Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Pojasnilo številka 36

Občina kot naročnik brez dovoljenja Komisije za preprečevanje korupcije ne sme poslovati prek javnih naročil s samostojnim odvetnikom kot poslovnim subjektom, ki je hkrati tudi občinski svetnik, če posamično ali mesečno naročilo presega 833.000 tolarjev za njegove storitve.

Komisija za preprečevanje korupcije je na podlagi 18.člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št.2/04, v nadaljevanju ZPKor) in 13.člena Poslovnika komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št.105/04) v zadevi omejitve poslovanja na podlagi vloge občine Tržič na seji dne 24.5.2005 sprejela naslednje

Pojasnilo številka 36

  • Občina kot naročnik brez dovoljenja Komisije za preprečevanje korupcije ne sme poslovati prek javnih naročil s samostojnim odvetnikom kot poslovnim subjektom, ki je hkrati tudi občinski svetnik, če posamično ali mesečno naročilo presega 833.000 tolarjev za njegove storitve.

Obrazložitev

Občina Tržič je zaprosila Komisijo za preprečevanje korupcije za pojasnilo ali sme poslovati s poslovnim subjektom, katerega lastnik je funkcionar in glede objave sprememb v zvezi s poslovnimi subjekti, za katere veljajo omejitve poslovanja v smislu 28. člena ZPKor.

Po 1.odstavku 28.člena Zakona o preprečevanju korupcije (v nadaljevanju ZPKor, Uradni list RS, št.02/04) naročniki, ki poslujejo po predpisih o javnih naročilih ne smejo poslovati prek javnih naročil s poslovnimi subjekti, v katerih je funkcionar oziroma njegov družinski član posredno ali neposredno imetnik poslovnega deleža, delnic oziroma drugih pravic, na podlagi katerih je udeležen pri upravljanju oziroma kapitalu poslovnega subjekta v višini več kot 20%, razen naročil male vrednosti, če je ocenjena vrednost posamičnega ali mesečnega naročila manjša od ene dvanajstine vrednosti, določene z zakonom o izvrševanju proračuna, kar po veljavnem Zakonu o izvrševanju proračuna RS za leti 2004 in 2005 (Uradni list RS, št.130/03) znaša 833.000 tolarjev za blago in storitve ter 1.666.000 tolarjev za gradnje.

V konkretnem primeru gre za odvetniško pisarno g. Benedičič Zorka, ki opravlja funkcijo občinskega svetnika in za katerega veljajo določila ZPKor.

Po Zakonu o javnih naročilih (Uradi list RS, št 39/00 do 2/04) so v prilogi “1B – storitve” navedene “pravne storitve”, med katere štejejo tudi odvetniške storitve, za katere veljajo postopki o javnih naročilih.

Občinski svetnik Benedičič Zorko Komisiji za preprečevanje korupcije v rednem roku ni oddal poročila o svojem premoženjskem stanju, za kar je bil naknadno pozvan z dodatnim rokom 16.05.2005.

Zaradi navedenega dejstva konkretni poslovni subjekt ni mogel biti uvrščen na seznam poslovnih subjektov, za katere veljajo omejitve poslovanja po 1. odstavku 28. člena ZPKor, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št.43. Vse naknadne spremembe bodo objavljene na način, kot je določen v ZPKor in Poslovniku Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 105/04).

Uvrstitev poslovnega subjekta v seznam nima konstitutivnega učinka, kar pomeni, da omejitve po ZPKor za poslovni subjekt veljajo, ne glede na to, ali je vpisan v seznam, ali ne.

Drago Kos

Predsednik

Pojasnilo številka 36
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar