Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Pojasnilo številka 38

Občinski svetniki so funkcionarji samoupravnih lokalnih skupnosti v smislu 1.alinee 2.člena ZPKor v zvezi z 34.a členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.72/93, 6/94, 57/94, 14/95, 20/95, 73/95, 9/96, 44/96, 51/02, 108/03- ZLS), zato zanje veljajo določbe tretjega in četrtega poglavja ter prehodne in končne določbe ZPKor.

Komisija za preprečevanje korupcije je na podlagi 18.člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št.2/04, v nadaljevanju ZPKor) in 13.člena Poslovnika komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št.105/04) v zadevi določitve funkcionarjev samoupravnih lokalnih skupnosti na podlagi vloge odvetnika Mitje Zupana iz Ljubljane na seji dne 24.5.2005 sprejela naslednje

Pojasnilo številka 38

  • Občinski svetniki so funkcionarji samoupravnih lokalnih skupnosti v smislu 1.alinee 2.člena ZPKor v zvezi z 34.a členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.72/93, 6/94, 57/94, 14/95, 20/95, 73/95, 9/96, 44/96, 51/02, 108/03- ZLS), zato zanje veljajo določbe tretjega in četrtega poglavja ter prehodne in končne določbe ZPKor.

Obrazložitev

Odvetnik Mitja Zupan iz Ljubljane je po pooblastilu občinskega svetnika g. Janka Zakeršnika Komisiji za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju Komisija) sporočil stališče v zvezi z obveznostjo občinskega svetnika o predložitvi podatkov o premoženjskem stanju po 35. do 37.člena ZPKor. V svojem stališču navaja, da občinski svetnik ni funkcionar samoupravne lokalne skupnosti, ker zakon o lokalni samoupravi pojma funkcionar ne opredeljuje, razen tega je delo občinskega svetnika volontersko in ne dobiva plače, zato zanj ne more veljati 2.člen ZPKor.

V 1.alinei 2.člena ZPKor je določeno, da so funkcionarji poslanci, člani državnega sveta, predsednik republike, predsednik vlade, ministri, državni sekretarji, sodniki ustavnega sodišča, sodniki, državni tožilci, guverner Banke Slovenije, varuh človekovih pravic, funkcionarji v službah državnega zbora, državnega sveta in predsednika republike, funkcionarji v vladi, funkcionarji v službah ustavnega sodišča, funkcionarji v računskem sodišču, Banki Slovenije in pri varuhu človekovih pravic, funkcionarji v drugih državnih organih in funkcionarji samoupravnih lokalnih skupnosti.

Pojem funkcionarjev opredeljujeta Zakon o funkcionarjih v državnih organih (Uradni list RS, št.30/90, 18/94) in Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št.115/03). Po navedenih predpisih so funkcionarji osebe, ki pridobijo mandat za izvrševanje funkcije s splošnimi volitvami, osebe, ki pridobijo mandat za izvrševanje izvršilne in sodne oblasti z izvolitvijo ali imenovanjem v Državnem zboru RS ali predstavniškem telesu lokalne skupnosti ter druge osebe, ki jih skladno z zakonom kot funkcionarje izvolijo ali imenujejo nosilci zakonodajne, izvršilne ali sodne oblasti.

Ne glede na splošno zakonsko opredelitev pojma funkcionarja pa je ZLS v 34.a členu določeno, kdo so funkcionarji lokalnih skupnosti oziroma občin. Ta člen določa, da so člani občinskega sveta, župan in podžupan občine občinski funkcionarji. Občinski funkcionarji opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.

ZPKor je v 35.do 37.členu za funkcionarje iz 2.člena določil obveznost predložitve podatkov o premoženjskem stanju, ne da bi pri tem razmejil obveznosti med poklicnimi in nepoklicnimi funkcionarje.

Za občinske svetnike kot nepoklicne funkcionarje veljajo na področju prijave premoženjskega stanja enake obveznosti kot za poklicne funkcionarje, kar pomeni, da so občinski svetniki po ZPKor dolžni Komisiji predložiti podatke iz 35.do 37.člena na obrazcu PS01, objavljenem v Uradnem listu Republike Slovenije št.142/04.

Drago Kos

Predsednik

Pojasnilo številka 38
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar