Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Pojasnilo številka 37

Omejitve poslovanja v smislu 1.odstavka 28.člena ZPKor med naročniki, ki poslujejo po predpisih o javnih naročilih in poslovnim subjektom Ecoenergetika, d.o.o., ne veljajo za podelitev koncesije za dimnikarske storitve in za izkop gramoza, zaradi česar so pogodbe, sklenjene za tovrstne koncesije, veljavne.

Komisija za preprečevanje korupcije je na podlagi 18.člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št.2/04, v nadaljevanju ZPKor) in 13.člena Poslovnika komisije za preprečevanje korupcije v zadevi omejitve poslovanja pri izvajanju koncesije dimnikarstva na podlagi Območne obrtne zbornice Ormož, na seji dne 24.5.2005 sprejela naslednje

Pojasnilo številka 37

  • Omejitve poslovanja v smislu 1.odstavka 28.člena ZPKor med naročniki, ki poslujejo po predpisih o javnih naročilih in poslovnim subjektom Ecoenergetika, d.o.o., ne veljajo za podelitev koncesije za dimnikarske storitve in za izkop gramoza, zaradi česar so pogodbe, sklenjene za tovrstne koncesije, veljavne.

Obrazložitev

Območna obrtna zbornica Ormož je Komisijo za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju Komisija) zaprosila za pojasnilo ali veljajo omejitve poslovanja po 28.členu ZPKor za opravljanje dimnikarstva in izkoriščanje ter izkop gramoza, kar na podlagi koncesije opravlja družba Ecoenergetika d.o.o., Ormož, katere lastnik je občinski svetnik. V vlogi navaja, da storitve, ki se opravljajo na podlagi koncesijske pogodbe, plačujejo zasebna gospodinjstva ali fizične osebe in se ne financirajo iz javnih sredstev. Sprašuje, ali so koncesijske pogodbe, ki jih sklenejo za tovrstno dejavnost, veljavne.

Po 1.odstavku 28.člena ZPKor je določeno, da naročniki, ki poslujejo po predpisih o javnih naročilih, ne smejo poslovati prek javnih naročil s poslovnimi subjekti, v katerih je funkcionar posredno ali neposredno imetnik poslovnega deleža, delnic ali drugih pravic, na podlagi katerih je udeležen pri upravljanju oziroma kapitalu poslovnega subjekta v višini več kot 20%.

Iz navedene določbe izhaja, da se omejitve poslovanja nanašajo na javnonaročniška razmerja, ki nastanejo med javnim in zasebnim sektorjem. Značilno za javnonaročniško razmerje je javno financiranje storitev, blaga oziroma gradenj in nosilstvo poslovnega tveganja, ki je na strani naročnika.

Koncesije kot del javnih naročil v Zakonu o javnih naročilih (Uradni list RS, št.39/00 do 2/04) niso opredeljene, do njih se je opredelilo evropsko pravo iz leta 2000. Za koncesije je po evropskem pravu pomembno, da so uporabniki plačniki storitev in tudi nosilci poslovnega tveganja. Kolikor javni partner financira ali sofinancira projekte in tudi nosi večino poslovnega tveganja, se takšno razmerje ne šteje za koncesijsko, temveč za javnonaročniško razmerje.(povzeto po članku: Ureditev javno-zasebnega partnerstva, dr.Aleksij Mužina, Pravna praksa št.17-18, 28.4.2005).

Upoštevajoč predpostavke, pomembne za ločitev koncesij od javnih naročil, ki jih je opredelilo evropsko pravo, ima koncesija za opravljanje dimnikarstva in izkop gramoza glede na plačništvo in nosilstvo poslovnega rizika naravo koncesijskega in ne javnonaročniškega razmerja, zato po mnenju Komisije za opravljanje storitev dimnikarstva in izkopa gramoza na podlagi koncesijske pogodbe ne velja omejitev poslovanja po 1.odstavku 28.člena ZPKor.

Drago Kos

Predsednik

Pojasnilo številka 37
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar