Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Načelno mnenje številka 24

Društva, humanitarne organizacije in drugi poslovni subjekti iz 28. člena ZPKor, ki se ukvarjajo z netržno proizvodnjo blaga in storitev, lahko pridobivajo proračunska sredstva za financiranje programov v okviru svoje dejavnosti. Sredstva državnega ali občinskih proračunov, namenjena financiranju programov poslovnih subjektov, ki se ukvarjajo z netržno proizvodnjo blaga in storitev, nimajo značaja državne pomoči v smislu 1.odstavka 30. člena ZPKor v povezavi s 15. točko 3. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.79/99,124/00, 79/01, 30/02).

Komisija za preprečevanje korupcije je na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04; v nadaljevanju ZPKor) in 13. člena Poslovnika komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 105/04) sprejela na seji dne 08.08.2005 v zadevi dodeljevanja državnih pomoči naslednje

Načelno mnenje številka 24

  • Društva, humanitarne organizacije in drugi poslovni subjekti iz 28. člena ZPKor, ki se ukvarjajo z netržno proizvodnjo blaga in storitev, lahko pridobivajo proračunska sredstva za financiranje programov v okviru svoje dejavnosti.
  • Sredstva državnega ali občinskih proračunov, namenjena financiranju programov poslovnih subjektov, ki se ukvarjajo z netržno proizvodnjo blaga in storitev, nimajo značaja državne pomoči v smislu 1.odstavka 30. člena ZPKor v povezavi s 15. točko 3. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.79/99,124/00, 79/01, 30/02).

Obrazložitev

Društvo, ki se ukvarja z izvajanjem projektov na področju zatiranja trgovine z ljudmi in je na seznamu poslovnih subjektov iz 28. člena ZPKor, je Komisijo za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju Komisija) zaprosilo za mnenje ali lahko pridobiva proračunska sredstva za izvajanje svojih programov v smislu 30. člena ZPKor. V vlogi navaja, da društvo ne dobi že odobrenih finančnih sredstev državnega proračuna, ker je na seznamu poslovnih subjektov po 2. odstavku 28. člena ZPKor.

1. odstavek 30. člena ZPKor določa, da poslovni subjekti iz 28. člena zakona niso upravičeni do državnih pomoči.

Poslovni subjekti iz 28. člena ZPKor, ki niso upravičeni do državnih pomoči so tisti, v katerih je funkcionar oziroma njegov družinski član posredno ali neposredno imetnik poslovnega deleža, delnic oziroma drugih pravic, na podlagi katerih je udeležen pri upravljanju oziroma kapitalu v višini več kot 20 % in tisti, v katerih je posameznik ali njegov družinski član, ki je član organa upravljanja naročnika hkrati član poslovodnega organa poslovnega subjekta ali imetnik poslovnega deleža, delnic oziroma drugih pravic, na podlagi katerih je udeležen pri upravljanju poslovnega subjekta v višini več kot 20 %.

Pojem državnih pomoči, do katerih niso upravičeni subjekti iz 28. člena ZPKor, opredeljuje Zakon o javnih financah (v nadaljevanju ZJF). ZJF v 15. točki 3. člena določa, da so državne pomoči, izdatki in zmanjšani prejemki države oziroma občine, ki pomenijo korist za prejemnika pomoči in mu tako zagotavljajo prednost pred konkurenti in so namenjeni za financiranje in sofinanciranje programov v institucionalnih enotah, ki se ukvarjajo s tržno proizvodnjo blaga in storitev.

Izhajajoč iz navedene zakonske opredelitve, štejejo med državne pomoči proračunska sredstva, namenjena poslovnim subjektom, ki se ukvarjajo s tržno proizvodnjo blaga in storitev. Poslovni subjekti iz 28. člena ZPKor, ki ne opravljajo tržne proizvodnje blaga in storitev, kot so humanitarne organizacije, društva na področju negospodarskih dejavnosti in njihova združenja oziroma zveze, lahko pridobivajo proračunska sredstva za izvajanje svojih programov, ker tovrstno financiranje ne predstavlja državne pomoči v smislu 3. člena ZJF zaradi dejavnosti, ki jih ti poslovni subjekti opravljajo.

Ob upoštevanju zakonskega določila, ki opredeljuje pojem državnih pomoči, je Komisija mnenja, da društva oziroma njihova združenja ali zveze, ki opravljajo športno, kulturno, humanitarno, dejavnost boja proti trgovini z ljudmi ali drugo netržno dejavnost, niso omejena pri pridobivanju proračunskih sredstev za izvajanje programov posebej še, če gre za programe, ki so posebnega pomena za ožjo ali širšo družbeno skupnost. Glede na to, da financiranje programov poslovnih subjektov, ki opravljajo netržno dejavnost, ne šteje med državne pomoči, omejitev oziroma prepoved dodeljevanja proračunskih sredstev v smislu 30. člena ZPKor ni podana, zaradi česar poslovni subjekti iz 28. člena ZPKor, ki se ukvarjajo z netržno dejavnostjo, lahko pridobivajo proračunska sredstva.

Nadja Žnidarčič Ferrari

Namestnica predsednika

Načelno mnenje številka 24
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar