Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Pojasnilo številka 57

Naročnik, ki posluje po predpisih o javnih naročilih, nima zakonske podlage za izločitev ponudnika iz postopka oddaje javnega naročila zgolj zato, ker gre za poslovni subjekt, s katerim naročniki iz 28.člena ZPKor ne smejo poslovati brez dovoljenja Komisije. V smislu 5. odstavka ZPKor je Komisija pristojna, da naročnikom, ki poslujejo po predpisih o javnih naročilih, dovoli poslovanje s poslovnim subjektom iz 1. odstavka 28. člena, če ugotovi, da funkcionar ne more vplivati na sprejem odločitve o oddaji javnega naročila. Dovoljenje izda Komisija za posamično javno naročilo na podlagi zaprosila naročnika in po ugotovitvi dejstva, da funkcionar ne more vplivati na sprejem odločitve o oddaji javnega naročila. Komisija mora sprejeti odločitev pred končanjem postopka o oddaji javnega naročila oziroma pred izbiro najugodnejšega ponudnika.Dovoljenje iz 5. odstavka 28. člena Komisija izda le za poslovanje s poslovnimi subjekti iz 1. odstavka 28. člena. Dovoljenje ni potrebno za naročila male vrednosti, če je ocenjena vrednost posamičnega ali mesečnega naročila manjša od ene dvanajstine vrednosti, določene z zakonom o izvrševanju državnega proračuna, kar predstavlja 833.000 tolarjev za naročanje blaga in storitev ter 1.666.000 tolarjev za gradnje.

Na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št.2/04, v nadaljevanju ZPKor) in 13. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št.105/04) je Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju Komisija) v zadevi omejitve poslovanja na podlagi zaprosila g. Mitje Lavrenčiča iz Vipave, na seji dne 22.6.2005 sprejela naslednje

Pojasnilo številka 57

  • Naročnik, ki posluje po predpisih o javnih naročilih, nima zakonske podlage za izločitev ponudnika iz postopka oddaje javnega naročila zgolj zato, ker gre za poslovni subjekt, s katerim naročniki iz 28.člena ZPKor ne smejo poslovati brez dovoljenja Komisije.
  • V smislu 5. odstavka ZPKor je Komisija pristojna, da naročnikom, ki poslujejo po predpisih o javnih naročilih, dovoli poslovanje s poslovnim subjektom iz 1. odstavka 28. člena, če ugotovi, da funkcionar ne more vplivati na sprejem odločitve o oddaji javnega naročila. Dovoljenje izda Komisija za posamično javno naročilo na podlagi zaprosila naročnika in po ugotovitvi dejstva, da funkcionar ne more vplivati na sprejem odločitve o oddaji javnega naročila. Komisija mora sprejeti odločitev pred končanjem postopka o oddaji javnega naročila oziroma pred izbiro najugodnejšega ponudnika.Dovoljenje iz 5. odstavka 28. člena Komisija izda le za poslovanje s poslovnimi subjekti iz 1. odstavka 28. člena. Dovoljenje ni potrebno za naročila male vrednosti, če je ocenjena vrednost posamičnega ali mesečnega naročila manjša od ene dvanajstine vrednosti, določene z zakonom o izvrševanju državnega proračuna, kar predstavlja 833.000 tolarjev za naročanje blaga in storitev ter 1.666.000 tolarjev za gradnje.

Obrazložitev

Komisijo za preprečevanje korupcije je g. Mitja Lavrenčič, lastnik poslovnega subjekta Inženiring in projektiranje Mitja Lavrenčič, s.p., Vipava, zaprosil za pojasnilo v zvezi z omejitvami poslovanja. V vlogi sprašuje, ali lahko naročnik na podlagi ZPKor zavrne ali izloči ponudbo ponudnika v postopku javnega naročila, do kakšne vrednosti ponudbe naročniku ali ponudniku ni potrebno pridobiti soglasja Komisije ter kdo in kdaj naj bi pridobil soglasje Komisije.

ZPKor v 1. odstavku 28. člena določa omejitve poslovanja prek javnih naročil med naročniki, ki poslujejo po predpisih o javnih naročilih in poslovnimi subjekti, v katerih je funkcionar oziroma njegov družinski član posredno ali neposredno imetnik poslovnega deleža v višini več kot 20%.Izjema, za katero ne velja omejitev po 1. odstavku 28. člena, so naročila male vrednosti, če je ocenjena vrednost posamičnega ali mesečnega naročila manjša od ene dvanajstine vrednosti, določene v zakonu o izvrševanju državnega proračuna, po katerem znaša ena dvanajstina vrednosti za naročanje blaga in storitev 833.000 tolarjev, za gradnje pa 1.666.000 tolarjev.

Navedena zakonska izjema od splošne prepovedi pomeni, da naročnik lahko odda naročilo male vrednosti, ki ne presega zgoraj navedenega limita ene dvanajstine vrednosti poslovnemu subjektu, ki je na seznamu poslovnih subjektov iz 1. odstavka 28. člena, ne da bi pri tem potreboval dovoljenje Komisije v smislu 5. odstavka 28. člena. V primeru javnega naročila, ki po vrednosti presega eno dvanajstino, lahko Komisija na zahtevo naročnika, na podlagi 5. odstavka 28. člena izda dovoljenje za poslovanje naročniku po izvedenem ugotovitvenem postopku in po ugotovitvi dejstva, da funkcionar ne more vplivati na sprejem odločitve o oddaji javnega naročila. Komisija mora odločitev sprejeti pred končanjem postopka o oddaji javnega naročila oziroma pred izbiro najugodnejšega ponudnika.

V ZPKor ni določbe, ki bi lahko bila uporabljena kot podlaga za izločitev ponudnika iz postopka oddaje javnega naročila pred dokončno odločitvijo le zato, ker gre za poslovni subjekt, s katerimi naročniki iz 28. člena ne smejo poslovati. V skladu z načelom gospodarnosti je primerno, da naročnik v primeru, ko gre za najugodnejšega ponudnika, zaprosi Komisijo za izdajo dovoljenja po 5. odstavku 28. člena. Vnaprejšnja izključitev poslovnega subjekta iz postopka oddaje javnega naročila je neutemeljena, saj lahko do trenutka odločitve o oddaji javnega naročila pride do sprememb v kadrovski ali lastniški strukturi in tako omejitev poslovanja ne velja več.

Drago Kos

Predsednik

Pojasnilo številka 57
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar