Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Načelno mnenje številka 27

Pri imenovanju mag. Olge Jambrek za načelnico Upravne enote Kranj niso podani znaki koruptivnega ravnanja v smislu 3.alinee 2.člena Zakona o preprečevanju korupcije.

Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija), je na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04) in 13. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 105/04) na vprašanje novinarja ene od časopisnih hiš, na seji dne 13.9.2005 sprejela naslednje

Načelno mnenje številka 27

  • Pri imenovanju mag. Olge Jambrek za načelnico Upravne enote Kranj niso podani znaki koruptivnega ravnanja v smislu 3.alinee 2.člena Zakona o preprečevanju korupcije.

Obrazložitev

Komisija za preprečevanje korupcije je bila dne 13. avgusta 2005 pozvana za podajo načelnega mnenja k imenovanju načelnice UE Kranj. Pri pregledu dokumentacije v zvezi z javnim natečajem za položaj načelnika Upravne enote Kranj (objavljen v Uradnem listu RS št. 33-34 z dne 01.04.2005), izborom in odločitvijo ministra o imenovanju kandidatke za položaj načelnice Upravne enote Kranj, je bilo ugotovljeno, da kršitve veljavnih norm ni bilo, saj izbrana kandidatka izpolnjuje vse predpisane pogoje za položaj načelnice upravne enote Kranj.

V skladu z Zakonom o javnih uslužbencih in Poslovnikom o delu posebne natečajne komisije je posebej imenovana natečajna komisija pregledala vse prispele prijave in s kandidati, ki so izpolnjevali pogoje, izvedla izbirni postopek za oceno strokovne usposobljenosti uradnikov na položajih v državni upravi. Posebna natečajna komisija je ugotovila, da 7 kandidatov izpolnjuje pogoje za položaj načelnika Upravne enote Kranj, ni pa glede na njihovo strokovno usposobljenost primernih za navedeni položaj. Za 4 kandidate je ugotovila, da izpolnjujejo pogoje in so strokovno usposobljeni in primerni za položaj načelnika Upravne enote Kranj. Njihova imena je sporočila ministru pristojnemu za javno upravo. Minister je na podlagi dokumentacije posebne natečajne komisije in z razgovori z vsemi štirimi kandidati izbral mag. Olgo Jambrek in jo imenoval za načelnico upravne enote Kranj za dobo petih let z možnostjo ponovnega imenovanja.

Posebne natečajna komisije je v skladu s standardi strokovne usposobljenosti, merili za izbiro in metodami za preverjanje usposobljenosti uradnikov, ki jih določi Uradniški svet, ocenjevala kandidate po določenih kriterijih. Na podlagi ugotovitev posebne natečajne komisije izhaja, da po kriterijih kakovosti vodstvenih izkušenj, poznavanju problematike področja, poznavanju načel in razvojnih usmeritev državne uprave, poznavanju načrtovanja in porabe proračunskih sredstev dva kandidata presegata oceno izbrane kandidatke. Po kriterijih strokovne uveljavljenosti na področju, poznavanju pravne ureditve in delovanju institucij in pravnega reda Evropske Unije pa po en kandidat presega oceno izbrane kandidatke.

Zakon o javnih uslužbencih v prvem odstavku 64. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 2/04 in nasl.) določa pravico ministra, da na delovno mesto načelnika upravne enote izbere tistega, »ki je po njegovi presoji najprimernejši«, za to presojo pa ne daje nobenih kriterijev ali napotil. To pomeni, da je izbor načelnika upravne enote med kandidati, ki jih kot strokovno primerne prizna posebna natečajna komisija, izključna diskrecijska pravica ministra. Zaradi tega pri izboru načelnice UE Kranj ni bila kršena nobena pozitivna norma, kar pomeni, da tudi ni bilo kršeno kakšno »dolžno ravnanje«, kar je prvi pogoj za to, da bi komisija lahko presojala morebitno koruptivnost ravnanja. Ker ta pogoj ni izpolnjen, komisija ni nadaljevala s preverjanjem naslednjih in je sprejela zaključek, da pri imenovanju mag. Olge Jambrek za načelnico Upravne enote Kranj niso podani znaki koruptivnega ravnanja v smislu 3.alinee 2.člena Zakona o preprečevanju korupcije.

S tem je načelno mnenje utemeljeno.

Drago Kos

Predsednik

Načelno mnenje številka 27
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar