoklicnega podžupana združljiva s funkcijo direktorja javnega zavoda le pod pogojem, da temu podžupanu ne bodo iz nobenega naslova zaupane nadzorstvene naloge nad delom javnega zavoda (osnovne šole), v katerem opravlja funkcijo ravnatelja.

Drago Kos

Predsednik

Pojasnilo številka 78
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar