Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Pojasnilo številka 74

Poslovanje Knjižnice Pavla Golie iz Trebnjega s poslovnim subjektom Vrtnarstvo Cvelbar, Stanislav Cvelbar, s.p., v višini 100.000 SIT na leto, predstavlja naročilo male vrednosti, za katero ne velja omejitev po 28. členu ZPKor.

Na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, v nadaljevanju ZPKor) in 13. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št.105/04) je Komisija za preprečevanje korupcije ) v zadevi omejitve poslovanja na podlagi zaprosila Knjižnice Pavla Golie iz Trebnjega na seji dne 8.8.2005 sprejela naslednje

Pojasnilo številka 74

  • Poslovanje Knjižnice Pavla Golie iz Trebnjega s poslovnim subjektom Vrtnarstvo Cvelbar, Stanislav Cvelbar, s.p., v višini 100.000 SIT na leto, predstavlja naročilo male vrednosti, za katero ne velja omejitev po 28. členu ZPKor.

Obrazložitev

Knjižnica Pavla Golie iz Trebnjega je Komisijo za preprečevanje korupcije zaprosilo za pojasnilo v zvezi s poslovanjem s poslovnim subjektom Vrtnarstvo Cvelbar, Stanislav Cvelbar, s.p., ki je na podlagi 1. ostavka 28. člena ZPKor uvrščeno na seznam poslovnih subjektov, s katerimi naročniki, ki poslujejo po predpisih o javnih naročilih, ne smejo poslovati. Poslovno sodelovanje med Knjižnico Pavla Golie in Vrtnarstvom Cvelbar je v višini 100.00 SIT na letni ravni.

Po 1. odstavku 28. člena ZPKor naročniki, ki poslujejo po predpisih o javnih naročilih, ne smejo poslovati prek javnih naročil s poslovnimi subjekti, v katerih je funkcionar oziroma njegov družinski član posredno ali neposredno imetnik poslovnega deleža, delnic oziroma drugih pravic, na podlagi katerih je udeležen pri upravljanju oziroma kapitalu poslovnega subjekta v višini več kot 20%, razen naročil male vrednosti, če je ocenjena vrednost posamičnega ali mesečnega naročila manjša od ene dvanajstine vrednosti, določene z zakonom o izvrševanju proračuna, kar po veljavnem Zakonu o izvrševanju proračuna RS za leti 2004 in 2005 (Uradni list RS, št.130/03) znaša 833.000 tolarjev za blago in storitve ter 1.666.000 tolarjev za gradnje.

Glede na navedene zakonske omejitve poslovanja po 1. odstavku 28. člena ZPKor, iz katerih so izvzeta naročila male vrednosti, izhaja, da naročnik lahko brez omejitev posluje s poslovnim subjektom, ki je na seznamu subjektov iz 1. odstavka 28. člena ZPKor, ko gre za naročila male vrednosti, če je vrednost posamičnega ali mesečnega naročila manjša od 833.000 tolarjev za blago in storitve, kar pomeni, da ob ponavljajočih mesečnih dobavah blaga in storitev lahko letno naročilo doseže vrednost 10 milijonov tolarjev.

Predmet konkretnega poslovnega sodelovanja je oskrbovanje in nega rastlin v prostorih knjižnice, katerega vrednost na letni ravni znaša 100.000 tolarjev. Navedena vrednost ne presega 833.000 tolarjev, torej gre za naročilo male vrednosti, ki je izvzeto iz zakonskih omejitev poslovanja po 1. odstavku 28. člena ZPKor. Zaradi navedenega se opisano poslovno sodelovanje lahko opravlja brez omejitev in pogojev, ki jih sicer postavlja 28. člen ZPKor.

Drago Kos

Predsednik

Pojasnilo številka 74
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar