Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Pojasnilo številka 23

Izjava poslovnega subjekta – ponudnika v postopku javnega naročanja, iz katere je razvidno, da v tem poslovnem subjektu funkcionar oziroma njegov družinski član ni udeležen kot posredni ali neposredni imetnik poslovnega deleža, delnic oziroma drugih pravic v višini več kot 20%, je dopustna, ker se z njo lahko prepreči kršitev 1.odstavka 28.člena ZPKor o omejitvi poslovanja. Skladno s 4. odstavkom 28. člena ZPKor je posledica kršitve 1.odstavka 28. člena ZPKor ničnost pogodbe o oddaji javnega naročila.

Na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, v nadaljevanju ZPKor) in 13. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 105/04) je Komisija za preprečevanje korupcije v zadevi določitve pogojev zaradi spoštovanja omejitev poslovanja po ZPKor na podlagi zaprosila občine Krško na seji dne 5.4.2005 sprejela naslednje

Pojasnilo številka 23

  • Izjava poslovnega subjekta – ponudnika v postopku javnega naročanja, iz katere je razvidno, da v tem poslovnem subjektu funkcionar oziroma njegov družinski član ni udeležen kot posredni ali neposredni imetnik poslovnega deleža, delnic oziroma drugih pravic v višini več kot 20%, je dopustna, ker se z njo lahko prepreči kršitev 1.odstavka 28.člena ZPKor o omejitvi poslovanja.
  • Skladno s 4. odstavkom 28. člena ZPKor je posledica kršitve 1.odstavka 28. člena ZPKor ničnost pogodbe o oddaji javnega naročila.

Obrazložitev

Občina Krško je Komisijo za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju Komisija) zaprosila za mnenje, ali v postopku javnega naročanja kot pogoj za priznanje usposobljenosti lahko določi izjavo ponudnika, da v njegovi družbi ni funkcionarja ali njegovega družinskega člana, ki je posredno ali neposredno imetnik poslovnega deleža, delnic oziroma drugih pravic, na podlagi katerih je udeležen pri upravljanju oziroma kapitalu ponudnika v višini več kot 20%. Sprašuje tudi, kakšne sankcije zadenejo naročnika, če ne posluje v skladu s predpisi o javnih naročilih.

1. odstavek 28. člena ZPKor določa, da naročniki, ki poslujejo po predpisih o javnih naročilih, ne smejo poslovati s poslovnimi subjekti, v katerih je funkcionar oziroma njegov družinski član posredno ali neposredno imetnik poslovnega deleža, delnic oziroma drugih pravic, na podlagi katerih je udeležen pri upravljanju oziroma kapitalu poslovnega subjekta v višini več kot 20%, prek javnih naročil, razen naročil male vrednosti, če je ocenjena vrednost posamičnega ali mesečnega naročila manjša od ene dvanajstine vrednosti, določene v zakonu o izvrševanju proračuna.

Po 4. odstavku 28. člena ZPKor je pogodba o oddaji javnega naročila, sklenjena v nasprotju z navedeno določbo, nična.

Iz navedenih določb o omejitvi poslovanja izhaja obveznost naročnika, ki posluje po predpisih o javnih naročilih, da ne odda javnega naročila poslovnemu subjektu, v katerem je funkcionar imetnik poslovnega deleža, delnic ali drugih pravic, na podlagi katerih je udeležen pri upravljanju oziroma kapitalu v višini več kot 20%. To lahko skladno s petim odstavkom 28. člena ZPKor stori le v primeru, če to izrecno dovoli Komisija. Med naročnike, ki poslujejo po predpisih o javnih naročilih, štejejo tisti pravni subjekti, ki jih navaja 2.a člen Zakona o javnih naročilih (Ur.l.RS št.36/04, ZJN-1-UPB1), ti subjekti kot naročniki pa so pri nabavi blaga, oddaji gradenj in naročanju storitev dolžni spoštovati zakonodajo, ki opredeljuje ravnanja na področju javnih naročil. Med to zakonodajo šteje tudi ZPKor, ki omejuje poslovanje z določenimi poslovnimi subjekti in ga je naročnik v postopku javnega naročanja dolžan spoštovati, sicer ga doletijo posledice ničnosti pogodbe.

ZJN-1-UPB1 v 42. členu med obvezne pogoje za priznanje sposobnosti izrecno ne šteje predložitve izjave ponudnika o udeležbi funkcionarja pri njegovem upravljanju ali kapitalu, dovoljuje pa naročnikom, da v razpisni dokumentaciji določijo tudi druge pogoje, katerih izpolnjevanje dokazujejo z listinami, potrdili oziroma izjavami.

Da bi naročnik v postopkih javnega naročanja spoštoval tudi 1. odstavek 28. člena ZPKor in bi se izognil posledicam ničnosti pogodbe o oddaji javnega naročila, ki bi nastopila, če za sklenjen posel ne bi dobil predhodnega dovoljenja Komisije, je po mnenju Komisije dopustno, da v razpisnem postopku določi dodaten pogoj, ki se ga dokazuje z izjavo, iz katere bo razvidno, da v poslovnem subjektu, ki je ponudnik v postopku javnega naročanja, ni funkcionarja ali njegovega družinskega člana, ki je posredno ali neposredno imetnik poslovnega deleža, delnic oziroma drugih pravic, na podlagi katerih je udeležen pri upravljanju oziroma kapitalu ponudnika v višini več kot 20%.

Drago Kos

Predsednik

Pojasnilo številka 23
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar