Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Lobiranci

Kako je s poročanjem lobističnih stikov poslancev Evropskega parlamenta? Na primer: ko so v stiku s tujimi lobisti, glede na to, da jim po pravilih Evropskega parlamenta ni treba ničesar prijaviti? Je treba prijaviti le stike z lobisti, registriranimi v Republiki Sloveniji?

Izhajajoč iz ZIntPK (14. in 16. točka 4. člena ZIntPK) in Zakona o javnih uslužbencih (6. člen), med državne organe ne spada Evropski parlament. To pomeni, da poslanci Evropskega parlamenta iz Republike Slovenije ne sodijo med funkcionarje, ki bi bili dolžni poročati Komisiji o lobističnih stikih, kot to določajo določbe ZIntPK, ki se nanašajo na[…]

Kakšne so lahko sankcije za lobiranca, ki ne upošteva določil ZIntPK?

Komisija kot prekrškovni organ lahko posamezniku izreče sankcije od 400 do 1.200 EUR v primeru: ko lobiranec ne izdela zapisa o lobiranju, – ko lobiranec v 8 dneh ne dopolni zapisa lobiranja, ko lobiranec ne odkloni stika z lobistom, ki ni vpisan v register lobistov ali stika, pri katerem bi nastalo nasprotje interesov, ko lobiranec[…]

Katere so dolžnosti lobirancev?

Lobiranci lahko privolijo v stike z lobistom šele po tem, ko so preverili, ali je lobist vpisan v register lobistov, razen izjem, ki jih določa ZIntPK. Lobiranec je dolžan ob stiku z lobistom ugotoviti status lobista, ker je od tega podatka v nadaljevanju odvisno ugotavljanje dovoljenosti lobiranja. Lobiranec ima dolžnost zahtevati od lobista, da se[…]

Kdo je lobiranec?

”Lobiranci” so funkcionarji in javni uslužbenci v državnih organih, Banki Slovenije, organih in upravi lokalne skupnosti ter pri nosilcih javnih pooblastil, ki odločajo ali sodelujejo pri obravnavi in sprejemanju predpisov, drugih splošnih aktov in odločitev iz 14. točke 4. člena ZIntPK, s katerimi z namenom lobiranja komunicira lobist (16. točka 4. člena ZIntPK).  ZIntPK kot[…]

Kdaj ne gre za lobiranje po ZIntPK?

ZIntPK v 56.a členu določa izjeme lobiranja: Delovanje posameznikov, neformalnih skupin in interesnih organizacij z namenom vplivanja na odločanje državnih organov in organov samoupravnih lokalnih skupnosti ter nosilcev javnih pooblastil pri obravnavi in sprejemanju predpisov in drugih splošnih aktov na področju, ki se neposredno nanaša na sistemska vprašanja krepitve pravne države, demokracije in varstva človekovih[…]

Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar