Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Načelno mnenje številka 14

Direktorica galerije, ki je kot funkcionarka sprejela umetniško sliko v vrednosti več sto tisoč tolarjev v svojo last in posest od umetnika, ki je razstavljal svoja dela v galeriji in za katerega je napisala tudi kritiko, je darilo sprejela v zvezi s svojim delom. S sprejemom darila je kršila 24. člen Zakona o preprečevanju korupcije, njeno ravnanje pa ustreza definiciji korupcije po tretji alinei 2. člena Zakona o preprečevanju korupcije.

Komisija za preprečevanje korupcije, (v nadaljevanju: Komisija) je na podlagi 18.člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, v nadaljevanju:ZPKor) in 13. člena Poslovnika komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 105/04), po proučitvi anonimne prijave in pridobljenih informacijah, dne 5.4.2005 sprejela

Načelno mnenje številka 14

  • Direktorica galerije, ki je kot funkcionarka sprejela umetniško sliko v vrednosti več sto tisoč tolarjev v svojo last in posest od umetnika, ki je razstavljal svoja dela v galeriji in za katerega je napisala tudi kritiko, je darilo sprejela v zvezi s svojim delom.
  • S sprejemom darila je kršila 24. člen Zakona o preprečevanju korupcije, njeno ravnanje pa ustreza definiciji korupcije po tretji alinei 2. člena Zakona o preprečevanju korupcije.

Obrazložitev

Komisija za preprečevanje korupcije je dne 21.1.2005 prejela anonimno prijavo, v kateri je bilo med drugim navedeno, da je direktorica galerije sprejemala v dar umetnine priznanih ustvarjalcev, ki so razstavljali svoja dela v galeriji. Ker so bile trditve navedene v anonimni prijavi po mnenju Komisije verjetno izkazane, je Komisija pričela postopek za sprejem načelnega mnenja, ali določeno ravnanje ustreza definiciji korupcije po Zakonu o preprečevanju korupcije.

V zvezi s tem je Komisija na podlagi 11. člena ZPKor povabila na sejo Komisije tudi direktorico galerije, ki se je udeležila seje Komisije ter podala odgovore in pojasnila na vprašanja članov Komisije v zvezi z anonimno prijavo glede nepravilnosti v poslovanju galerije.

Pri tem je direktorica povedala, da je bila na mesto direktorice galerije imenovana leta 2002, imenoval pa jo je občinski svet. V zvezi z osnovno dejavnostjo galerije je povedala, da strokovni svet galerije pripravi predlog enoletnega programa prireditev, ki ga mora potrditi svet galerije. Enoletni program razstav se oblikuje delno tudi na podlagi prošenj umetnikov, ki bi želeli razstavljati v umetnostni galeriji. Na podlagi potrjenega programa, umetniki lahko razstavljajo v galeriji.

Ob postavljanju razstav se je zgodilo, da so umetniki po končanih razstavah kot znak hvaležnosti za dobro in korektno sodelovanje (zlasti za izdelavo spremnih besedil v katalogih) iz hvaležnosti podarili kakšno umetniško delo. Ta umetniška dela ima doma, gre za okoli pet do šest del tehnika akvarel ali grafika. V letu 2004 je tako od nekega umetnika dobila olje v vrednosti več sto tisoč SIT. Te umetniške slike ni evidentirala kot darilo, ker jo je sprejela v svojo last. Del umetnin, ki jih je prejela, pa je že tudi podarila galeriji. Umetnik ji je olje podaril iz hvaležnosti zaradi kvalitetno pripravljene razstave in priprave tekstov za njegovo umetniško delo, še posebno pa zato, ker je bil na podlagi te razstave nominiran za nagrado. Kritiko za omenjeno razstavo je direktorica napisala kot kustosinja galerije.

Glede na dejstvo, da je direktorico galerije imenoval občinski svet, zanjo na podlagi 2. odstavka 3. člena ZPKor, veljajo določbe o prepovedi oziroma omejitvah sprejemanja darila.

V 24. členu ZPKor je določeno, da funkcionar ne sme sprejemati daril ali drugih koristi v zvezi z opravljanjem svoje funkcije, razen protokolarnih daril in priložnostnih daril manjše vrednosti. Za protokolarna darila ZPKor šteje darila, predstavnikov drugih držav in mednarodnih organizacij, dana ob obiskih, gostovanjih ali drugih priložnostih, ter druga darila, dana v podobnih okoliščinah.

Priložnostna darila manjše vrednosti pa so tista darila, ki ne presegajo vrednosti 15.000 tolarjev in tista darila, katerih skupna vrednost v posameznem letu ne presega 30.000 tolarjev, če so sprejeta od iste osebe. Že sam izraz priložnostna pove, da so to darila, ki se izročajo ob določenih priložnostih. To so lahko osebni prazniki funkcionarja, državni prazniki, jubileji in podobno, torej priložnosti, v katerih se ljudje tudi v običajnem življenju po tradiciji obdarujejo. To so darila, ki jih ZPKor dopušča zaradi tega, ker upošteva dejstvo, da želijo posamezniki izraziti pozitivno razpoloženje do posameznega funkcionarja kot je spoštovanje do dela, ki ga opravlja, tudi z obdarovanjem. Glede na opredeljene zneske lahko ugotovimo, da pri sprejemu tovrstnih daril ne moremo govoriti o obogatitvi funkcionarja ali organa, zaradi sprejetja darila.

Zakon o preprečevanju korupcije podaja definicijo korupcije, ki pravi, da je korupcija vsaka kršitev dolžnega ravnanja uradnih oziroma odgovornih oseb v javnem ali zasebnem sektorju, kot tudi ravnanje oseb, ki so pobudniki kršitev ali oseb, ki se s kršitvijo lahko okoristijo, zaradi neposredno ali posredno obljubljene, ponujene ali dane oziroma zahtevane, sprejete ali pričakovane koristi zase ali za drugega.

Glede na navedeno je Komisija mnenja, da je direktorica s sprejemom darila v vrednosti več sto tisoč tolarjev, ki ji ga je izročil umetnik, kateri je razstavljal svoja dela v galeriji, katere direktorica je, in za katerega je direktorica napisala tudi kritiko, kršila 24. člen Zakona o preprečevanju korupcije, saj je bilo darilo izročeno v zvezi z opravljanjem njene funkcije, darilo pa je vzela v svojo last in posest. Njeno ravnanje, po mnenju Komisije, ustreza tudi definiciji korupcije po ZPKor.

S tem je po mnenju Komisije načelno mnenje utemeljeno.

 

Drago Kos

Predsednik

Načelno mnenje številka 14
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar