Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Pojasnilo številka 22

Določbe tretjega in četrtega poglavja ter prehodne in končne določbe Zakona o preprečevanju korupcije se na podlagi 2. odstavka 3. člena uporabljajo za direktorja Javnega gospodarskega zavoda Protokolarne storitve Republike Slovenije, za zavod pa velja obveznost predložitve seznama oseb s podatki o nastopu in prenehanju funkcije v smislu 33. in 50. člena ZPKor.

Na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, v nadaljevanju ZPKor) in 13. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št.105/04) je Komisija za preprečevanje korupcije v zadevi uporabe 2.odstavka 3. člena ZPKor na podlagi zaprosila Javnega gospodarskega zavoda Protokolarne storitve Republike Slovenije, Kranj (v nadaljevanju Javni gospodarski zavod) na seji dne 5.4.2005 sprejela naslednje

Pojasnilo številka 22

  • Določbe tretjega in četrtega poglavja ter prehodne in končne določbe Zakona o preprečevanju korupcije se na podlagi 2. odstavka 3. člena uporabljajo za direktorja Javnega gospodarskega zavoda Protokolarne storitve Republike Slovenije, za zavod pa velja obveznost predložitve seznama oseb s podatki o nastopu in prenehanju funkcije v smislu 33. in 50. člena ZPKor.

Obrazložitev

Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve Republike Slovenije je Komisijo za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju Komisija) zaprosil za pojasnilo, za katere organe tega javnega gospodarskega zavoda se uporablja 2. odstavek 3. člena ZPKor. V prošnji opisuje način imenovanja upravnega odbora in direktorja in navaja, da direktorja in šest članov upravnega odbora od skupno sedmih imenuje Vlada Republike Slovenije, ki je tudi ustanovitelj Javnega gospodarskega zavoda Protokolarne storitve Republike Slovenije.

2.odstavek 3. člena ZPKor določa, da se določbe tretjega in četrtega poglavja ter prehodne in končne določbe tega zakona uporabljajo za s strani državnih organov in organov lokalnih skupnosti imenovane člane individualnih ali kolektivnih poslovodnih organov v javnih zavodih, javnih podjetjih, javnih skladih, javnih agencijah in gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije ali lokalnih skupnosti.

Iz citirane zakonske določbe izhaja, da se obveznosti, kot so: omejitve glede opravljanja pridobitne dejavnosti, sprejemanja daril, omejitve poslovanja, prijavljanja premoženjskega stanja ter ukrepi v zvezi z neizpolnjevanjem obveznosti po ZPKor nanašajo na člane individualnih ali kolektivnih poslovodnih organov, to je direktorje in člane uprav, ki jih imenuje državni organ ali organ lokalne skupnosti, ne pa tudi na člane organov upravljanja, med katere šteje upravni odbor.

Glede na to, da 2.odstavek 3.člena ZPKor določa uporabo tretjega in četrtega poglavja ter prehodnih in končnih določb zakona le za člane poslovodnih organov in ne razširja uporabe na organe upravljanja, veljajo navedene norme le za direktorja Javnega gospodarskega zavoda Protokolarne storitve Republike Slovenije kot individualnega poslovodnega organa. Javni gospodarski zavod, v katerem je status njegovega direktorja izenačen s statusom funkcionarja iz 2. člena ZPKor, je dolžan upoštevati 33. in 50. člen ZPKor, kar pomeni, da mora Komisijo obvestiti o nastopu in prenehanju funkcije direktorja ter predložiti Komisiji seznam teh oseb.

Drago Kos

Predsednik

Pojasnilo številka 22
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar