Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Načelno mnenje številka 25

Ekonomska, osebna ali poslovna povezanost člana nadzornega sveta javne delniške družbe z družbo ali člani uprave te družbe, predstavlja konflikt interesov v smislu določb 3. točke Kodeksa upravljanja javnih delniških družb (Uradni list RS, št. 44/04).

Komisija za preprečevanje korupcije je na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, v nadaljevanju ZPKor) in 13. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 105/04) v zadevi povezanosti člana nadzornega sveta z upravo družbe na seji dne 26.8.2005 sprejela naslednje

Načelno mnenje številka 25

  • Ekonomska, osebna ali poslovna povezanost člana nadzornega sveta javne delniške družbe z družbo ali člani uprave te družbe, predstavlja konflikt interesov v smislu določb 3. točke Kodeksa upravljanja javnih delniških družb (Uradni list RS, št. 44/04).

Obrazložitev

Multimedijski center RTV Slovenija je Komisijo za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju Komisija) zaprosil za mnenje, ali gre za konflikt interesov v primeru medsebojne poslovne povezanosti med članom nadzornega sveta delniške družbe in članom uprave te družbe. Povezanost med obema osebama naj bi bila v sodelovanju pri poslovanju gospodarske družbe, ki sta jo ustanovila.

Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št.30/93 do 139/04, v nadaljevanju ZGD) v 263. členu določa posebne pogoje za člane nadzornega sveta. Po 2. odstavku 263. člena član nadzornega sveta ne more biti: član uprave te družbe; član uprave od družbe odvisne družbe; član uprave druge kapitalske družbe, v katere nadzornem svetu je član uprave te družbe; oseba, ki po tem zakonu ne more biti član uprave. Poleg navedenih pogojev iz 263. člena ZGD je Upravni odbor združenja članov nadzornih svetov dne 30.11.2004 v dokumentu Kriteriji za članstvo, delo in plačilo nadzornih svetov v točki 2.1. določil dodatne pogoje za člane nadzornih svetov, med katerimi so navedeni izobrazbeni pogoji, delovne izkušnje, osebna integriteta in poslovna etičnost ter določilo, da niso poslovno, osebno ali kako drugače tesneje povezani z družbo ali njeno upravo.

Natančnejšo določitev standardov upravljanja in vodenja gospodarskih družb ter priporočeno prakso delovanja organov javnih delniških družb je določil Kodeks upravljanja javnih delniških družb (Uradni list RS,št.44/04, v nadaljevanju Kodeks).

Po 274. členu ZGD in 3.točki Kodeksa opravlja nadzorni svet naloge nadziranja uprave, pri čemer mora nadzorni svet delovati neodvisno od uprave ter v korist družbe kot celote. Po 3.3.1. točki Kodeksa so člani nadzornega sveta neodvisni tedaj, ko niso ekonomsko, osebno ali kako drugače tesneje povezani z družbo ali njeno upravo. Po navedeni določbi so neodvisni le člani nadzornega sveta, ki niso v konfliktu interesov v skladu z določbami točke 3.5. Kodeksa in ki delujejo brez neposrednega vpliva tistih, ki so jih v nadzorni svet imenovali. Po določbah točke 3.5.4. Kodeksa je član nadzornega sveta v konfliktu interesov, če je:

  • trenutno ali v preteklosti v pomembnejših poslovnih odnosih z družbo ali z njo povezano družbo,
  • član širšega poslovodstva družbe ali povezane družbe,
  • oseba, ki je kakorkoli sodelovala pri sestavljanju predloga letnega poročila družbe,
  • bližnji sorodnik menedžerja,
  • pomembnejši dobavitelj blaga ali storitev (vključujoč svetovalne in revizorske storitve),
  • oseba, ki ima katere koli druge povezave z naštetimi skupinami, ki bi lahko vplivale na njeno objektivno odločanje.

Točka 3.5.6. Kodeksa vsebuje priporočilo članu nadzornega sveta, naj obvešča nadzorni svet o kakršnem koli konfliktu interesov, ki nastopi ali bi lahko nastopil v zvezi z izvrševanjem njegove funkcije, nadzorni svet pa po določilu 3.5.8. točke mora odobriti vse dogovore in pogodbe o svetovanju in drugih storitvah povezanih s sodelovanjem med posameznim članom nadzornega sveta in družbo.

Upoštevajoč določila Kodeksa upravljanja javnih delniških družb in Kriterijev za članstvo, delo in plačilo nadzornih svetov, Komisija meni, da:

  • sodelovanje člana nadzornega sveta in člana uprave delniške družbe pri ustanovitvi skupne gospodarske družbe ali
  • poslovno sodelovanje gospodarske družbe, katere soustanovitelj je član nadzornega sveta delniške družbe, s to delniško družbo brez izrecne odobritve nadzornega sveta,

predstavlja povezanost člana nadzornega sveta z upravo, zaradi česar nastopi konflikt interesov. Član nadzornega sveta je v navedenem primeru aktiven na področju, ki je lahko v nasprotju z dolžnostmi, obveznostmi in odgovornostmi, kakršne ima kot član nadzornega sveta, njegove povezave pa lahko vplivajo na objektivno odločanje v nadzornem svetu.

Drago Kos

Predsednik

Načelno mnenje številka 25
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar