Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Pojasnilo številka 21

Funkciji nepoklicnega podžupana in direktorja javnega podjetja sta medsebojno združljivi le v primeru, da med podžupanove naloge ne sodi nadzor nad delom tega javnega podjetja.

Na podlagi 18. člena zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št.2/04, v nadaljevanju ZPKor) in 13. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št.105/04) je Komisija za preprečevanje korupcije v zadevi nezdružljivosti funkcij podžupana na podlagi zaprosila občine Gornja Radgona na seji dne 5.4.2005 sprejela naslednje

Pojasnilo številka 21

  • Funkciji nepoklicnega podžupana in direktorja javnega podjetja sta medsebojno združljivi le v primeru, da med podžupanove naloge ne sodi nadzor nad delom tega javnega podjetja.

Obrazložitev

Občina Gornja Radgona je zaprosila Komisijo za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju Komisija) za pojasnilo, ali sme nepoklicni podžupan opravljati funkcijo nepoklicnega v. d. direktorja javnega komunalnega podjetja v ustanavljanju ter navaja naloge, ki bi jih opravljal kot direktor podjetja v ustanavljanju.

Po 21. členu ZPKor nepoklicni funkcionar ne sme opravljati dejavnost upravljanja ali zastopanja v javnem zavodu, javnem podjetju, javnem skladu ali javni agenciji, če po svoji funkciji opravlja nadzor nad njihovim delom.

Na podlagi 33.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 19/98, 74/98, 70/00, 51/02, v nadaljevanju ZLS) podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere ga župan pooblasti. Razen tega podžupan nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti. Če ima občina več podžupanov, nadomešča župana tisti podžupan, ki ga določi župan.

Iz določb 71. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02) po katerem opravlja nadzor nad poslovanjem javnih podjetij občinska uprava, in 49. člena ZLS po katerem občinsko upravo nadzira župan, izhaja, da župan občine opravlja preko nadzora občinske uprave tudi nadzor nad delom javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina.

Občina ima lahko več podžupanov. V primeru, da ima le enega podžupana, ta nadomešča župana v njegovi odsotnosti in v primeru predčasnega prenehanja mandata župana v času od sprejema sklepa o predčasnem prenehanju mandata do izvolitve novega župana. V času nadomeščanja župana opravlja podžupan tekoče naloge iz pristojnosti župana, med katere štejejo tudi naloge nadzora nad delom javnih podjetij. Prav tako lahko župan podžupana skladno s 33.a členom ZLS pooblasti za opravljanje nadzorstvenih funkcij nad delom javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina. Glede na dikcijo 21.člena ZPKor bi v obeh takšnih primerih – torej v primeru posebnega pooblastila župana za opravljanje nadzorstvenih nalog in v primeru njegovega nadomeščanja – prišlo do nedovoljenega združevanja funkcij pri podžupanu, ki bi bil istočasno tudi direktor javnega podjetja.

Iz navedenih zakonskih opredelitev izhaja, da je funkcija nepoklicnega podžupana združljiva s funkcijo direktorja javnega podjetja (ne glede na to, ali gre za vršilca dolžnosti ali za nepoklicno opravljanje funkcije direktorja) le pod pogojem, da temu podžupanu ne bodo iz nobenega naslova zaupane nadzorstvene naloge nad delom javnega podjetja, v katerem opravlja funkcijo direktorja.

Drago Kos

Predsednik

Pojasnilo številka 21
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar