Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Pojasnilo številka 56

Direktor Javne agencije je v smislu 2. odstavka 3. člena ZPKor po statusu izenačen s funkcionarji in se zanj uporabljajo določbe tretjega in četrtega poglavja ter prehodne in končne določbe ZPKor, za Javno agencijo pa velja obveznost predložitve seznama oseb s podatki o nastopu in prenehanju funkcije v smislu 33. in 50. člena ZPKor. Direktor javne agencije je v smislu Zakona o javnih agencijah (Uradni list RS, št.52/02, 51/04, ZJA) in Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za energijo (Uradni list RS, št.63/04) oseba, ki vodi delo in poslovanje ter zastopa javno agencijo in šteje med poslovodne organe, svet javne agencije pa je organ upravljanja, ki opravlja naloge spremljanja delovanja javne agencije, odločanja in poslovnega nadzora. Javna agencija kot naročnik po predpisih o javnih naročilih je pri poslovanju prek javnih naročil dolžna spoštovati 28.člen ZPKor, ki omejuje poslovanje med naročniki in poslovnimi subjekti, v katerih je funkcionar oziroma njegov družinski član imetnik poslovnega deleža v višini več kot 20% in tistimi poslovnimi subjekti, v katerih je član sveta javne agencije oziroma njegov družinski član hkrati poslovodni organ (direktor) poslovnega subjekta ali imetnik poslovnega deleža v poslovnem subjektu v višini več kot 20%.

Na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št.2/04, v nadaljevanju ZPKor) in 13. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št.105/04) je Komisija za preprečevanje korupcije v zadevi uporabe ZPKor za Javno agencijo Republike Slovenije za energijo (v nadaljevanju Javna agencija) na podlagi zaprosila Javne agencije na seji dne 22.6.2005 sprejela naslednje

Pojasnilo številka 56

  • Direktor Javne agencije je v smislu 2. odstavka 3. člena ZPKor po statusu izenačen s funkcionarji in se zanj uporabljajo določbe tretjega in četrtega poglavja ter prehodne in končne določbe ZPKor, za Javno agencijo pa velja obveznost predložitve seznama oseb s podatki o nastopu in prenehanju funkcije v smislu 33. in 50. člena ZPKor.
  • Direktor javne agencije je v smislu Zakona o javnih agencijah (Uradni list RS, št.52/02, 51/04, ZJA) in Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za energijo (Uradni list RS, št.63/04) oseba, ki vodi delo in poslovanje ter zastopa javno agencijo in šteje med poslovodne organe, svet javne agencije pa je organ upravljanja, ki opravlja naloge spremljanja delovanja javne agencije, odločanja in poslovnega nadzora.
  • Javna agencija kot naročnik po predpisih o javnih naročilih je pri poslovanju prek javnih naročil dolžna spoštovati 28.člen ZPKor, ki omejuje poslovanje med naročniki in poslovnimi subjekti, v katerih je funkcionar oziroma njegov družinski član imetnik poslovnega deleža v višini več kot 20% in tistimi poslovnimi subjekti, v katerih je član sveta javne agencije oziroma njegov družinski član hkrati poslovodni organ (direktor) poslovnega subjekta ali imetnik poslovnega deleža v poslovnem subjektu v višini več kot 20%.

Obrazložitev

Javna agencija Republike Slovenije za energijo je Komisijo za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju Komisija) zaprosila za pojasnilo v zvezi z uporabo ZPKor.. V vlogi sprašuje, ali Javno agencijo zavezujejo omejitve poslovanja po 1. in 2. odstavku 28. člena, ali se svet Javne agencije obravnava kot organ upravljanja, ali se pojem poslovodnega organa razlaga v smislu vodenja poslov družbe in ali je poslovodni organ tudi nadzorni svet družbe.

2. odstavek 3. člena ZPKor določa, da se določbe tretjega in četrtega poglavja ter prehodne in končne določbe zakona uporabljajo tudi za s strani državnih organov in organov lokalnih skupnosti imenovane člane individualnih ali kolektivnih poslovodnih organov v javnih zavodih, javnih podjetjih, javnih skladih, javnih agencijah in gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije ali lokalnih skupnosti.

Določba 2. odstavka 3. člena velja za člane individualnih ali kolektivnih poslovodnih organov, to je direktorje oziroma člane uprav, ki jih imenuje državni organ ali organ lokalne skupnosti, ne pa tudi za člane organov upravljanja, med katere šteje svet Javne agencije. Glede na to, da navedena zakonska določba določa uporabo tretjega in četrtega poglavja ZPKor, ki določata omejitve glede opravljanja pridobitne dejavnosti, sprejemanje daril, omejitve poslovanja ter prijavljanje premoženjskega stanja le za člane poslovodnih organov in ne tudi za organe upravljanja, veljajo navedene norme le za direktorja Javne agencije. Javna agencija, v kateri je status njegovega direktorja izenačen s statusom funkcionarja iz 2. člena ZPKor, je dolžna upoštevati 33. in 50. člen ZPKor, kar pomeni, da mora Komisijo obvestiti o nastopu in prenehanju funkcije direktorja ter predložiti Komisiji seznam teh oseb.

Opredelitev pojmov organov družbe vsebuje Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št.30/93 do 139/04, v nadaljevanju ZGD), ki določa, da se za poslovodstvo štejejo osebe, ki so po aktih družbe pooblaščene, da vodijo njene posle, nadzorni svet pa je opredeljen kot organ, ki nadzoruje vodenje poslov. Po ZGD je članstvo v poslovodnem organu in nadzornem svetu medsebojno nezdružljivo, kar pomeni, da član nadzornega sveta ne more biti član uprave ali poslovodni organ družbe. Po navedenem zakonu tudi ni možen prenos vodenja poslov od poslovodnega organa na nadzorni svet, ker sta poslovodni organ in nadzorni svet povsem ločena organa, vsak s svojimi pristojnostmi in nalogami.

V smislu 28. člena ZPKor, ki velja za naročnike po predpisih o javnih naročilih, je Javna agencija pri poslovanju preko javnih naročil dolžna spoštovati omejitve iz 1. in 2. ter 3. odstavka tega člena. Javna agencija ne sme v smislu 1.odstavka 28.člena brez dovoljenja Komisije, ki ga ta izda po 5. odstavku 28. člena, poslovati s poslovnimi subjekti, v katerih je funkcionar oziroma njegov družinski član imetnik poslovnega deleža, delnic oziroma drugih pravic, na podlagi katerih je udeležen pri upravljanju oziroma kapitalu v višini več kot 20%. Izjema pri omejitvi so naročila male vrednosti, če je ocenjena vrednost posamičnega ali mesečnega naročila manjša od ene dvanajstine vrednosti, določene z zakonom o izvrševanju državnega proračuna, kar znaša po veljavnih predpisih 833.000 tolarjev za nabavo blaga in storitev ter 1.666.000 tolarjev za gradnje. V smislu 2.odstavka 28. člena pa Javna agencija ne sme poslovati s poslovnim subjektom, v katerem je posameznik, ki je član sveta Javne agencije hkrati tudi član poslovodnega organa (direktor oz. član uprave) ali imetnik poslovnega deleža v višini več kot 20% tega poslovnega subjekta.

Na podlagi 5. odstavka 28. člena Komisija lahko dovoli naročniku, ki posluje po predpisih o javnih naročilih, poslovanje s poslovnim subjektom iz 1. odstavka 28. člena, če ugotovi, da funkcionar ne more vplivati na sprejem odločitve o oddaji javnega naročila. Dovoljenje po 5. odstavku 28. člena izda Komisija za posamično javno naročilo na podlagi zahteve naročnika in po izvedenem ugotovitvenem postopku.

Drago Kos

Predsednik

Pojasnilo številka 56
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar