Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Pojasnilo številka 61

Višje in visokošolsko središče Sežana kot naročnik, ki posluje po predpisih o javnih naročilih, ne sme brez dovoljenje Komisije v smislu 5. odstavka 28. člena ZPKor poslovati prek javnih naročil s poslovnim subjektom, ki je na seznamu poslovnih subjektov po 1. odstavku 28. člena. Omejitev ne velja za naročila male vrednosti, če je ocenjena vrednost posamičnega ali mesečnega naročila manjša od ene dvanajstine vrednosti, določene z zakonom o izvrševanju državnega proračuna, kar predstavlja za nabavo blaga in naročanje storitev 833.000 tolarjev. Prepoved poslovanja po 1. odstavku 28. člena je podana, ko gre za javna naročila, ki presegajo zakonski limit ene dvanajstine vrednosti oziroma 833.000 tolarjev za blago in storitve. Komisija je v smislu 5. odstavka 28. člena ZPKor pristojna, da dovoli naročnikom poslovanje s poslovnim subjektom iz 1. odstavka 28. člena, če ugotovi, da funkcionar ne more vplivati na sprejem odločitve o oddaji javnega naročila. Dovoljenje iz 5. odstavka 28. člena izda Komisija za posamično javno naročilo na podlagi zahteve naročnika in po izvedenem ugotovitvenem postopku.

Na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št2/04, v nadaljevanju ZPKor) in 13. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št.105/04) je Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju Komisija) v zadevi omejitve poslovanja na podlagi zaprosila Višje in visokošolskega središča Sežana na seji dne 22.6.2005 sprejela naslednje

Pojasnilo številka 61

  • Višje in visokošolsko središče Sežana kot naročnik, ki posluje po predpisih o javnih naročilih, ne sme brez dovoljenje Komisije v smislu 5. odstavka 28. člena ZPKor poslovati prek javnih naročil s poslovnim subjektom, ki je na seznamu poslovnih subjektov po 1. odstavku 28. člena. Omejitev ne velja za naročila male vrednosti, če je ocenjena vrednost posamičnega ali mesečnega naročila manjša od ene dvanajstine vrednosti, določene z zakonom o izvrševanju državnega proračuna, kar predstavlja za nabavo blaga in naročanje storitev 833.000 tolarjev. Prepoved poslovanja po 1. odstavku 28. člena je podana, ko gre za javna naročila, ki presegajo zakonski limit ene dvanajstine vrednosti oziroma 833.000 tolarjev za blago in storitve.
  • Komisija je v smislu 5. odstavka 28. člena ZPKor pristojna, da dovoli naročnikom poslovanje s poslovnim subjektom iz 1. odstavka 28. člena, če ugotovi, da funkcionar ne more vplivati na sprejem odločitve o oddaji javnega naročila. Dovoljenje iz 5. odstavka 28. člena izda Komisija za posamično javno naročilo na podlagi zahteve naročnika in po izvedenem ugotovitvenem postopku.

Obrazložitev

Višje in visokošolsko središče Sežana je Komisijo zaprosilo za pojasnilo ali sme skleniti pogodbo o opravljanju svetovalnih storitev s poslovnim subjektom Računovodske in administrativne storitve, Mesar Vida, s.p., Šepulje, ki je na seznamu poslovnih subjektov po 1. odstavku 28. člena ZPKor.

ZPKor v 1. odstavku 28. člena omejuje poslovanje med naročniki, ki poslujejo po predpisih o javnih naročilih in poslovnimi subjekti, v katerih je funkcionar oziroma njegov družinski član posredno ali neposredno imetnik poslovnega deleža v višini več kot 20%. Izjema, za katero ne velja omejitev poslovanja po 1. odstavku 28. člena, so naročila male vrednosti, če je ocenjena vrednost posamičnega ali mesečnega naročila manjša od ene dvanajstine vrednosti, določene z zakonom o izvrševanju državnega proračuna, po katerem znaša ena dvanajstina vrednosti za naročanje blaga in storitev 833.000 tolarjev, za gradnje pa 1.666.000 tolarjev. Navedena zakonska izjema od splošne prepovedi pomeni, da naročnik lahko odda naročilo male vrednosti, ki ne presega limita ene dvanajstine vrednosti, poslovnemu subjektu iz seznama poslovnih subjektov po 1. odstavku 28. člena, ne da bi pri tem potreboval dovoljenje Komisije v smislu 5. odstavka 28. člena. V primeru javnega naročila, ki po vrednosti presega eno dvanajstino zakonskega limita naročil male vrednosti, lahko Komisija na zahtevo naročnika, na podlagi 5. odstavka 28. člena izda dovoljenje za poslovanje naročniku po izvedenem ugotovitvenem postopku in po ugotovitvi dejstva, da funkcionar ne more vplivati na sprejem odločitve o oddaji javnega naročila.

Ob upoštevanju navedenih zakonskih omejitev, Višje in visokošolsko središče Sežana, ki ima status naročnika po predpisih o javnih naročilih, sme brez dovoljenja Komisije poslovati s poslovnim subjektom Računovodske in administrativne storitve, Mesar Vida, s.p., ki je na seznamu poslovnih subjektov iz 1. odstavka 28. člena ZPKor, če gre za opravljanje storitev, ki po vrednosti ne presegajo ene dvanajstine zakonskega limita naročil male vrednosti, to je 833.000 tolarjev, za ostala javna naročila pa potrebuje dovoljenje Komisije v smislu 5. odstavka 28. člena ZPKor.

Drago Kos

Predsednik

Pojasnilo številka 61
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar