Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Pojasnilo številka 60

Pogodbe oziroma aneksi k pogodbam o oddaji javnega naročila, ki so bile sklenjene pred uveljavitvijo ZPKor, to je pred 30.1.2004, ostanejo v veljavi, ne glede na omejitve poslovanja po 28. člena ZPKor. Omejitve poslovanja po 1. odstavku 28. člena ZPKor ne veljajo v primeru naročila male vrednosti, če je ocenjena vrednost posamičnega ali mesečnega naročila manjša od ene dvanajstine vrednosti, določene v zakonu o izvrševanju državnega proračuna, kar po veljavnem Zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2004 in 2005 (Uradni list RS, št.130/03) znaša 833.000 tolarjev za nabavo blaga in naročanje storitev ter 1.666.000 tolarjev za gradnje.

Na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, v nadaljevanju ZPKor) in 13. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št.105/04) je Komisija za preprečevanje korupcije v zadevi omejitve poslovanja na podlagi zaprosila Veterinarske uprave Republike Slovenije na seji dne 22.6.2005 sprejela naslednje

Pojasnilo številka 60

  • Pogodbe oziroma aneksi k pogodbam o oddaji javnega naročila, ki so bile sklenjene pred uveljavitvijo ZPKor, to je pred 30.1.2004, ostanejo v veljavi, ne glede na omejitve poslovanja po 28. člena ZPKor.
  • Omejitve poslovanja po 1. odstavku 28. člena ZPKor ne veljajo v primeru naročila male vrednosti, če je ocenjena vrednost posamičnega ali mesečnega naročila manjša od ene dvanajstine vrednosti, določene v zakonu o izvrševanju državnega proračuna, kar po veljavnem Zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2004 in 2005 (Uradni list RS, št.130/03) znaša 833.000 tolarjev za nabavo blaga in naročanje storitev ter 1.666.000 tolarjev za gradnje.

Obrazložitev

Veterinarska uprava Republike Slovenije je Komisijo za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju Komisija) zaprosila za mnenje v zadevi poslovanja s poslovnim subjektom Supra-Stan, d.o.o., Celje. V vlogi navaja, da ima z družbo Supra-Stan, d.o.o., ki je na seznamu poslovnih subjektov po 1., 2. in 3. odstavku 28. člena ZPKor, sklenjeno pogodbo o upravljanju poslovne stavbe, na podlagi katere je bilo v letu 2004 opravljenih storitev za 2.041.955 SIT. Povprečna mesečna vrednost storitev je znašala 170.162 SIT, kar predvidevajo tudi za leto 2005.

ZPKor v 1. odstavku 28. člena omejuje poslovanje preko javnih naročil med naročniki, ki poslujejo po predpisih o javnih naročilih in poslovnimi subjekti, v katerih je funkcionar oziroma njegov družinski član posredno ali neposredno imetnik poslovnega deleža, delnic ali drugih pravic, na podlagi katerih je udeležen pri upravljanju oziroma kapitalu v višini več kot 20%. Izjema od navedene omejitve velja za naročila male vrednosti, če je ocenjena vrednost posamičnega ali mesečnega naročila od ene dvanajstine vrednosti, določene v zakonu o izvrševanju državnega proračuna, kar znaša po veljavnem zakonu 833.000 tolarjev za oddajo blaga in storitev.

Navedena zakonska izjema od splošne prepovedi poslovanja pomeni, da naročnik lahko odda naročilo male vrednosti, ki ne presega navedenega limita ene dvanajstine vrednosti, poslovnemu subjektu, ki je na seznamu poslovnih subjektov iz 1. odstavka 28. člena ZPKor, ne da bi pri tem potreboval dovoljenje Komisije v smislu 5. odstavka 28. člena. V primeru javnega naročila, ki po vrednosti presega eno dvanajstino zakonskega limita naročil male vrednosti, lahko Komisija na zahtevo naročnika v smislu 5. odstavka 28. člena izda dovoljenje za poslovanje naročniku, če ugotovi, da funkcionar ne more vplivati na sprejem odločitve o oddaji javnega naročila.

Omejitve poslovanja, določene v 28. členu ZPKor ne veljajo za poslovanje na podlagi pogodb o oddaji javnega naročila, ki so bile sklenjene pred uveljavitvijo ZPKor, to je pred 30.1.2004 ali pred funkcionarjevim nastopom funkcije, kar pomeni, da te pogodbe ostanejo v veljavi.

Veterinarska uprava RS lahko posluje z gospodarsko družbo Supra-Stan, d.o.o., ki je na seznamu poslovnih subjektov po 1. odstavku 28. člena ZPKor brez dovoljenja Komisije, če je bila pogodba o oddaji javnega naročila ali njegov aneks sklenjena pred uveljavitvijo ZPKor oziroma pred dnem, ko je solastnik družbe nastopil javno funkcijo ali če gre za naročila male vrednosti, ki ne presegajo kot posamično ali mesečno naročilo vrednosti 833.000 tolarjev.

Drago Kos

Predsednik

Pojasnilo številka 60
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar