Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Načelno mnenje številka 28

Proračunska sredstva občine, namenjena sofinanciranju izobraževanja samostojnih podjetnikov – nosilcev dejavnosti, nimajo značaja državnih pomoči v smislu 1. odstavka 30. člena ZPKor v povezavi s 3. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.79/99, 124/00, 79/01, 30/02).

Na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št.2/04, v nadaljevanju ZPKor) in 13. členom Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št.105/04) je Komisija za preprečevanje korupcije v zadevi sofinanciranja izobraževanja samostojnega podjetnika- občinskega svetnika na pobudo občine Domžale, na seji dne 22.9.2005 sprejela naslednje

Načelno mnenje številka 28 

  • Proračunska sredstva občine, namenjena sofinanciranju izobraževanja samostojnih podjetnikov – nosilcev dejavnosti, nimajo značaja državnih pomoči v smislu 1. odstavka 30. člena ZPKor v povezavi s 3. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.79/99, 124/00, 79/01, 30/02).

Obrazložitev

Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju Komisija) je prejela zaprosilo občine Domžale, v katerem ta prosi za mnenje, ali je občinski svetnik, ki je hkrati samostojni podjetnik, upravičen do sredstev iz naslova izobraževanja samostojnih podjetnikov – nosilcev dejavnosti. Občina je objavila javni razpis za sofinanciranje izobraževanja samostojnih podjetnikov, na katerega se je prijavil tudi občinski svetnik, ki je hkrati samostojni podjetnik. V razpisnih pogojih je bilo določeno, da morajo prosilci za pridobitev denarne pomoči predložiti potrdilo o vpisu v program izobraževanja ter potrdilo o plačanih stroških izobraževanja za šolsko leto 2004/2005. Višina denarne pomoči lahko znaša največ 50% stroškov šolnine.

ZPKor v 28. členu določa, da naročniki, ki poslujejo po predpisih o javnih naročilih, ne smejo poslovati prek javnih naročil s poslovnimi subjekti, v katerih je funkcionar ali njegov družinski član posredno ali neposredno imetnik poslovnega deleža, delnic ali drugih pravic, na podlagi katerih je udeležen pri upravljanju oziroma kapitalu poslovnega subjekta v višini več kot 20%. Na podlagi 30. člena ZPKor ti poslovni subjekti niso upravičeni do državnih pomoči.

Pojem državnih pomoči opredeljujeta 3. člen Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.79/99, 124/00, 79/01, 30/02,v nadaljevanju ZJF) in 2. člen Zakona o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št.37/04, v nadaljevanju ZSDrP), po katerih so državne pomoči izdatki in zmanjšani prejemki države oziroma občine, ki pomenijo korist za prejemnika pomoči in mu tako zagotavljajo prednost pred konkurenti in so namenjeni za financiranje in sofinanciranje programov v institucionalnih enotah, ki se ukvarjajo s tržno proizvodnjo blaga in storitev.

Iz navedene zakonske dikcije izhaja, da so državne pomoči proračunska sredstva občine, namenjena financiranju in sofinanciranju programov tržnih poslovnih subjektov. Subvencioniranje izobraževanja nosilcev dejavnosti oziroma kritje stroškov šolnine samostojnih podjetnikov ne predstavlja financiranja programa, ki ga samostojni podjetnik izvaja v okviru svoje dejavnosti, temveč pomeni naložbo v znanje samostojnega podjetnika kot fizične osebe, ki se izvaja zunaj »institucionalne enote« podjetnika. Ker pri financiranju izobraževanja samostojnega podjetnika ne gre za financiranje programa poslovnega subjekta, Komisija meni, da niso izpolnjene zakonske predpostavke, določene za državne pomoči, do katerih po 30. členu ZPKor niso upravičeni poslovni subjekti iz 28. člena ZPKor. Glede na navedeno mnenje Komisije, da financiranje izobraževanja samostojnega podjetnika nima značaja državne pomoči, je samostojni podjetnik, ki je hkrati občinski svetnik, upravičen do razpisanih proračunskih sredstev občine za izobraževanje kot drugi udeleženci javnega razpisa, v kolikor izpolnjuje razpisne pogoje.

Drago Kos

Predsednik

Načelno mnenje številka 28
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar