Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Pojasnilo številka 77

Omejitev poslovanja po 1. odstavku 28. člena ZPKor med naročniki, ki poslujejo po predpisih o javnih naročilih in poslovnimi subjekti, v katerih je funkcionar imetnik poslovnega ali upravljavskega deleža preko 20%, ne velja v primeru naročila male vrednosti, če je ocenjena vrednost posamičnega ali mesečnega naročila manjša od ene dvanajstine vrednosti, določene z zakonom o izvrševanju državnega proračuna. Ena dvanajstina vrednosti v smislu Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2004 in 2005 (Uradni list RS, št.130/03, 61/05, v nadaljevanju ZIPRO 0405) znaša za oddajo blaga in storitev 833.000 tolarjev . Navedeni znesek ne vsebuje davka na dodano vrednost v smislu 20. člena ZIPRO 0405. Naročnik lahko v smislu 1. odstavka 28. člena ZPKor sklene pogodbo za izvajanje javnega naročila, ki se opravlja mesečno, brez dovoljenja Komisije za preprečevanje korupcije v smislu 5. odstavka 28. člena ZPKor, če ocenjena vrednost mesečnega naročila za opravljanje storitev ne presega 833.000 tolarjev.

Na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, v nadaljevanju ZPKor) in 13. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št.105/04) je Komisija za preprečevanje korupcije v zadevi omejitev poslovanja pri naročilih male vrednosti na pobudo Policijske uprave Murska Sobota na seji dne 13.9.2005 sprejela naslednje

Pojasnilo številka 77

  • Omejitev poslovanja po 1. odstavku 28. člena ZPKor med naročniki, ki poslujejo po predpisih o javnih naročilih in poslovnimi subjekti, v katerih je funkcionar imetnik poslovnega ali upravljavskega deleža preko 20%, ne velja v primeru naročila male vrednosti, če je ocenjena vrednost posamičnega ali mesečnega naročila manjša od ene dvanajstine vrednosti, določene z zakonom o izvrševanju državnega proračuna. Ena dvanajstina vrednosti v smislu Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2004 in 2005 (Uradni list RS, št.130/03, 61/05, v nadaljevanju ZIPRO 0405) znaša za oddajo blaga in storitev 833.000 tolarjev . Navedeni znesek ne vsebuje davka na dodano vrednost v smislu 20. člena ZIPRO 0405.
  • Naročnik lahko v smislu 1. odstavka 28. člena ZPKor sklene pogodbo za izvajanje javnega naročila, ki se opravlja mesečno, brez dovoljenja Komisije za preprečevanje korupcije v smislu 5. odstavka 28. člena ZPKor, če ocenjena vrednost mesečnega naročila za opravljanje storitev ne presega 833.000 tolarjev.

Obrazložitev

Policijska uprava Murska Sobota Ministrstva za notranje zadeve Republike Slovenije je Komisijo za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju Komisija) zaprosila za pojasnilo v zvezi z izvedbo naročila male vrednosti. V vlogi navaja, da ima sklenjeno letno pogodbo za izvajanje vulkanizerskih storitev v višini 750.000 tolarjev, ki se opravljajo postopno mesečno, katerih mesečna vrednost znaša do 350.000 tolarjev. Ker je bila vrednost letnih storitev ocenjena prenizko in bi za tovrstne storitve potrebovala še dodatnih 150.000 tolarjev, prosi Komisijo za pojasnilo ali se v znesek javnega naročila všteva davek na dodano vrednost in ali Komisija dovoli povečanje letnega pogodbenega zneska naročila male vrednosti za 150.000 tolarjev.

1. odstavek 28. člena ZPKor določa omejitev poslovanja prek javnih naročil, iz katerih izvzema naročila male vrednosti, če je ocenjena vrednost posamičnega ali mesečnega naročila manjša od ene dvanajstine vrednosti, določene z Zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2004 in 2005 (ZIPRO 0405). ZIPRO 0405 v 20. členu določa najvišjo vrednost, do katere se javno naročilo lahko odda po pravilih za oddajo naročil male vrednosti in znaša za naročanje blaga in storitev 10 milijonov tolarjev. Po 5. odstavku 20. člena ZIPRO 0405 navedeni znesek ne vsebuje davka na dodano vrednost.

Vrednost 833.000 tolarjev je najvišji znesek, ki jo sme doseči ocenjena vrednost posamičnega ali pa mesečnega naročila in je izvzet iz omejitev poslovanja po 1.odstavku 28.člena ZPKor, zanj pa tudi ni potrebno dovoljenje Komisije v smislu 5. odstavka 28. člena. Navedena vrednost se v primeru mesečnih naročil, ki se ponavljajo vsak mesec skozi vse leto, predvsem ko gre za sukcesivne dobave ali storitve, lahko poveča in v enem letu doseže do 10 milijonov tolarjev.

V primeru, ki ga navaja Policijska uprava Murska Sobota, ki ima sklenjeno letno pogodbo za opravljanje vulkanizerskih storitev, storitve pa se opravljajo postopno mesečno, je možno ob uporabi 1. odstavka 28. člena, ki določa omejitev za ocenjeno vrednost posamičnega ali mesečnega naročila, skleniti novo pogodbo za izvedbo storitev v določenem mesecu (mesečno naročilo), ki ne bo presegala vrednosti, določene z zakonom.

Drago Kos

Predsednik

Pojasnilo številka 77
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar