Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Pojasnilo številka 81

Občina lahko posluje prek javnih naročil s poslovnim subjektom, ki je na seznamu poslovnih subjektov po 1.odstavku 28. člena ZPKor, brez omejitev, v primeru naročil male vrednosti, če je ocenjena vrednost posamičnega ali mesečnega naročila manjša od ene dvanajstine vrednosti, določene z zakonom o izvrševanju državnega proračuna, ki znaša za naročanje blaga in storitev 833.000 tolarjev, za gradnje pa 1.666.000 tolarjev.

Na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št.2/04, v nadaljevanju ZPKor) in 13. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št.105/04) je Komisija za preprečevanje korupcije v zadevi omejitve poslovanja pri naročilih male vrednosti na pobudo občine Loška dolina na seji dne 4.10.2005 sprejela naslednje

Pojasnilo številka 81

  • Občina lahko posluje prek javnih naročil s poslovnim subjektom, ki je na seznamu poslovnih subjektov po 1.odstavku 28. člena ZPKor, brez omejitev, v primeru naročil male vrednosti, če je ocenjena vrednost posamičnega ali mesečnega naročila manjša od ene dvanajstine vrednosti, določene z zakonom o izvrševanju državnega proračuna, ki znaša za naročanje blaga in storitev 833.000 tolarjev, za gradnje pa 1.666.000 tolarjev.

Obrazložitev

Občina Loška dolina je Komisijo za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju Komisija) zaprosila za razlago 1. odstavka 28. člena ZPKor, ki se nanaša na naročila male vrednosti. V vlogi občina navaja, da ima na podlagi izvedenega postopka oddaje javnega naročila male vrednosti za dobavo živil in čistil v letu 2005 sklenjeno pogodbo s poslovnim subjektom, ki je na seznamu subjektov po 28. členu ZPKor v vrednosti 250.000 tolarjev.

1. odstavek 28. člena ZPKor določa, da naročniki, ki poslujejo po predpisih o javnih naročilih, ne smejo poslovati prek javnih naročil s poslovnimi subjekti, v katerih je funkcionar oziroma njegov družinski član posredno ali neposredno imetnik poslovnega deleža, delnic oziroma drugih pravic, na podlagi katerih je udeležen pri upravljanju oziroma kapitalu poslovnega subjekta v višini več kot 20%, razen naročil male vrednosti, če je ocenjena vrednost posamičnega ali mesečnega naročila manjša od ene dvanajstine vrednosti, določene z zakonom o izvrševanju državnega proračuna.

Omejitve poslovanja, določene v prvem odstavku 28. člena ZPKor ne veljajo za naročila male vrednosti, če je ocenjena vrednost posamičnega ali mesečnega naročila manjša od ene dvanajstine vrednosti, določene z zakonom o izvrševanju državnega proračuna. Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2004 in 2005 (Uradni list RS, št.130/03, 61/05) v 20. členu določa najvišje vrednosti, do katerih se javno naročilo lahko odda po pravilih za oddajo naročil male vrednosti, ki znašajo za nabavo blaga in naročanje storitev 10 milijonov tolarjev, za gradnje pa 20 milijonov tolarjev. Izhajajoč iz navedenih vrednosti znaša vrednost ene dvanajstine naročila 833.000 tolarjev za nabavo blaga in storitev ter 1.666.000 tolarjev za gradnje.

Glede na navedene zakonske omejitve poslovanja po 1. odstavku 28. člena ZPKor, iz katerih so izvzeta naročila male vrednosti do ene dvanajstine vrednosti izhaja, da občina lahko posluje s poslovnimi subjekti, ki so na seznamu poslovnih subjektov iz 1. odstavka 28. člena, brez omejitev, ko gre za vrednost posamičnega ali mesečnega naročila, ki je manjše od 833.000 tolarjev v primeru naročanja storitev ali blaga ter 1.666.000 tolarjev v primeru gradenj.

Drago Kos

Predsednik

Pojasnilo številka 81
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar