Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Pojasnilo številka 80

Omejitve poslovanja prek javnih naročil s poslovnimi subjekti, v katerih je funkcionar ali njegov družinski član imetnik poslovnega ali upravljavskega deleža preko 20%, se v smislu 28. člena nanašajo na naročnike, ki poslujejo po predpisih o javnih naročilih. Seznam poslovnih subjektov iz 28. člena ZPKor, objavljen v Uradnem listu in na spletnih straneh Komisije za preprečevanje korupcije, nima konstitutivnega značaja, zato je v postopku javnega naročanja potrebno pridobiti še dodatne listine, ki izključujejo možnost kršitve določb o omejitvah poslovanja. Iz omejitev poslovanja so po 1. odstavku 28. člena ZPKor izvzeta naročila male vrednosti, če je ocenjena vrednost posamičnega ali mesečnega naročila manjša od ene dvanajstine vrednosti, določene v zakonu o izvrševanju državnega proračuna, kar znaša 833.000 tolarjev za naročanje blaga in storitev ter 1.666.000 tolarjev za gradnje.

Na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št.2/04, v nadaljevanju ZPKor) in 13. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št.105) je Komisija za preprečevanje korupcije v zadevi ugotavljanja poslovnih subjektov, za katera veljajo omejitve poslovanja na pobudo Zavoda Hrastovec-Trate na seji dne 22.9.2005 sprejela naslednje

Pojasnilo številka 80

  • Omejitve poslovanja prek javnih naročil s poslovnimi subjekti, v katerih je funkcionar ali njegov družinski član imetnik poslovnega ali upravljavskega deleža preko 20%, se v smislu 28. člena nanašajo na naročnike, ki poslujejo po predpisih o javnih naročilih.
  • Seznam poslovnih subjektov iz 28. člena ZPKor, objavljen v Uradnem listu in na spletnih straneh Komisije za preprečevanje korupcije, nima konstitutivnega značaja, zato je v postopku javnega naročanja potrebno pridobiti še dodatne listine, ki izključujejo možnost kršitve določb o omejitvah poslovanja.
  • Iz omejitev poslovanja so po 1. odstavku 28. člena ZPKor izvzeta naročila male vrednosti, če je ocenjena vrednost posamičnega ali mesečnega naročila manjša od ene dvanajstine vrednosti, določene v zakonu o izvrševanju državnega proračuna, kar znaša 833.000 tolarjev za naročanje blaga in storitev ter 1.666.000 tolarjev za gradnje.

Obrazložitev

Zavod Hrastovec-Trate je na Komisijo za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju Komisija) naslovil vlogo za pojasnilo, v kateri sprašuje ali mora ponudnik naročnika obvestiti, da je na seznamu poslovnih subjektov, za katere velja omejitev poslovanja po 28. členu ZPKor. V vlogi navaja, da je kot naročnik izvedel naročilo male vrednosti. Ponudnik, ki je ponudil najnižjo ceno 802.000 tolarjev in mu je bila izdana naročilnica 8.9.2005, je bil dne 9.9.2005 objavljen v Uradnem listu na seznamu poslovnih subjektov, za katere velja omejitev poslovanja po 28. členu ZPKor, z datumom vnosa 30.8.2005.

ZPKor v 1. odstavku 28. člena določa, da naročniki, ki poslujejo po predpisih o javnih naročilih, ne smejo poslovati prek javnih naročil s poslovnimi subjekti, v katerih je funkcionar oziroma njegov družinski član posredno ali neposredno imetnik poslovnega deleža, delnic ali drugih pravic, na podlagi katerih je udeležen pri upravljanju oziroma kapitalu poslovnega subjekta v višini več kot 20%, razen naročil male vrednosti, če je ocenjena vrednost posamičnega ali mesečnega naročila manjša od ene dvanajstine vrednosti, določene z zakonom o izvrševanju državnega proračuna. Pogodba o oddaji javnega naročila, sklenjena v nasprotju z določili tega člena je po 4. odstavku 28. člena, nična.

Po 5. odstavku 28. člena ZPKor Komisija lahko dovoli naročnikom, ki poslujejo po predpisih o javnih naročilih, poslovanje s poslovnimi subjekti iz 1.odstavka tega člena, če ugotovi, da funkcionar ne more vplivati na sprejem odločitve o oddaji javnega naročila.

Iz navedenih zakonskih določb izhaja, da se obveznost ugotavljanja poslovnih subjektov, s katerimi naročniki ne smejo poslovati, nanaša na naročnike, ki poslujejo po predpisih o javnih naročilih, iz česar sledi, da so naročniki v postopku javnega naročanja dolžni preveriti vsa dejstva in pridobiti listine, iz katerih izhaja, da ponudniki izpolnjujejo vse zakonske pogoje za dodelitev javnega naročila.

Omejitve poslovanja, določene v 1. odstavku 28. člena ZPKor ne veljajo za naročila male vrednosti, če je ocenjena vrednost posamičnega ali mesečnega naročila manjša od ene dvanajstine vrednosti, določene v zakonu o izvrševanju državnega proračuna. Po Zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2004 in 2005 (Uradni list RS, št.130/03, 61/05) znaša ena dvanajstina vrednosti naročila male vrednosti za naročanje blaga in storitev 833.000 tolarjev, za oddajo gradenj pa 1.666.000 tolarjev. V primeru, da javno naročilo presega navedene vrednosti, ima naročnik, ki posluje po predpisih o javnih naročilih možnost, da Komisijo zaprosi za dovoljenje v smislu 5. odstavka 28. člena ZPKor, ki ga Komisija izda, če ugotovi, da funkcionar ne more vplivati na sprejem odločitve o oddaji javnega naročila.

Drago Kos

Predsednik

Pojasnilo številka 80
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar