Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Kršitev integritete člana Občinskega sveta Občine Domžale

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) objavlja Ugotovitve o konkretnem primeru v zvezi z ravnanjem člana občinskega sveta Občine Domžale Mateja Oražma. Ugotovila je, da je občinski svetnik z žaljivim komuniciranjem in nezakonitimi pritiski kršil integriteto. Ugotovitve so pravnomočne.

Komisija je na podlagi prijave v letu 2021 uvedla postopek v zvezi z ravnanjem občinskega svetnika Mateja Oražma, ki je 10. 3. 2021 v telefonskem pogovoru nezakonito pritiskal na članico Nadzornega odbora Občine Domžale, da naj umakne poročilo Nadzornega odbora Občine Domžale glede poslovanja Zavoda za šport in rekreacijo Domžale ter pri tem nanjo kričal in jo žalil. S tem je občinski svetnik neupravičeno posegel v samostojnost in neodvisnost članov nadzornega odbora občine kot najvišjega nadzornega organa lokalne samoupravne skupnosti.

Opisano ravnanje je v nasprotju s pričakovanim delovanjem in odgovornostjo člana občinskega sveta ter predstavlja kršitev integritete, ki jo 3. točka 4. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) opredeljuje kot »pričakovano delovanje in odgovornost posameznikov in organizacij pri preprečevanju in odpravljanju tveganj, da bi bila oblast, funkcija, pooblastilo ali druga pristojnost za odločanje uporabljena v nasprotju z zakonom, pravno dopustnimi cilji in etičnimi kodeksi«.

Nadzorni organ je samostojen organ občine

Tako Zakon o lokalni samoupravi (ZLS) kot tudi Statut Občine Domžale določata, da je nadzorni odbor samostojen organ občine, ki opravlja naloge povsem samostojno in neodvisno, pri čemer si organi občine niso hierarhično nadrejeni ali podrejeni, ampak so v ravnovesju. Občinski svet tako z vidika ZLS kakor tudi z vidika Statuta Občine Domžale ne more posegati v pristojnost nadzornega odbora in ne more dajati kakršnih koli navodil ali naložiti kakršne koli spremembe njegovih gradiv. Obravnavana oseba pa je nasprotno od pričakovanj in namenov, ki izhajajo iz zakonodaje lokalne samouprave, poskušala vplivati na članico nadzornega odbora, da naj ta umakne poročilo o izvedenem nadzoru.

Kljub temu, da občinski svetnik ni uspel s svojimi pritiski, pa je pri svojem komuniciranju ravnal na povsem neprimeren oziroma nezakonit način in svojo funkcijo uporabil v nasprotju s pričakovanim etičnim delovanjem, pravno dopustnimi cilji, vezanimi na samostojnost in neodvisnost delovanja in odločanja nadzornega odbora, ter s tem kršil integriteto, kot jo opredeljuje 3. točka 4. člena ZIntPK.

Z namenom vzpostavitve ustreznih standardov delovanja funkcionarjev in drugih uradnih oseb v prihodnje Komisija v nadaljevanju objavlja Ugotovitve o konkretnem primeru v celoti, skupaj z izjasnitvijo obravnavane osebe in vsemi prilogami izjasnitve, kot to določa šesti odstavek 11. člena ZIntPK (javna objava po preteku roka za vložitev upravnega spora). Obravnavana oseba upravnega spora ni sprožila, zato so ugotovitve pravnomočne.

MOražem_Ugotovitve

MOražem_Izjasnitev

MOražem_Zapisnik 4. redne seje Sveta ZŠRD

Predstavitev OBČINA finančne postavke

Vzdrzevanje_Obračun_dela_2020

Vzdrzevanje_Obračun_dela_vse2019

Kršitev integritete člana Občinskega sveta Občine Domžale
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar