Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Pojasnilo številka 27

Gospodarska družba Inženiring Biro d.o.o., Maribor, v kateri ima član občinskega sveta poslovni delež, ki je manjši od 20%, lahko posluje prek javnih naročil z naročniki, ki poslujejo po predpisih o javnih naročilih v smislu 1.odstavka 28.člena ZPKor, četudi je omenjeni član občinskega sveta direktor te družbe.

Na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, v nadaljevanju ZPKor) in 13. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 105/04) je Komisija za preprečevanje korupcije v zadevi omejitve poslovanja na podlagi zaprosila občinskega svetnika g.Zvonimirja Trstenjaka na seji dne 26.4.2005 sprejela naslednje

Pojasnilo številka 27

  • Gospodarska družba Inženiring Biro d.o.o., Maribor, v kateri ima član občinskega sveta poslovni delež, ki je manjši od 20%, lahko posluje prek javnih naročil z naročniki, ki poslujejo po predpisih o javnih naročilih v smislu 1.odstavka 28.člena ZPKor, četudi je omenjeni član občinskega sveta direktor te družbe.

Obrazložitev

Član občinskega sveta občine Hoče-Slivnica g. Zvonimir Trstenjak je Komisijo za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju Komisija) zaprosil za pojasnilo v zvezi z omejitvijo poslovanja med naročniki in gospodarsko družbo Inženiring Biro d.o.o., Maribor, v kateri ima poslovni delež. V vlogi navaja, da je zaposlen kot direktor družbe in imetnik 9,490783 % poslovnega deleža. Družba, ki opravlja posle svetovalnega inženiringa pri izgradnji objektov, se prijavlja in pridobiva posle tudi prek javnih naročil. Komisijo sprašuje ali kot direktor družbe in imetnik poslovnega deleža v višini 9,490783 % lahko posluje z naročniki prek javnih naročil v smislu določil ZPKor oziroma, če ne sme, prosi za izdajo dovoljenja po 5.odst. 28.člena ZPKor.

ZPKor v 1. odstavke 28. člena določa, da naročniki, ki poslujejo po predpisih o javnih naročilih, ne smejo prek javnih naročil poslovati s poslovnimi subjekti, v katerih je funkcionar ali njegov družinski član posredno ali neposredno imetnik poslovnega deleža, delnic oziroma drugih pravic, na podlagi katerih je udeležen pri upravljanju oziroma kapitalu v višini več kot 20%. Izjema so naročila male vrednosti, če je ocenjena vrednost posamičnega ali mesečnega naročila manjša od ene dvanajstine vrednosti, določene v zakonu o izvrševanju državnega proračuna.

Iz navedene zakonske določbe izhaja, da je poslovanje prek javnih naročil omejeno med naročniki in tistimi poslovnimi subjekti, v katerih ima funkcionar ali njegov družinski član poslovni delež višji od 20%, ni pa podana omejitev v primeru, ko je funkcionar zastopnik oziroma direktor poslovnega subjekta.

V konkretnem primeru občinskega svetnika g. Zvonimirja Trstenjaka, ko je le-ta imetnik poslovnega deleža v gospodarski družbi Inženiring Biro, d.o.o., Maribor, v višini 9,490783 %, poslovni delež funkcionarja ne presega zakonskega limita, zato ta gospodarska družba lahko posluje prek javnih naročil z naročniki, ki poslujejo po predpisih o javnih naročilih, ne glede na to, da je občinski svetnik kot funkcionar tudi direktor te družbe.

Omejitev bi obstajala samo, če bi članu občinskega sveta omenjeni poslovni delež (9,490783%) dajal več kot 20% upravljavskih pravic v gospodarski družbi Inženiring Biro, d.o.o., Maribor.

Drago Kos

Predsednik

Pojasnilo številka 27
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar