Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Pojasnilo številka 73

Izplačevanje plačil za pogrebne govore podžupanu Občine Starše, ki funkcijo opravlja nepoklicno, ni v nasprotju z določili 21. ali 28. člena Zakona o preprečevanju korupcije.

Na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, v nadaljevanju ZPKor) in 13. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št.105/04) je Komisija za preprečevanje korupcije v zadevi nezdružljivosti funkcije in omejitve poslovanja nepoklicnega podžupana Občine Starše z občino na seji dne 8.8.2005 sprejela naslednje

Pojasnilo številka 73

  • Izplačevanje plačil za pogrebne govore podžupanu Občine Starše, ki funkcijo opravlja nepoklicno, ni v nasprotju z določili 21. ali 28. člena Zakona o preprečevanju korupcije.

Obrazložitev

Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju Komisija) je prejela obvestilo s strani anonimnega pisca, da podžupan Občine Starše, Adolf Šerdoner, ki funkcijo opravlja nepoklicno, s strani občine prejema plačila za opravljene pogrebne govore.

1. odstavek 28. člena ZPKor določa omejitev poslovanja med naročniki, ki poslujejo po predpisih o javnih naročilih in poslovnimi subjekti, v katerih je funkcionar ali njegov družinski član imetnik poslovnega deleža, delnic oziroma drugih pravic, na podlagi katerih je udeležen pri upravljanju oziroma kapitalu poslovnega subjekta v višini več kot 20%. Izjema od navedene omejitve velja za naročila male vrednosti, če je ocenjena vrednost posamičnega ali mesečnega naročila manjša od ene dvanajstine vrednosti, določene z zakonom o izvrševanju državnega proračuna, kar znaša po veljavnem zakonu 833.000 tolarjev za nabavo blaga in storitev ter 1.666.000 tolarjev za gradnje.

V konkretnem primeru Komisija na podlagi pojasnila Občine Starše ugotavlja, da je občinski svet Občine Starše na 8. seji dne 3.7.1995 in 9. seji 17.7.1995 sprejel sklep, na podlagi katerega se govornikom na pogrebih iz proračunskih sredstev občine izplača 4000 tolarjev po opravljenem govoru. Kot je navedeno v pojasnilu občine, si svojci pokojnika govornika izmed občanov Občine Starše izberejo sami.

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 61/02, v nadaljevanju ZLS) v 2. odstavku 37. b člena določa, da funkcija člana občinskega sveta in podžupana ni združljiva s funkcijo župana, članstvom v nadzornem odboru in z delom v občinski upravi ter z drugimi funkcijami, za katere tako določa zakon. V konkretnem primeru nezdružljivost funkcij za nepoklicne funkcionarje opredeljuje 21. člen ZPKor, ki določa, da nepoklicni funkcionar ne sme opravljati dejavnosti upravljanja ali zastopanja v javnem zavodu, javnem podjetju, javnem skladu ali javni agenciji, če po svoji funkciji opravlja nadzor nad njihovim delom. Glede na to, da izvajanje pogrebnih govorov ne sodi v to kategorijo, sta funkcija nepoklicnega podžupana in opravljanje pridobitne dejavnosti – izvajanje pogrebnih govorov – medsebojno združljivi.

Glede na navedeno je Komisija mnenja, da za opisano “poslovanje” med občino in podžupanom Adolfom Šerdonerjem kot nepoklicnim funkcionarjem ne velja omejitev poslovanja, določena v 28. členu ZPKor, prav tako pa zanj kot nepoklicnega funkcionarja ne velja prepoved opravljanja pridobitne dejavnosti z izvajanjem pogrebnih govorov.

Drago Kos

Predsednik

Pojasnilo številka 73
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar