Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Pojasnilo številka 59

Okrajno sodišče v Lendavi lahko sklene pogodbo o najemu že zgrajenih poslovnih prostorov s poslovnim subjektom Hinco Lendava, d.o.o., ki je na seznamu poslovnih subjektov po 1. odstavku 28. člena ZPKor.

Na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št.2/04, v nadaljevanju ZPKor) in 13. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije je Komisija za preprečevanje korupcije v zadevi omejitve poslovanja pri najemu nepremičnin na podlagi obvestila Okrajnega sodišča v Lendavi na seji dne 22.6.2005 sprejela naslednje

Pojasnilo številka 59

  • Okrajno sodišče v Lendavi lahko sklene pogodbo o najemu že zgrajenih poslovnih prostorov s poslovnim subjektom Hinco Lendava, d.o.o., ki je na seznamu poslovnih subjektov po 1. odstavku 28. člena ZPKor.

Obrazložitev

Okrajno sodišče v Lendavi je Komisijo za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju Komisija) obvestilo, da je dne 1.1.2005 prevzelo v uporabo poslovne prostore bivšega organa- Sodnika za prekrške Lendava, ki ima najete poslovne prostore od gospodarske družbe Hinco – trgovsko posredniško podjetje Lendava, d.o.o., Lendava. Navedena družba je na seznamu poslovnih subjektov iz 1. odstavka 28. člena ZPKor. Pogodba o najemu nepremičnin z dogovorjenim odkupom je bila sklenjena 14.9.2001, Aneks št. 3 pa 10.11.2004 in velja za nedoločen čas.

Po 1. odstavku 28. člena ZPKor naročniki, ki poslujejo po predpisih o javnih naročilih, ne smejo prek javnih naročil poslovati s poslovnimi subjekti, v katerih je funkcionar oziroma njegov družinski član posredno ali neposredno imetnik poslovnega deleža, delnic oziroma drugih pravic, na podlagi katerih je udeležen pri upravljanju oziroma kapitalu poslovnega subjekta v višini več kot 20%. Izjema so naročila male vrednosti, če je ocenjena vrednost posamičnega ali mesečnega naročila manjša od ene dvanajstine vrednosti, določene v zakonu o izvrševanju državnega proračuna.

Iz navedene določbe izhaja, da se omejitev poslovanja med javnimi naročniki in poslovnimi subjekti iz 28. člena ZPKor nanaša na poslovanje preko javnih naročil. Predmet javnih naročil po Zakonu o javnih naročilih (Uradni list RS, št.39/00, 102/00, 2/04, v nadaljevanju ZJN-1) so nabava blaga, oddaja gradenj in naročanje storitev. ZJN-1 v 94. členu določa storitve, za katere se zakon ne uporablja. Po 2. alinei 94. člena se zakon ne uporablja za nakup ali najem zemljišča, že zgrajenih stavb ali drugih nepremičnin ali pravic, ki so z njimi povezane; vendar pa je predmet naročila sklenitev pogodbe o finančni storitvi (kredit, posojilo) za najem ali nakup, ki se sklepa v kakršnikoli obliki istočasno, pred ali po sklenitvi pogodbe o nakupu ali najemu.

Izjema iz 2. alinee 94. člena ZJN-1 pomeni, da naročnika pri najemanju ali nakupu že zgrajenih stavb oziroma drugih nepremičnin in pravic, ki so povezane z nepremičninami, ne zavezujejo določbe zakona, razen pogodb o finančnih storitvah, povezanih z najeto ali kupljeno nepremičnino, ki predstavljajo javno naročilo.

Ob upoštevanju navedenih zakonskih določb in ob predpostavki, da Okrajno sodišče v Lendavi kot javni naročnik za najem ali nakup poslovnih prostorov nima sklenjene pogodbe o finančni storitvi, lahko to sodišče brez omejitev najame poslovne prostore poslovnega subjekta, ki je na seznamu poslovnih subjektov po 1. odstavku 28. člena ZPKor.

Drago Kos

Predsednik

Pojasnilo številka 59
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar