Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Pojasnilo številka 26

Omejitev poslovanja prek javnih naročil v smislu 1.odstavka 28.člena ZPKor med naročnikom, ki posluje po predpisih o javnih naročilih in poslovnim subjektom je podana v primeru, da je župan ali njegov družinski član v gospodarski družbi imetnik poslovnega deleža, delnic ali drugih pravic, na podlagi katerih je udeležen pri upravljanju oziroma kapitalu družbe v višini več kot 20%.Izjema so naročila male vrednosti, če je ocenjena vrednost posamičnega ali mesečnega naročila manjša od ene dvanajstine vrednosti, določene v zakonu o izvrševanje državnega proračuna. Pogodbe o oddaji javnega naročila, sklenjene pred uveljavitvijo zakona, to je pred 30.1.2004 ostanejo v veljavi in zanje določbe o prepovedi poslovanja ne veljajo.

Na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, v nadaljevanju ZPKor) in 13. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 105/04) je Komisija za preprečevanje korupcije v zadevi omejitve poslovanja na podlagi zaprosila Osnovne šole Dr. Franja Žgeča Dornava na seji dne 26.4.2005 sprejela naslednje

Pojasnilo številka 26

  • Omejitev poslovanja prek javnih naročil v smislu 1.odstavka 28.člena ZPKor med naročnikom, ki posluje po predpisih o javnih naročilih in poslovnim subjektom je podana v primeru, da je župan ali njegov družinski član v gospodarski družbi imetnik poslovnega deleža, delnic ali drugih pravic, na podlagi katerih je udeležen pri upravljanju oziroma kapitalu družbe v višini več kot 20%.Izjema so naročila male vrednosti, če je ocenjena vrednost posamičnega ali mesečnega naročila manjša od ene dvanajstine vrednosti, določene v zakonu o izvrševanje državnega proračuna.
  • Pogodbe o oddaji javnega naročila, sklenjene pred uveljavitvijo zakona, to je pred 30.1.2004 ostanejo v veljavi in zanje določbe o prepovedi poslovanja ne veljajo.

Obrazložitev

Osnovna šola Dr. Franja Žgeča Dornava je Komisijo za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju Komisija) zaprosila za pojasnilo ali je župan občine Dornava, ki je direktor družinskega podjetja Tames, lahko v času novogradnje šole izvajal dela pri gradnji kot glavni izvajalec.Gradnja osnovne šole naj bi potekala v letih 2000 do 2003.

ZPKor v 1.odstavku 28.člena določa, da naročnik, ki posluje po predpisih o javnih naročilih, ne smejo prek javnih naročil poslovati s poslovnimi subjekti, v katerih je funkcionar oziroma njegov družinski član posredno ali neposredno imetnik poslovnega deleža, delnic oziroma drugih pravic, na podlagi katerih je udeležen pri upravljanju oziroma kapitalu poslovnega subjekta v višini več kot 20%, razen naročil male vrednosti, če je ocenjena vrednost posamičnega ali mesečnega naročila manjša od ene dvanajstine, določene v zakonu o izvrševanju državnega proračuna.

Pogodba o oddaji javnega naročila, sklenjena v nasprotju z določbo 1.odstavka 28.člena je po 4.odstavku istega člena ZPKor, nična.

Iz navedenih zakonskih določb izhaja, da je omejitev poslovanja podana, če ima župan oziroma njegov družinski član v gospodarski družbi solastniški oziroma upravljavski delež, ki je višji od 20%. Kršitev citirane omejitve poslovanja ima za posledico ničnost pogodbe o oddaji javnega naročila. Navedena zakonska omejitev poslovanja je začela veljati z uveljavitvijo ZPKor, to je 30.1.2004, kar pomeni, da za pogodbe o oddaji javnega naročila sklenjene pred uveljavitvijo zakona, omejitev ne velja.

Drago Kos

Predsednik

Pojasnilo številka 26
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar