Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Pojasnilo številka 82

Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta je sejnina za udeležbo na seji, ki nima značaja plače, zato se ukrep znižanja plače, določen v 3. odstavku 39. člena ZPKor, ne more uporabiti proti nepoklicnemu občinskemu funkcionarju.

Na podlagi 18.člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št.2/04, v nadaljevanju ZPKor) in 13.člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št.105//04) je Komisija za preprečevanje korupcije v zadevi značaja sejnin občinskih svetnikov na pobudo Občine Medvode na seji dne 4.10.2005 sprejela naslednje

Pojasnilo številka 82

  • Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta je sejnina za udeležbo na seji, ki nima značaja plače, zato se ukrep znižanja plače, določen v 3. odstavku 39. člena ZPKor, ne more uporabiti proti nepoklicnemu občinskemu funkcionarju.

Obrazložitev

Občina Medvode je zaprosila Komisijo za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju Komisija) za pojasnilo v zvezi z uporabo 39. člena ZPKor, ki se nanaša na ukrepe zoper funkcionarje, ki ne predložijo podatkov o premoženjskem stanju. V vlogi občina navaja, da njihov član občinskega sveta in podžupan Aleksander Mrak, ki ni predložil podatkov o premoženjskem stanju, kot nepoklicni funkcionar ne prejema plače, temveč sejnino oziroma plačilo za opravljanje funkcije na podlagi Odloka občine. Občino zanima, kakšne ukrepe je dolžna izvesti, glede na to, da ZPKor ne govori o tovrstnih izplačilih.

39. člen ZPKor določa ukrepe zoper funkcionarje, ki ne predložijo podatkov o premoženjskem stanju iz 35. do 37. člena ZPKor. Po 3. odstavku 39. člena se plača oziroma nadomestilo plače vsak mesec po poteku roka, ki ga je določila Komisija, zniža za eno desetino, vendar največ do višine minimalne plače.

Pravico do plačila in vrsto izplačil za opravljanje funkcije občinskih funkcionarjev določa 100 b. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št 72/93 do 72/05, v nadaljevanju ZLS). V 100 b. členu ZLS je določeno, da imajo za opravljanje občinskih funkcij občinski funkcionarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno oziroma do plačila za opravljanje funkcije, če funkcijo opravljajo nepoklicno. Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta je po navedenem členu sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta, katere letni znesek, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta, ne sme presegati 15% letne plače župana.

Iz navedenih določb ZLS izhaja, da je plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta opredeljeno kot sejnina za udeležbo na seji in ne kot plača, kot to velja za poklicne funkcionarje. Tudi 39. člen ZPKor, ki določa ukrepe za nepredložitev podatkov o premoženjskem stanju, se izrecno sklicuje na plačo, ki jo je možno znižati le do višine minimalne plače. Glede na to, da 39. člen ZPKor med ukrepi ne določa znižanja drugih prejemkov, kot so sejnine ipd., po mnenju Komisije občina v primeru občinskega svetnika ne more uporabiti ukrepa, določenega v 3. odstavku 39. člena ZPKor. Ker zakonodaja ne določa ukrepov v primerih nepredložitve podatkov o premoženjskem stanju nepoklicnih občinskih funkcionarjev, Komisija občini predlaga, da o kršitelju ZPKor razpravlja občinski svet, ga razreši dodatnih funkcij v delovnih telesih občine oziroma funkcije podžupana, na katero ga je imenoval, ter o tem obvesti javnost.

Drago Kos

Predsednik

Pojasnilo številka 82
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar