Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Pojasnilo številka 58

Omejitev poslovanja po 1. odstavku 28. člena ZPKor ne velja za naročila male vrednosti, če je ocenjena vrednost posamičnega ali mesečnega naročila manjša od ene dvanajstine vrednosti, določene v zakonu o izvrševanju državnega proračuna. Ena dvanajstina vrednosti zakonsko določenega limita za naročila male vrednosti po Zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2004 in 2005 (Uradni list RS, št.130/03), ki velja za posamična ali mesečna naročila, znaša za nabavo blaga ali storitev 833.000 tolarjev, za gradnje pa 1.666.000 tolarjev.

Na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št.2/04, v nadaljevanju ZPKor) in 13. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št.105/04) je Komisija za preprečevanje korupcije v zadevi omejitve poslovanja pri naročilih male vrednosti na podlagi zaprosila občine Domžale na seji dne 22.6.2005 sprejela naslednje

Pojasnilo številka 58

  • Omejitev poslovanja po 1. odstavku 28. člena ZPKor ne velja za naročila male vrednosti, če je ocenjena vrednost posamičnega ali mesečnega naročila manjša od ene dvanajstine vrednosti, določene v zakonu o izvrševanju državnega proračuna.
  • Ena dvanajstina vrednosti zakonsko določenega limita za naročila male vrednosti po Zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2004 in 2005 (Uradni list RS, št.130/03), ki velja za posamična ali mesečna naročila, znaša za nabavo blaga ali storitev 833.000 tolarjev, za gradnje pa 1.666.000 tolarjev.

Obrazložitev

Občina Domžale je Komisijo za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju Komisija) zaprosila za pojasnilo, kaj pomeni izjema pri omejitvah poslovanja, ki se nanaša na naročila male vrednosti v smislu 1. odstavka 28. člena ZPKor.

1. odstavek 28. člena ZPKor določa omejitev poslovanja prek javnih naročil, iz katerih izvzema naročila male vrednosti, če je ocenjena vrednost posamičnega ali mesečnega naročila manjša od ene dvanajstine vrednosti, določene z zakonom o izvrševanju državnega proračuna.

Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2004 in 2005 (v nadaljevanju ZIPRS 0405) v 20. členu določa najvišje vrednosti, do katerih se javno naročilo lahko odda po pravilih za oddajo naročil male vrednosti, ki znašajo za nabavo blaga in naročanje storitev 10 milijonov tolarjev, za gradnje pa 20 milijonov tolarjev. Izhajajoč iz navedenih vrednosti znaša vrednost ene dvanajstine naročila 833.000 tolarjev za nabavo blaga in storitev ter 1.666.000 tolarjev za gradnje.

Glede na navedene zakonske omejitve poslovanja po 1. odstavku 28. člena ZPKor, iz katerih so izvzeta naročila male vrednosti do ene dvanajstine vrednosti, velja, da občina lahko posluje s poslovnimi subjekti, ki so na seznamu poslovnih subjektov iz 1. odstavka 28. člena ZPKor, brez omejitev, ko gre za naročila male vrednosti do 833.000 tolarjev v primeru naročanja storitev ali blaga ter do 1.666.000 tolarjev v primeru gradenj.

Drago Kos

Predsednik

Pojasnilo številka 58
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar